Saga Bacardí
55283
ESCRITURA DE PAGO DE PENSIONES ATRASADAS HACIA EL COLEGIO DE SANT SEVER, POR LOS MONNER, COMPRA DE LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Lo Rnt. Joseph Carreras Pbre. Beneficiat de la Seu de Barcelona, com a procurador dels Rnts. Administradors de la capella y Collegi de Sant Sever de dita Seu,l com de sa procura consta ab acte rebut en poder del notari avall escrit a vint y quatre Octubre prop passat. En dit nom firma apoca ab cessió al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, present pagant per Francisca Monner y Font viuda de Joan Monner corder ciutadá de Barcelona usant de la facultat, per esta a dit Dr. Pujol concedida ab lo acte de venda avall calendat, y de aquellas mil sinchcentas vint y sinch lliuras, que son lo preu de la venda per dita Francisca Monner yFont, a dit Dr. Llorens Pujol, com a lahica, y privada persona, y als seus perpetuament feta de tota aquellas casas, ab sa eixida tras ellas contigua, ab un portal obrint ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias, situadas en la present ciutat., en lo carrer de Sant Pere Mes baix, y devant de la Capella de Nostra Señora de la Ajuda, llargament designadas y confrontadas en lo acte de dita venda rebut en poder del notari avall escrit a sinch March prop passat. De la quantitat de siscentas trenta y vuit lliuras nou sous barcelonesos, y son so es seixanta nou lliuras sis sous, per totas pencions y porrata discorregudas fins al dia de dita venda del censal de preu cent sinquanta lliuras, y penció quatre lliuras deu sous, que tots anys dit Dr. Pujol als principals de dit firmant, per rahó de ditas casas fa y presta, sinchcentas quaranta nou lliuras tres sous per totas pencions y porrata discorregudas fins lo sobredit dia de dita venda del cens de penció vint y vuit lliuras quatre sous franch de corresponció que tots anys a vint y quatre Juny, y la altre mitt a vint y quatre Desembre, dit Dr. Pujol als principals de dit firmant per rahó de ditas casas fa y presta y las restants vint lliuras per lo lluhisme degut als principals d dit firmant per rahó de la donació a favor de dita Francisca Monner feta per Raymunda Tudó y Bataller viuda de Feliciano Tudó fuster de las sobreditas casas ab acte rebut en poder de Joseph Figueras notari publich y altre dels escrivants jurants de la curia Real ordinaria, de la present ciutat a vint y tres Maig mil setcents sinquanta y quatre, feta gracia del demes. Lo modo de la paga de ditas siscentas trenta nou lliuras es que doscentas setanta dos lliuras set sous reb dit firmant en dit nom, ab diner comptant, en presencia del notari y testimonis avall escrits, y las restants trescentas seixanta y sis lliuras dos sous ha rebut ab diner comprant a sas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de dit diner no rebut, y a tot altre dret y lley que puga afavorir a dit firmant en dit nom, no sols firma la present apoca, sino també cedeix a dit Dr. Pujol y a sos successors tots los drets y accions que competescan als principals de dit firmant, pera defensar la sobredita venda contra qualsevol acreedor de dita Francisca Monner y Font, usant de dits drets cedits en judici, y fora de ell com millor los apareixerá. Substithint a dit Dr. Llorens Pujol, y a sos successors en procuradors dels principals, de dit firmant, com en cosa propria. Y aixi en dit nom ho firma en esta ciutat de Barcelona als vint y dos días del mes de Maig del any mil setcents seixanta y sis. Essent presents per testimonis Miquel Pouplana y Manuel Oliva y Viloca escrivents en Barcelona residints.
Joseph Carreras Pbre. et dit nom, En mon poder lo notari avall escrit que fas fe conech a dit Rnt. Joseph Carreras, y que ha firmat lo sobredit de s ama, y lletra proprias. Daniel Troch notari.