Saga Bacardí
55282
ESCRITURA DE PAGO DE CENSO AL COLEGIO DE SANT SEVER, POR VENTA DE MONNER A LLORENS PUJOL Y PUJOL.


En nom de Deu sia, amen. Jo lo Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat com a layca y privaca persona per pagar y satisfer a Francisca Monner y Font viuda de Joan Monner corder, ciutadá de Barcelona setcentas quinse lliuras vuit sous a cumpliment, de mil sinchcentas vint y sinch lliuras que son lo preu de la venda, per dita Monner a mi y als meus perpetuament feta, de totas aquellas casas ab sa eixida tras ellas contiguas ab un portal obrint ab sas entredas y eixidas, drets y pertinencias, situadas en la present ciutatm en lo carrer Mes Baix de Sant Pere, devant la Capella de Nostra Señora de la Ajuda, llargament designadas, en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit lo dia present. Y finalment per pagar a Francesch Barnis mestre de casas, ciutadá de Barcelona setsentas vuitanta quatre lliuras dotse sous, per las mans, y recaptes tocants a don ofici que ha de posar en las obras ha de fer, en las sobreditas caas, las quals se li han de pagar en esta forma so es, trescentas sinquanta lliuras en continent, trescenta sinquanta lliuras a mitja obra, y las restants vuitanta quatre lliuras dotse sous finidas y acabadas ditas obras, a fi de conceguir apoca ab inserta del compte del total de aquellas. Per si, per ditas causas, de ma espontanea voluntat per mi y per mis hereus y successors qualsevols sian vench y per titol de venda concdesch als Rnts. Maurici Renalias, Dr. Francisco Torrallebreta, Joseph Vilar, y Dr. Joan Setsa Pbres. Beneficiats de la Seu de Barcelona. Administradors lo binni corret. De la Capella y Cllegi de Sant Sever de dita Seu, absents, y lo notari avall escrit com a publica persona present y estipulant, comprant en nom y a obs de dita Capella y Collegi y en quant a doscentas catorse lliuras de semblants que a solta de Joseph Bonaventura Fontana notari publich de número de Barcelona a deu Febrer prop passat en lo deposit de la Sagristia de dita Capella y Collegi als administradors de aquell foren ditas y escritas per D. Joan Ros y Santeugeni oficial de la contaduria principal del present Excercit y Principat, pagant per D. Joseph Vidal y de Amargos en la ciutat de Tarragona populat com a possesor dels bens que foren de D. Geronim de Generes, y de diners, entregats en ma y poder de dit D. Joan Ros com a procutador de dit de Vidal per lluhició y quitament del censal de preu semblant doscentass catorze lliuras que tots a vint y sis Maig a dits Administradors feya y prestaba, en quant a doscentas lliuras de semblants que a solta de Joseph Ribas y Granes notari publich de número de Barcelona a sinch Nohembre prop passat en lo deposit de la Sagristia de dita Capella y Collegi als administradors de aquell foren ditas y escritas per Pere Molas armer ciutadá de Barcelona, pagant per Mariano Botey pagés de Premiá, Maria conjuges y Joseph Botey de dits conjuges fill, per lluhició del censal de preu semblants doscentas lliuras y penció sos lliuras que tots anys a deu Abril dits conjuges y fill Botey a dits administradors feyan y prestaban, y en quant a las restants mil vuitanta quatre lliuras de diners que se depositaran als administradors de dit Collegi y als successors en la administració de aquell, carta de gracia de quitar mitjansant ab quatre iguals lluhicions, de trescentas setanta sinch lliuras barcelonesas, quiscuna de ellas aixique disminuhintse lo preu se disminuesca la annua penció, pagant jo y mos successors las soltas, y altres gastos que per rahó de ditas lluhicions se farán quaranta sinch lliuras barcelonesas de penció de censal annuals cobradoras de mos bens del dia present a un any, y aixi los demes anys en semblant dia. Prometent la annua penció de dit censal franca de tots gastos, y carrechs aportadla a mon perill y gastos en las casas del arxiu de dit Colegi, o del procurador de dits administradors com sia en lo present Principat sens dilació ni escusa alguna, ag lo acostumat salari de procurador, y restitució y esmena de gastos y despesas. Lo preu del present censal es mil sinchcentas lliuras barcelonesas, a rahó de tres per cent en virtut de Real Pragmatica, lo qual preu en virtut de facultat que ab lo present concedesch se retingan versi dits administradors, a efecte de pagarlo als acrehedors sobre anomenats dels quals en lo temps de la paga cobren apocas ab cessió pera deffensar lo present censal contra qualsevol acrehedors meus, volent que fetas ditas pagas succehescan dits administrador en los mateixos llochs, dret, estat, y condició, y los competescan las mateixas preheminencias, y prerrogativas que competirian a dits adcrehedors dino sels satisfes ditas quantitats respective, constituhint a dits administradors, y als successors en dita administració en procuradors meus, com en cosa propria, y lo mateix preu en cas de lluhició prometo deposar en algunn deposit tuto y según de la present ciutat, a solta de notai publich de ahont eixir no puga sino per resmers fahedor. Y aixi renunciant a la excepció de dit diner no rebut y a tot altre dret y lley que me puga afavorir prometo a dits administradors y als seus en dita administració que lo present censal ab sos accessoris los faré tenir y valer rebrer y cobrar, y los estaré de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitució y esmena de tots gastos y despesas. Y per cumplir lo sobredit especialment obligo e hipoteco.
