Saga Bacardí
55386
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE GABRIEL PUJOL Y PUJOL.


En nom de Deu. Amen. Jo Gabriel Pujol y Pujol, corredor de cambis, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de esta ciutat, y de Cayetana Pujol y Pujol, conjuges, difunts. Estant ab antera salut de cos, y enteniment, memoria, y paraula, volent disposar de mos bens. Fas mon postrer testament. Ab lo que elegesch marmessors, y executors de aquesta ultima volntat mia, a Maria Francisca Pujol y Vidal ma carissima esposa, a Maria Vidal y Torres, viuda de Agustí Vidal, adroguer, ciutadá de Barcelona, mas ogra, y al Dr. Pau Pujol y Pujol Pbre. Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Just ySant Pastor de esta ciutat, mon germá. Als quals y a la major part de ells dono ple poder pera executar aquesta mia disposició testamentaria, sevgons tribaran ordenat.
Primerament vull, que tots mos deutes e injurias sian pagats, y esmenadas de mos bens, ab tota brevedat considerada sola la veritat del fet.
Elegesch la sepultura faedora a mon cadáver en la Iglesia, que apareixerá a dits marmessors meus, volent me sia feta a disposició suas gastant per ella de mos bens lo que convinga.
Item: Disposo, que encontinent despres de ma mort, per descans de la mia anima, me sian fetas celebrar quatrecentas missas, ab una absolta a la fi, y de caritat sis sous cada una, es a saber, trenta en la Iglesia Parroquial ahont me esdevindrá morir.= Trenta en la del Convent de Santa Catarina Verge y Martir, odre de Sant Domingo.= Trenta en la del Monastir de Sant Agustí.= Trenta en la del Convent de Nostra Señora de la Mercé, tots de esta ciutat.= Trenta per lo mencionat Dr. Pau Pujol Pbre. mon germá.= Y las restants doscentas, y cinquenta a la disposició dels referits mos marmessors.
Item: Llego al Hospital General de Santa Creu de esta ciutat tres lliuras barcelonesas.= Al de Nostra Señora de Misericordia, vuy Real Casa de Hospici y Refugi, altras tres lliuras. Y a la Real Casa del Retiro deu lliuras, per subsidi de dits llochs pios, y per una vegada solament.
Item: Deixo a mos fills Cayetano, Agustí, y Ramon Pujol y Vidal, y a ma filla Maria y Rita Pujol y Vidal cent doblas, valent sinch centas y sexanta lliuras barcelonesas a cada un dels cinch, en paga de sa lletigitima paterna, suplement de ella, part de creix de la sua mare y de qualsevols altres drets, que pugan tenir en mos bens, per una asola vegada, al temps de pendrer estat, a sa libre disposició ab facultat plenissima a la nomenada Maria Francisca muller mia, de aumentar, o disminuir aquest llegat, atesas las forsas de ma heretat, y bens.
Item: Usant de la Real facultat concedidas als corredors de cambis del numero quaranta de esta ciutat, y la practica observada inconcussament. Renuncio, y cedesch la corredoria del dit numero que obtinch, a la expressada Maria Francisca Pujol y Vidal, muller mia, durant sa vida y mantenintse viuda de mi, ab facultat de elegir substitut, o tinent pera exercirla, durant la menor edat de Gabriel Pujol y Vidal primogenit, y poden test servirla, dega practicarho, quedant ab la obligació de mantener, a la mare, germans, y germanas en tot lo necessari a lavida humana. Y faltant dita ma carissima esposa, quede dita corredoria per lo expresat Gabriel fill meu. Morint lo qual sens fills algun llegitim, y natural, baja als demes fis, y fillas meus, succesivament lo un despres del altre, de grau en grau, observat ordre de primogenitura, ab preferencia del varon a las donas, per lo cas de morir algun de dits mos fills, y fillas sens successió llegitima. Pero si algun de ells premor, havent deixat fills llegitims, y natural, estos deuran entrar, en lloch de son pare, o mare, a obtener ma corredoria, servint assó solament de providencia, sens poder arguirsen fideicomis algun, declarant, que si algun de dits mos fills, vivint sa mare, no fos addicto a la voluntat de ella, com deu, puga dita muller mia privarlo del exercici de corredor, y encarregarlo al fill subseguent. Per la validitat, y firmesa de la qual disposició, suplico al Rey Nostre Señor (que Deu guarde) a sos Reals Ministres, y Concells, tingan a be aprobarla, y donarli lo curs corresponent.
Y en tots los demes bens meus mobles, e immobles, presents y esdevenodirs, drets, y accions, que pugan competirme en qualsevol part, per qualsevols titols, o causas. Instituhesch hereva mia universal a la referida Maria Francisca Pujol y Vidal carissima muller mia, durant sa vida solament y conservantse viuda ab mon cognom. Y despres de sa mort, al mencionat Gabriel Pujol y Vidal, mon fill primogenit, substituintli, per lo cas de morir sens algun fill llegitim, y natural, que no arribes a edat de testar los sobredits Cayetano, Agustí, Ramon, Maria y Rita Pujol y Vidal fills y fillas meus, y los demes fills, y fillas, que deixaré lo dia de mono bit, nats, o póstumos, lo un despres del altre, guardat ordre de primogenitura, y prelació de mascle a femella, en lo cas solament de faltar algun de dits mos fills, y fillas sens successió llegitima. Pero si algun de tots ells premorís, havent deixat algun fill llegitim, y natuiral, deurá lo tal entrar en lloch de son pare, o mare, en lo modo los haja succeit, servint esta clausula solament de providencia, peró no de vincle, o fideicomis a favor de mos nets. Volent que lo citat substitut puga disposar librement de ma universal heretat.
Aquesta es ma ultima voluntat, ab la qual revoco qualsevol especie de ella, feta per mi fins vuy, no obstant qualsevols paraulas derogatorias, y altras de los quals degúes fer menció exrpesa, volent, que non actual testament prevalga a qualsevol altra disposició anterior mia, en lo millor modo, que de dret tinga lloch. Ab la advertencia de haversen de pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta capital dins sis días proxims al de mono bit, segons la Real Pragmatica Sanció, y declaración subseguents. No podent donarsen copia alguna, dins despres de la mia mort. En testimoni de las quals cosas, aixis ho firmo en la ciutat de Barcelona a vint y vuit días del mes de Maig any del Naixament del Señor de mil setcents setanta y vuit. Essent presents per testimonis, pregats per mi mateux lo Dr. Sebastiá Prats notary publich de número de aquesta ciutat, y Esteve Aumatell escrivent habitant en la mateixa.
Assigno en tutors, y en son cas, y temps, curadors de la personas, y bens dels fills, que deixaré constituits en menor edat, als sobredits Maria Francisca Pujol y Vidal, carissima muller mia, Maria Vidal y Torres viuda, mas ogra, y Dr. Pau Pujol y Pujol Pbre. mon germá, peraque regescan, y administren dita personas y bens instituint a dits mosn fills en bons costums, com ho confio de ells. Donantlos per est efecte tot lo poder, que de dret, y altrament ser equireix, ab libre y general administración.
Gabriel Pujol y Pujol, En poder de mi Joan Prats y Cabrer notari, qui dono fe coneixer al testador.