Saga Bacardí
55385
ESCRITURA DE LUICION Y QUITAMIENTO DE PARTE DE CENSAL HACIA EL CONVENTO DE SAN JOSÉ, POR JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Sia notori, com nosaltres P. Fr. Ignasi del Esperit Sant, y P. Fr. Propecto de la Concepció Religiosa del Convent de sant Joseph ordre de Carmelitas Descalsos de la present ciutat, com a procurador junt ab altres, y los dos assolas, y per las cosas avall escritas y altres llegitimament constituhits y ordenats per lo Rnts. P. Prior y Comunitat del Convent, com de dita procura consta ab acte rebut en poder de Ramon Serra difunt notari real de número collegiat de Barcelona als dotse de Janer de mil setcents setanta. De nostre grat y certa sciencia firmam apoca al Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, y en ella populat, encaraque ausent y per ell present y estipulat lo notari avall escrit, de la quantitat de cent setanta tres lliuras dotse sous, y set diners moneda barcelonesa, que son so es cent sexanta sis lliutras tretse sois, y quatre diners per lluhició y quitament de aquella part de censal de preu semblant quantitat, y penció sinch lliuras que tots anys als disset de Juliol Caetana Pujol y Pujol, viuda de Joseph Pujol y Mora, adroguer, ciutadá de Barcelona, y mare de dit Magnifich Joseph Pujol feia y prestava a dits nostres principals per los titols avall escrits, sinch lliuras per la penció de dita part de censal cessa en lo any mil setcents setanta sis. Y las restants una lliura dinou sous, y tres diners per la porrata de la penció corrent de la mateixa part de censal discorreguda fins lo die de la intima de las infras partidas. Y especta a dits nostres principals la mateixa part de censal en virtut de insolutundació de igual quantitat en preu y sinch lliuras en penció del infrit censal de propietat dos mil lliuras, a son favor feta per lo procurador del Ilustre Dr. Francesch Martí Pbre. y Canonge de la Santa Iglesia Cathedral de Lleyda, ab lo acte de la extinció del Personat baix invocació de Sant Pau y Sant Cayetano en la Capella del Pañau Episcopal de Barcelona fundat, y fundació de un aniversari general solempne tots anys perpetuament celebrador en la Iglesia de dit Convent per dit procurador firmat en poder de Joan Olzina y Cabana difunt notari publich de número de Barcelona als vint y dos de Desembre mil setcents seixanta quatre. Y a dit Personat espectava lo mateix censal de preu dos mil lliuras, en virtt de venda y original creació de est a favor de dit Dr. y Canonge Francesch Martí com a obtentor de aquell, firmada per la sobrenomenada Caetana Pujol ab acte rebut en poder de dit Joan Olzina y Cabanas notari als disset de Juliol del mateix any mil setcent seixanta quatre. Lo modo de la paga de ditas cent setanta tres lliuras dotse sous y sis diners barcelonesos es per medi de la taula dels Comuns Deposits de la present ciutat ab dos partidas en ella feta als tretse de Maig prop passat, la una de cens seixanta sis lliuras tretse sous, y quatre diners a solta del notari avall escrit, y la altre de las restants sis lliuras dinou sous, y tres diners sens solta, los quals acceptam. En testimoni de las quals cosas, no sols firmam la present apoca, sino també absolem, difinim, y remetem la sobre dita part de censal, aixi en lo preu com en sas pencions, y porratas y demes accessoris de aquella. Imposant a dits mes principals, acerca las referidas cosas scilenci y callament perpetuo, ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes, ab solempne estipulació, roborant, en ma y poder del notari avall escrit, cancellant y anullant ab lo present en quant a la mateixa part de censal, lo precalendat acte de sa creació y totas las clausulas forsas, y obligacions en aquí canceladas de manera que en temps algún no pugan aprofitar, ni dañar mes avant prometem contra las sobreditas cosas no fer ni venir per causa o rahó alguna. Y se ha de saber que de est acte se ha de haver la rahó, en la oficina de hipothecas de esta capital dins sis días, altrament no ha de donar fee per los effectes expressats en la Real pragmática Sanció publicada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als vint y sis días del mes de Juny del any mil setcents setanta set. Essent presents per testimonis Joseph martí, Forner, y Jacintho Bussaña escrivent, en Barcelona habitants.
Fr. Ignasi del Esperit Sant, Fr. Propecto de la Concepció, En poder de mi Cayetano Olzina y Massana notari.