Primo: Las sobreditas casas ab sa eixida sobre designada.
Item: Tota aquella casa, Mas y heretat ab sas terras, honors y possessions que per titol de venda y revenda a mi y als meus perpetuament feta, so es la venda per Joseph Sala pagés de la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló Bisbat de Barcelona y la revenda, per Maria Aloy viuda de Francesch Aloy pagés y per Maria Theresa Cerdá y Aloy muller de Agustí Cerdá pagés de dita Parroquia de Cervelló ab dos actes rebuts en poder de Felix Campllonch noari de número de Barcelona a sinch y vint y hu mars de mil setcents sinquanta y quatre, tinch y possehesch en dita Parroquia y terme de Cervelló anomenat Lo Mas Sala, prometent entregar possessió de ditas cosas hipotecadas a dits administradors, donantlos facultat que de sa propria authoritat se la pugan pendrer ab clausula de constitut y precari, cedint a dits administradors, tots mos drets y accions pera usar de ells en judici y fora de ell com millor los apareixerá, constituhintlos procuradors meus com en cosa propria, donant facultat a dits administradors que en cas de deurersels una o mes pencions de dit censal pugan vendrer ditas cosas hipotecadas firmant los actes de venda ab totas clausulas estiladas en los contractes de compra y venda, ab obligació de mos bens renuncias de drets y demes clausulas acostumadas posar en semblants actes, y del preu resultant satisferse en lo que sels deurá y si alguna cosa faltará prometo de altres bens meus fer lo degut cumpliment. Y generalment sens prejudici de dita especial obligació en obligo a dits administradors tots mos bens mobles, e immobles presents y veniders, renunciant a la lley que diu que primer se dega passar per la cosa especialment obligada que per la general, y a altre que quant lo acrehedor se pot satisfer de la especial obligació no extenga la ma a la general, y al benefici clericarl tonsura, y son recurs, y al capitol Oduardo, y a totas las monicions ques concedeixen als clergues, y tonsuradas personas y a tot altre dret y lley que me puga afavorir, y a la que prohibeix la geneal renunciació. Y per pacte renuncio a mon propri for, y al privilegi de aquell sotmetentme jo y mos bens a la curia y jurisdicció de S. Santedat y de qualsevols Señors Bisbes, y de altres qualsevols oficials ecclesiastichs, ab facultat de variar lo judici fins a invocar lo auxili del bras Secular, y firmo obligació Cameral per la qual obligo ma persona y bens mobles e immobles, presents y veniders, ab comminació de censuras y penas ecclesiasticas cnstitució de procurador y demes clausulas acostumadas posar en semblants obligacions cameras, ab promesa de tenirho per agradable y no revocarho, ab jurament qu epresto a Nostre Seor Deu y a sos Sants Quatre Evangelis posadas las mans sobre mos pits, en forma Sacerdotal per tot lo referit. Y aixi ho firmo en esta ciutat en bardelona als sinch dias del mes de Mars del any de mil setcents seixanta y sis. Essent presents per testimonis instrumentals Miquel Pouplana, y Manuel Oliva y Viloca escrivents en barcelona residints.
Item: Jo dit Dr. Llorens Pujol venedor predit firmo apoca a dits administradors compradors predits absents y lo notari avall escrit com a publica persona present y estipulant de ditas mil sinch centas lliuras barcelonesas, que son lo preu del present censal rebudas en esta forma que de voluntat mia, y en virtut de facultat per mi a dits administradors concedida ab dit acte de censal se las retenen a efecte de pagarlas als acrehedors en lo preludi de aquest anomenats, las quals pagas ab lo present tinch per agradables. Y aixi renunciant a la excepció de dit diner no rebut, y a tot altre dret y lley que me puga afavorir firmo la present apoca en esta dita ciutat de Barcelona en los prop dits dia, mes y any. Essent presents per testimonis los prop dits testimonis intrumentals.
Item: Jo dit Dr. Llorens Pujol venedor, predit per firma valida, y solempne estipulció roborada ab la pena y jurament avall escrits prometo als administradors de dita Capella y Collegi compradors predits absents, y lo notari avall escrit, com a publica eprsona present y estipulant, y als successors en la administració de dit ollegi, que dins lo termini de tres anys, o despres sempre que apareixerá a dits administradors milloraré las obligacions de dit censal donant novas especials obligacions o dos o mes fermansas a coneguda de dits administrados, y en cas de no cumplirho vull incidir en la pena de semblants mil sinchcentas lliuras que serescan aleshoras per lluhició de dit censal y pagaré las pencions y porrata de aquell, que aleshores se deurán junt ab los gastos y despesas. Tot lo que prometo cumplir sens dilació no escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador respectivo, y esmersa de gastos, y despesas, obligant persó mos bens aixi especial, com generalment sobre obligats, ab las mateixas renuncias, submissions, obligació Cameral de ma eprsona y bens, constitució de procurador y jurament, com en dit censal se explica que tot vull tenirhi per repetit. Y aixi ho firmo en esta ciutat de barcelona en los prop dits dia, mes y any. Essent presents per testimonis lo sobre anomenats testimonis instrumentals.
Dr. Llorens Pujol Pbre. En mon poder lo notari avall escrit que fas fe conech a dit Dr. Pujol y que ha firmat lo sobredit de sa ma y llegra propria, Daniel Troch notari.