Saga Bacardí
55345
ESCRITURA DE PAGO DE OBRAS EN EL MAS SALA, HACIA DOMINGO, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori, com Jo Gabriel Domingo mestre de casas en la Parroquia de Sant Vicens dels Horts, Bisbat de Barcelona habitant. De ma espontanea voluntat firmo apoca al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre, y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de esta ciutat, com a layca y privada persona, present de trescentas seixanta sis lliuras catorse sous, y sinch diners moneda barcelonesa. Que son per los jornals mans y materials tocants, a mon ofici, que de son ordre he completat, y convertit, no sols en los nova rehedificació de dos casas contiguas a la casa gran del mas vuy nomenat Pujol, y antes Sala, que dit Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Te, y posseheix en la Parroqua de sant Esteve de Cervelló de dit Bisbat, sino també en un aposento de dita casa gran, tot llargament individuat en lo compte seguent.
Compte de jornals, mans, y matarials de mestre de casas, que jo Gabriel Domingo mestre de casas de la Parroquia de Sant Vicens dels Horts Bisbat de Barcelona he posat, y convertit no sols en la nova rehedificació de dos casas, contiguas a la casa gra del mas vuy nomenat Pujol, y antes Sala, que lo Rnt. Dr. Llorens Pujol posseheix en la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló de dit Bisbat, sino també en un aposento de dita casa gran, y es lo seguent.
Primo: Per vuytanta quintars de cals a dos sous lo quintar................................8Ll.
Item: Per los ports de dita cals quatre anomals y dos mossos, dos jornals, a set sous lo jornal....................................................................................................................1Ll 12S.
Item: Per quaranta dos quintars cals a dos sous y sis diners lo quintar.............5Ll 5S.
Item: Per los ports de dita cals quatre jornals de dos anilams, y un mosso, a setse sous lo jornal.....................................................................................................................3Ll 4S.
Item: Per cent quaranta dos quintars de guix per de un sou lo quintar...............7Ll 2S.
Item: Per los ports de quatre anomans y dos mossos quatre jornals, a setse sous lo jornal......................................................................................................................3Ll 4S.
Item: Per vuytanta jornals de traginar arena, y argela un burro, y una miñona a de vuyt sous lo jornal....................................................................................................................32Ll.
Item: Per sis quintars de guis de casa Campsderós, y un jornal de traginar.......1Ll 6S.
Item: Per trenta sinch jornals de traginar, y arrencar pedra, a vuyt sous lo jornal.....................................................................................................................14Ll.
Item: Per seixanta tres tortugas de Sant Feliu de setse diners quiscuna...............4Ll 4S.
Item: Per un jornal de traginar las tortugas ab dos animals y mosso, a setse sous lo jornal............................................................................................................................16S.
Item: Per mil sinch centas teulas de casa den Guell a tretse lliuras lo millé.......19Ll 10S.
Item: Per los ports a quarata sinch reals millé......................................................7Ll 15S.
Item: Per mil mahons de casa den Guell, a set lliuras lo millé..............................7Ll.
Item: Per los ports...................................................................................................4LL 10S.
Item: Mil doscents sinquanta mohons a sis lliuras lo millé.....................................7Ll 10S.
Item: Per los ports de dits mahons...........................................................................5Ll 5S.
Item: Per tres mil rajolas a sinch lliuras millé........................................................15Ll.
Item: Per los ports de set jornals, y mitg de dos animals, y mosso, a setse sous lo jornal...........................................................................................................................7Ll 12S.
Item: Per setcentas sinquanta cañas per la cuberta de la estable.............................2Ll 16S 3D.
Item: Per mitja lliura de fil per lligar las ditas cañas....................................................3S.
Item: Al Mariano per trenta quatre jornals a vuyt sous lo jornal.............................13Ll 16S.
Item: A Jacintho Rovira per cent quaranta sinch jornals a set sous, y sis siners lo jornal...........................................................................................................................54Ll 7S 6D.
Item: Per cent quaranta sis jornals de mestre de casas, a dotse sous lo jornal.........87Ll 12S.
Aposento de la casa gran.
Item; Per quaranta dos jornals de manobra a vuyt sous lo jornal.............................16Ll 16S.
Item: Per trenta sis jornals de mestre de casas a dotse sous lo jornal.......................21Ll 12S.
Item: Per catorse tortugas a setse diners quiscuna y traginarlas...............................1Ll 14S 8D.
Item: Per dotse quintars de cals, a dos sous, y sis sdiners lo quintar..........................1Ll 10S.
Item: Per un jornal de traginar la dita cals un mosso y animal.......................................16S.
Item: Per setanta quintars de guix a un sou lo quintar................................................3Ll 10S.
Item: Per los ports de traginar lo dit guix dos animals y mosso tres jornal, y mitg a setse sous lo jornal.........................................................................................................................2Ll 16S.
Item: Per mil sinchcentas rajolas per lo dit aposento a sinc lliuras lo millé.............10Ll 20S.
Item: Per deu jornals de traginar arena una miñona ab son burro, a vuyt sous lo jornal..............................................................................................................................4Ll.

366Ll 14S 5D.

Lo modo de la paga de ditas tres centas seixanta sis lliuras catorse sous, y sinch diners moneda barcelonesa es que aquellas confesso haver rebut en diner comptant realment y de fet, a mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a la general del dret no sols firmo la present apoca, sino també afirmo, que ditas obras son verdaderas, y que en ellas se ha empleat dita quantitat. Y aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona als vint y un dias del mes de Juny del any del Naixament del Señor de mil setcents setanta dos. Essent presents per testimonis Joseph Gatell y Gaspar Sala y Soler escrivents en dita ciutat residints.
Per dit Gabriel Domingo, que ha dit no saber de escriurer de sa voluntat, y consentiment firmo jo Gaspar Sala testimoni, En poder de mi Joseph Anton Mallachs notari que fas fe coneixer a dit contrahent y que per ell que ha expressat no saber de escriurer ha firmat en sa presencia de sa voluntat, y concentiment dit Gaspar Sala testimoni.