Saga Bacardí
55319
ESCRITURA DE CREACION DE CENSO EN CERVELLÓ, HACIA TRABÉ, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


En nom de Deu, Sie a tots notori. Que jo lo Dr. Llorens Pujol Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech, de la present ciutat de Barcelona. De grat y certa siencia mia, y los meus hereus, y successors qualsevols que sian establesch, y en emphiteusim dono, y condedesch a Diego Trabé pagés de la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló, Bisbat de Barcelona, present, y avall acceptant, y als seus perpetuament, com sien de sa condició, durant los seps en la infra porció de terra plantadors, y no mes, vulgarment dit a rabassa morta, tota aquella porció de terra, part herma, y part Bosch, contenint en si una mojada, y trenta y una quaranta vuité, que es part, y de pertinencias de la pessa anomenada “La Partida e Fluviá”, situada en la mateixa Parroquia de Cervelló propria de mi dit estabilient. La qual pessa de terra se te per aquells Senyors, que llegitimament constia a aquells censos acostumats, que pagaré jo dit estabilient sens dany, ni gastos del expressat Trabé. Y termina la dita porció de terra ab lo present establerta a solixent ab lo Torrent de Casa Riera, anomenat de la Font de Flaviá; a mitgdie ab la porció per mi lo die present establerta a Barthomeu Milias; a ponent ab la pocrió, que tinch acordat establier a Francesch Nosó, tots pagesos de dita Parroquia de Cervelló; y a tremuntana ab lo Mas Pujol, propri de mi dit estabilient. Lo presen temperó establiment fas aixi com millor dir y entendrer se pot, ab los pactes seguents.
Primo: Ab pacte, que dit Diego Trabé dega millorar las sobreditas cosas y no deteriorarlas. Y que per lo cens y milloras en aquellas fahedoras dega fer y prestar a mi dit estabilient, y als meus tots anys durant la dita rabassa, quatre lliuras dinou sous y nou dimers, en lo die dotse del mes de Desembre, comensant a fer la primera paga lo die dotse de Desembre prop vinent y del corrent any mil setcents setanta.
Item: Ab pacte, que jo dit estabilient me retinch y reservo la facultat de poder fer pasturar lo meu bestiar propri totas las herbas, que en dita pessa de terra establerta se criaran sempre que me apareixerá, be que no puga entrar dit bestiar a pasturarlas en ninguna ocasió, fins despres de tres días de haver plogut.
Item: Que no puga dit adquisidor girar ninguna rasa de la porció de terra ab lo present establerta a las altres terras mias, que allí me quedan.
Ítem: Que puga dit adquisidor a mes del cens sobredit pagar lo Real Catastro corresponent a la dita porció establerta. Y las demes imposicións reals.
Y ultimament ab pacte, que si fos lo cas, que dit Diego Trabé, o los seus per espay de quatre anys constinuos dexassen de pagar, y correspondrerme a mi, o als meus lo expressat cens de quatre lliuras dinou sous, y nou, ab lo present imposat tinga jo dit estabilient, y los meus la facultat absoluta de empossessionarme de nou de la porció de terra ab lo present establerta, havent sols de bonificar a dit adquisidor, las milloras, que constará haverhi fet, en y sobre la qual porció de terra no puga dit adquisidor, ni los seus proclamar, ni regoneixer altre Senyor, si sols a mi dit estabilient, y als demes Senyors sobre esplicats per qui ditas cosas se tenen. Emperó los sie licit, y permes al dit adquisidor, y als seus despres de trenta días de la fadiga mia y dels altres Senyors mencionats las sobreditas cosas vendrer, y alienar a qualsevol que sie de sa condició. Salvats emperó a mi, y als meus en y sobre las ditas cosas lo cens sobredit, y drets de firma, fadiga, y empara. Y també salvant als dits Senyors los dits sos censos, y demes drets dominicals, y lo lluhisme a aquells degut, y pertanyent per rahó del present contracte. La entrada del present establiment es un parell de pollastres, que ab lo present confesso haver rebut per real entrega a mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció del dit establiment no esser aixis convingut, y a la entrada sobredita no esser rebuda, dono y remeto ab