Saga Bacardí
55339
ESCRITURA DE PAGO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETARA EN EL MAS PUJOL, HACIA NISSÓ, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori, com Francisco Nissó pagés del terme y Parroquia de Sant Esteve de Cervelló Bisbat de Barcelona en esta ciutat trobat. De sa espontanea voluntat firma apoca al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat com a lahica y privada persona, present, de la quantitat de noranta vuit lliuras dos sous y sis diners moneda barcelonesa y son per lo import de la nova comstrucció de una carretera que dit Dr. Pujol ha fet construhir en la heretat que posseheix en dit terme de Sant Esteve de Cervelló a fi que ab major facilitat lo carros vagen a un Bosch de tall, que afronta ab terras del Mas Bussons, a buscar fugots y demes lleña, tot a major utilitat y profit de dita heretat, la qual carretera te de llargaria sincentas seixanta sinch canas, y de amplaria deu palms poch mes o menos, com mes llargament se expressa en lo compte del tenor seguent.
Compte del que jo Francisco Nissó pagés del terme y Parroquia de Sant Esteve de Cervelló Bisbat de Barcelona, he pagat y gastat per la nova construcción de una carretera que de orde del Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de Sant Cugat del Rech de Barcelona he construhit y fet construhir en la heretat que est te y posseheix en dit terme de Sant Esteve de Cervelló la qua carretera te de llargaria siscentas seixanta sinc canas y de amplaria deu palms poch mes o menos.
Primo: A onse Agost mil setcents seixanta nou he pagat a Joseph Molias, per sinch jornals a rahó de vint sous y deu diners lo jornal dos lliuras………………………………………2Ll.
Item: Dit dia he pagat a Nicolau Tres per sis jornals a rahó de vuit sous lo jornal dos lliuras vuit sous…………………………………………………………………………………………2Ll 8S.
Item: Dit dia he pagat a Felix Tres per sis jornals a rahó de vuit sous lo jornal dos lliuras vuit sous…………………………………………..……………………………………………2Ll 8S.
Item: Dit dia he pagat a Joseph Tamborino per sis jornals a rahó de vuit sous lo jornal dos lliuras vuit sous……………………………………………………………………………….2Ll 8S.
Item: Per sis jornals per mi empleats a rahó de vuit sous lo jornal dos lliuras vuit sous……………………………………………………………………………………………..2Ll 8S.
Item: Dit dia he pagat a Joan Tous per quatre jornals a rahó de vuit sous lo jornal una lliura dotse sous……………………………………………………………………………………..1Ll 12S.
Item: Dit dia he pagat a Climent Tous, per tres jornals a rahó de vuit sous lo jornal una lliura quatre sous……………………………………………………………………………………1Ll 4S.
Item: A vint y set Agost de dit any per quatre jornals per mi empleats a rahó de vuit sous y sis diners lo jornal, una lliura catrose dous…………………………………………………1Ll 14S.
Item: Dit dia he pagat a Nicolau Tres per quatre jornals a rahó de vuit sous y sis diners lo jornal una lliura catorse sous……………………………………………………………..1Ll 14S.
Item: dit dia he pagat a Climent Pi per quatre jornals a rahó de vuit sous y sis diners lo jornal, una lliura catorse sous…………………………………………………………….1Ll 14S.
Item: Dit dia he pagat a Felix Tres per tres jornals a rahó de vuit sous y sis diners lo jornal una lliura sinch sous y sis diners…………………………………………………………1Ll 5S 6D.
Item: Dit dia he pacat a Joan Torras per tres jornals a rahó de vuit dous y sis diners lo jornal una lliura sinch sous y sis diners…………………………………………………………1Ll 5S 6D.
Item: Dit dia he pagat a Barthomeu Molias, per dos jornals a vuit sous y sis diners lo jornal disset sous……………………………………………………………………………………….17S.
Item: A set Janer mil setcents setanta he pagat a dos mossos per dotse jornals a rahó de set sous y sis diners lo jornal quatre lliuras deu sous……………………………………..4Ll 19S.
Item: Dit dia he pagat a Bartholeu Molias per tres jornals a rahó de set sous y sis diners lo jornal una lliura dos sous y sis diners……………………………………………………1Ll 2S 6D.
Item: Dit dia he pagat a Joseph Tamborino per quatre jornals a rahó de set sous y sis diners lo jornal una lliura deu sous……………………………………………………………………..1Ll 10S.
Item: Dit dia he pagat a Nicolau Tres per quatre jornals a rahó de set sous y sis diners lo jornal, una lliura deu sous……………………………………………………………………1Ll 10S.
Item: A tretse Janer mil setcents setanta he pagat a dit Nicolau Tres per dos jornals a Rah´`o de set sous y sis diners quiscun, quinse sous……………………………………………………...15S.
Item: Dit dia he pagat a Felix Tres per quatre jornals a rahó de set sous y sis diners lo jornal una lliura due sous……………………………………………………………………………1Ll 10S.
Item: Dit dia per quatre jornals per mi empleats a rahó de set sous y sis diners lo jornal una lliura deu sous………………………………………………………………………………...1Ll 10S.
