Saga Bacardí
55336
ESCRITURA DE NOTIFICACIÓN AL COLEGIO DE SAN SEVERO, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia notori com Matheu Campos porter Real ciutadá de Barcelona mediant lo jurament que te prestat en lo ingres de son ofici, constituhit personalment en lo estudo de las casas de la propria habitaciò de mi lo infrit notari situadas en la present ciutat devant la Parroquial Iglesia de Sant Miquel Arcangel fa relaciò a mi lo infrit notari en presencia dels testimonis que avall se anomenaran que a instancia del Rnt. Dr. Llorens Pujol y Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat ha presentat y notificat als Rnts. Administradors de la Capella y Collegi de Sant Sever de la Seu de Barcelona copia de la intima del tenor seguent.
Intimau y notificau als Rnts. Administradors de la Capella y Collegi de Sant Sever de la Seu de Barcelona que lo dia present y avall escrit en lo deposit de la Sagristia de la Capella de Sant Sever de dita seu, ab intervenció de Manuel Oliva y Viloca notari publich de número de Barcelona los es estada feta una partida ab solta del tenor seguent.= Deu lo Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rch de la present ciutat, que per ell dexem als Rnts. Administradors de la Capella y Collegi de Sant Sever de la Seu de Barcelona, dix son lo preu de la venda y absolució per estos a son favor firmadoras de sis lliuras en penció en nua percepció del cens de penció trenta lliuras ab son domino mitjá firma,. Fadiga, y altre dret a ell annexo que tots anys la meitat als vint y quatre Juny, y la altre meitat als vint y quatre Desembre dit Sr. Pujol a dits Rnts. Administradors fa y presta per totas aquellas casas ab un portal obrint ab sas entradas y eixidas drets y pertinencias, que en virtut de venda de aquellas a dit Dr. Pujol com a laica persona y a sos succesors perpetuament firmada ab acte rebut, segons se assereix, en poder de Daniel Troch notari publich de número de Barcelona a sinch Mars mil setcents seixanta y sis te y poseheix en lo carrer de Sant Pere Mes baix devant la Capella de Nostra Señora de la Ajuda. Del qual cens se poden lluhir y quitar vint y tres lliuras en penció en nua percepció per setcentas seixanta sis lliuras tretse sous y quatre diners en preu ab quatre lluhicions, so es las tres primeras de doscentas lliuras quiscuna, y la ultima de cent seixana sis lliuras tretse sous, y quatre diners, inseguint la facultat concedida, per los Rnts. Administradors de dita Capella y Collegi de Francisca Monner possessora antes de ditas casas, coma par de dita facultat ab un pacitol resultant de la concordia entre los Rnts. Administradors de dita Capella y Collegi de una, y dita Francisca Monner de part altre, firmada y jurada rebuda segons se assereix en poder de dit Troch notari a quatre Mars mil setcents seixanta sis. Com de las pencións y prorratas, respecte dita part de cens lluhida discorregudas fins lo dia present y que discorrerán fins al dia de las intimas de la present partida sens hage hagut la deguda rahó. Son doscentas lliuras, las quals sian soltas quant Manuel Oliva y Viloca notari publich de número de Barcelona ho dirá. La qual intima se fa a instancia de dit Dr. Llorens Pujol ab intervenció de dit Oliva notari en Barcelona a catorce Octubre de mil setcents setanta y hu. Copias de la qual intima entregá dit Campos als Rnts. Dr. Joan Setja. Pere Abriat, y Ramon Barnola, Pbres, altres de dits Rnts. Administradors de onse a dotse horas del matí del dia present y avall escrit personalment. De tot lo que dit Matheu Campos requiró a mi lo infrit notari llevás lo present acte que fou fet en esta ciutat de Barcelona als quinse días del mes de Octubre del any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesuchrist de mil setcents setanta y hu. Essent presents per testimonis Francisco Xavier Giberga y Cipriá Marqués en la present ciutat de Barcelona residints.
Matheu Campos, En mon poder lo notari avall escrit que fas fe conech a dit Matheu Campos, y que ha firmat lo sobredit, de s ama y lletra proprias.
Manuel Oliva y Viloca notari.