lo present al dit adquisidor y als seus, tot lo que la dita porció de terra podría valer mes del cens y entrada sobredita. Y prometo, que las sobreditas cosas, junt ab las milloras y aument, que dit adquisidor, y los seus hi faran ferlos valer, y tenir, y estarlosne de ferma y legal evicció, sempre y en tot cas pensat, o no pensat, de dret, o de fet, de qualsevol manera esdevinga, y de restitució y esmena de tots danys, y gastos, que forsan esdevingan patirne y suportarne. Per lo que obligo al dit Diego Trabé, y als seus tots, y sengles bens y drets meus mobles e immobles, haguts y per haver, renunciant a qualsevol dret y lley, que sie de mon favor. Y lo dit Diego Trabé present, acceptant est establiment ab los pactes, y condicions, cens, entrada, modo y forma sobredits, a que expressament consent. De son grat y certa siencia convé, y en bona fe promet al dit Rnt. Llorens Pujol y als seus, los sobredits pactes atendrer, y cumplir, y lo dit cens de pensió quatre lliuras dinou sous, y nou ferli, y prestarli a ell, y als seus quiscun any durant dita rabassa en lo die dotse de Desembre, y que comensara a fer la primera paga lo die dotse de Desembre primer y vinent, y del corrent any mil setcents setanta, y aixi apres los demes anys en semblant die. Y altrement cumplirá y observará los demes pactes sobre imposats, y tot lo que vinga a son carrech sens dilació, ni escusa alguna. Ab lo salari de procurador acostumat, e ab restitució y esmena de totas missions y depessas estipuladas segons estil. Per atendrer y cumplir las quals cosas ne especualment obliga, e hipoteca la mateixa porció de terra a ell desobre establerta, y tot lo dret emphiteutich, y útil domini a ell en aquella pertanyent. Y generalment sens prejudici de la dita especial hipoteca, ans be anyadint a aquella, ne obliga tots, y sengles bens y drets seus mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant quant en assó a la lley, que diu que primer se hage de pasar per la cosa especialmente obligada, que no per la general, y a altre, que disposa. Que quant lo acreedor de la especial hipoteca pot satisferse, no pose las mans a altres. Y expressament, y per pacte renuncia a son propri for, submetentse a si, y sos bens al for, y jurisdicció del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de son Tribunal, y de altre qualsevol jutge, y superior eclesiastich y secular, fent y firmant escriptura de ters sots pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor de Barcelona, y de altre qualsevol jutge, y superior eclesiastich y secular, com queda dit, obligant persó la sua persona y tots y sengles bens, y drets seus sobredits, mobles e immobles, haguts y per haver en qualsevol part ab la solita constitució de procurador, per ser lo dia present feriat del Sant Diumenge. Y per major firmesa prometem, y juram, esto es jo dit Dr. Llorens Pujol en forma Sacerdotal en nostras animas que las ditas cosas tindrem per fermas, y agradables, y que a ellas no contravindrem, com y també que lo present contracte no havenm fet, en frau dels Señors alodials de dita terra, ni de sos drets. En testimoni de lo qual se firma la present escriptura en Barcelona al primer día del mes de Abril, any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta. Essent presents per testimonis Joseph Vilamala y Cassani escrivent resident en Barcelona, qui ha firmat coneixerme a mi dit adquisidor, y BarthomeumMulias pagés de la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló, Bisbat de Barcelona.
Dr. Llorens Pujol y Pujol, Per dit Diego Trabé, que diu no sap escriurer, de sa voluntat firmo jo Joseph Vilamala y Cassani testimoni. Apud me Josephum Antonium Cassani notarium publicum de numero Barchinonae, qui fidem praebeo nominatum Rndum stabiliente esse a me cognitum manuque sua propria subcripsese praedicta ac pro dicto acquisitore dictum Josephu Vilamala testem subcripsise de praecedenti scriptura habenda est devita ratio in ofitio hypotecarum, hujus Barchinon civitatis intra sex días proximes, pro efectibus, et causis, in Regia Pragmatica Santione praeventis.