Item: A vint y vuit Janer mil setcents setanta he pagat a Nicolau Tres per sis jornals a rahó de set sous y sis diners quiscun dos lliuras sinch sous……………………………………..2Ll 5S.
Item: Dit dia he pagat a tres diferents mossos de la Llacuna per divuit jornals a rahò de set sous y sis diners quiscun, sis lliuras quinse sous………………………………………..6Ll 15S.
Item: Dit dia he pagat a dos diferents mossos de Sallent per dotse jornals a rahó de set sous y sos diners lo jornal quatre lliuras deu sous……………………………………………...4Ll 10S.
Item: Dit dua per onse jornals empleat per mi y un mosso a rahó de set sous y sis diners lo jornals quatre lliuras dos sous y sis diners………………………………………………4Ll 2S 6D.
Item: A vint y hu Abril de dit any he pagat a un mosso per nou jornals a rahó de set sous y sis diners lo jornal tres lliuras set sous y sis diners………………………………………..3Ll 7S 6D.
Item: Dit dia he pagat a Francisco Amat per sinch jornals, a rahó de set sous y sis diners lo jornal una lliura disset sous y sis diners…………………………………………………1Ll 17S 6D.
Item: Dit dia he pagat a Joseph Tamborino per sis jornals a set sous y sis diners lo jornal dos lliuras sinch sous……………………………………………………………………………2Ll 5S.
Item: Dit dia a Nicolau Tres per sis jornals a rahó de set sous sis diners lo jornal, dos lliuras sinch sous……………………………………………………………………………………2Ll 5S.
Item: A set Janer mil setcents setanta y hu he pagat a un mosso de Joan Pochs per sinch jornals a rahó de vuit sous quiscun dos lliuras………………………………………..2Ll.
Item: Dit dia he pagat a Pau Segura per sinc jornals a rahó de vuit sous lo jornal dos lliuras………………………………………………………………………………………..2Ll.
Item: Per dos jornals per mi empleats a rahó de set sous y sis diners quiscun quinse sous……………………………………………………………………………………………….15S.
Item: A tretse Janer de dit any per deu jornals per mi, y un mosso meu empeats a rahó de set sous y sis diners lo jornal, tres lliuras quinse sous…………………………………..7Ll 15S.
Item: Dit dia he pagat a Pere Farres per sinch jornals a rahó de vuit sous quiscun dos lliuras……………………………………………………………………………………….2Ll.
Item: Dit dia he pagat a Joseph Ametllé per sinch jornals a rahó de vuit sous quiscun dos lliuras……………………………………………………………………………………….2Ll.
Item: Dit dia he pagat a Francisco March per dos jornals y un quart, a rahó de vuit sous lo jornal, divuit sous……………………………………………………………………………..18S.
Item: A deu Febrer mil setcents setanta y hu, se han pagat los jornals seguents, so es per dos jornals per mi empleats a set sous, y sis diners lo jornal, quinse sous………………..15S.
Item: Dit dia he pagat a Joseph Molias, per dos jornals a rahó de vuit sous quiscun setsa sous……………………………………………………………………………………………..15S.
Item: Dit dia he pagat a Nicolau Tres per dos jornals a rahó de vuit sous quiscun, setse sous……………………………………………………………………………………………..16S.
Item: A vint y quatre de dits per sis jornals per mi y un mosso meu empleat a rahó de set sous y sis diners lo jornal, dos lliuras sinch sous……………………………………………..2Ll 5S.
Item: Dit dia he pagat a Mariano Domenech per un jornal a set sous y sis diners.7S 6D.
Item: Dit dia he pagat a Nicolau t Felix Tres germans, per dotse jornals a rahó de vuit sous lo jornal quatre lliuras setsa sous……………………………………………………….4Ll 16S.
Item: A tretse Abril de dit any he pagat per vint jornals so es onse a set sous y sis diners, y sis jornals a vuit sous quiscun, set lliuras setsa sous…………………………………….7Ll 16S.
Item: Dit dia per sis jornals per mi y un mosso meu empleat a rahó de set sous y sis diners quiscun dos lliuras sinch sous…………………………………………………………..2Ll 5S.

98Ll 2S 6D.

LO modo de la paga de ditas noranta vuit lliuras dos sous y sis diners es que aquellas dit firmant ha rebut de dit Dr. Llorens Pujol ab diner comptant a sas voluntats, y Aixi renunciant a la excepció de dit diner no rebut, y a tot altre dret y lley que puga afavorir a dit firmant firma la present apoca en esta ciutat de Barcelona als vint y sis días del mes de Janer del any mil setcents setanta y dos. Essent presents per testimonis lo Magnifich Joan Bahí Dr. en drets en Barcelona popular, y Joseph Lopez sastre ciutadá de Barcelona y per dir lo mateix otorgant que no sabia de escriurer en sa presencia y de sa voluntat ho firma dit Dr. Bahí altre dels testimonis.
Dr. Joan Bahí testimoni, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.