Saga Bacardí
55366
ESCRITURA DE PAGO DE PENSION VITALICIA HACIA MARIANO PUJOL Y PUJOL, POR SU HERMANO JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Llorens Bosom escrivent en Barcelona residint, com a procurador del Rnt. Mariano Pujol Pbre. y Comensal de la Collegiata iglesia de Santa Anna de esta ciutat, consta de la procura per ell y Magdalena Darrer y Pujol, a mi feta, ab acte rebut en poder de Llorens Madriguera, notari publich Real collegiat de número de Barcelona, a tretse Juliol mil setcents setanta dos. En dit nom, de ma libre voluntat y certa sciencia confesso, y regonesch al Magnifich Joseph Pujol y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona, germá de dit mon principal, encaraque ausent, y per ell present, y etipulant lo notari baix firmat. Que en lo modo avall escrit, me ha pagat divuyt lliuras moneda barcelonesa, que son per la annualitat de semblant quantitat, cessa a disset del corrent mes de Juliol de la corresponció annual vitalicia regulada al interés de tres per cent de las sis centas lliuras que a mon principal li falta a cobrar per sos drets paternos fins a la quantitat de tres mil lliuras, en lo dia disset Juliol de mil setcents sinquanta quatre en que morí Joseph Pujol y Mora pare de dit Magnifich Joseph Pujol y de mon principal. La paga de la referida quantitat fa lo matex Magnifich Joseph Pujol, inseguint la disposició per dit son pare feta en son ultim codicil, que otorgá en poder de Anton Duran notari publich de número de Barcelona a dotse Juliol de mil setcents cinquanta quatre, publicat a disset dels prop dits mes, y any. Lo modo de la paga de ditas divuyt lliuras es que las confessa haver rebut de dit Magnifich Joseph Pujol en diner comptant a mas voluntats. Per lo que renunciant a la excepció de no haver comptat lo diner, y a tota lley, y dret de mon favor atorgo esta apoca en Barcelona als vint y tres días del mes de Juliol any del Naixament del Señor de mil setcents setanta y sis. Essent presents per testimonis Pau Ecaramis pagés ciutadá de Barcelona, y Francisco Ferrus escrivent en ella habitant. Y lo atorgant, conegut per mi lo infrit notari ho firma.
Llorens Bosom en dit nom, En poder de mi Joseph Ponsico notari.