Saga Bacardí
55393
ESCRITURA DE NOTIFICACIÓN A ESCARBATXERAS, POR LOS PUJOL Y RIFÁ.


En la ciudad de Barcelona als set dias del mes de Mars del any de la Nativitat del Señor de mil setcents setanta y sinch. Joseph Gibert porter Real ciutadá de Barcelona mitgensant lo jurament que te prestat en lo ingres de son ofici ha fet relació a mil o infrit Francisco Comelles notari com lo dia present a isntancia de Maria Esperanza Pujol y Rifá muller de Joan Pujol y Estrada adroguer ciutadá de Barcelona, ha intimat y notificat y presentat a Jaume Escarbatxeras adroguer ciutadá de Barcelona una intima ab inserta de un conveni que es del thenor seguent.= Intimau, y notificau a Jaume Escarbatxeras adroguer, cituadá de Barcelona, com a acte en poer de Francisco Comelles notari publich de número de ella, y de Anton Duran també notari publich del mateix numero, simul estipulant, y assolas clohents, als vint y hu de Maig del any mil setcents seixanta, y nou entre parts de Maria Esperanza Pujol y Rifá muller de Joan Pujol y Estrada adroguer ciutadá de Barcelona y Theresa Pujol y Rifá donzella mare y filla de una. Y Joan Pujol y Pujol comerciant ciutadá de dita ciutat, fill del primer matrimoni de dit Joan Pujol y Estrada de part altra, se feu, y firmá lo conveni seguent.= En Barcelona als vint y un dias del mes de Maig any de la Nativitat del Señor de mil setcents seixanta nou.= En nom de Deu amen, nosaltres Maria Esperansa Pujol y Rifá muller de Joan Pujol y Estrada adroguer ciutadá de Barcelona y Theresa Pujol y Rifá donsella mare y filla de una part, y Joan Pujol y Pujol comerciant, ciutadá de dita ciutat, fill del primer matrimoni de dit Joan Pujol y Estrada de part altra, confessam, y regoneixem, la una part, a la altra, que havem vingut al conceni infrascrit, y seguent.= de la grave malaltia, que Joan Pujol y Estrada tingué en añs passats quedá, com se troba vuy tant debilitat de potencias, que no ha pogut desde las horas cuydar de la administració de sos bens, y han anat los efectes ab tanta decadencia, y disminució, que obligá a Maria Esperansa Pujol y Rifá sa miuller, a reconexer a la curia Real ordinaria de la present ciutat ab petició per ella donada en actes de Ramon Alier notri public de número de Barcelona y escrivá major de dita curia als sinch Juny mil setcents sexanta y set, demaná fos assignat curador y administador dels bens de dit Joan Pujol, se elegi als catorse de Agost mil setcents sexanta y set, en curador y administrador de dits bens, a Joseph Ribas y Puig notari real y causidich ciutadá de Barcelona, que se encarregá de aquells, y los ha administrat, no obstant la oposició, que feu despres Joan Pujol y Pujol fill de aquell. Y com aixi la muller, com lo fill de dit Joan Pujol major, conciderant, que tot litigi, y administració es en disminució, dels bens que han de servir, a uns y altres hajan nomenat personas per si podria pendrerse expedient, ab que se escusassen gastos, y disgustos, y ditas personas se hajan conformat posant per escrits son sentirs desitjant una, y altre part evitar detriments mentres que lurs marit y pare respetive continua en la imposibilitat del govern de sa casa. Perço, ditas Maria Esperansa Pujol y Rifá, y Theresa Pujol y Rifá donsella mare, y filla de una part, y Joan Pujol y Pujol fill primogenit de aquell de part altre han vingut, al conveni avall escrit, y seguent.
Primerament: es convingut entre ditas parts que per la manutanció de una y altre familia se partesca igualment la part tocant del producto del Moí de Armentera, y dels estanys de Vilacolum y Ciurana, tot en Ampordá, donantse orde, com una y altre part promet donar dins vuyt dias del dia present en avant comptadors a Jaume Vuirá, que cuida per tots los interessats en dits estanys y molí que lo liquit de ditas dos cosas pertanuents, a dit Joan Pujol y Estrada lo entergue, y donuia es a saber la meytat a dita Maria Esperansa Pujol y Rifá per la subsistencia de dit son marit de ella dels fills als dos comuns, y de sa familia, y la altre meytat, a dit Joan Pujol y Pujol per los aliments de ell, muller, fills que actualment te y tal vegada tindrá, y per sa familia. Del lloguer emperó, o producto de la casa situada en la present ciutat, en lo Born al cantó del carrer dels Flassaders, se degan fer, y fassan tres iguals parts, las duas de las quals dega lo conductor pagarlas a dita Maria Esperansa Pujol y Rifá, y la altre tercera part, a dit Joan Pujol y Pujol per sas respective familias, detrahent primerament dit conductor tot lo que pagar se dega, per censos catastro, pavellons, y obras necessarias, las que no puga fer sens precehir consentiment de una y altre part tot lo que sia durador tant quant dit Joan Pujol major coninuará en sa inhabilitat, y no altrament.=
Item: es convingut entre ditas parts, que los efectes de la botiga de adroguer que dit Joan Pujol y Estrada tenia parada, y tot lo que se cobrará dels deutes, que a ella se estan devent, dega depositarse en algun arxiu de la present ciutat per aplicarse en satisfer los exedits passius de dit Joan Pujol y Estrada, y lo que restará per estar propte per la dot, que ab altre dels capitols infrascrits, sa ha convingut donar, a Theresa filla de dit Joan Pujol y Estrada, o per emplearse en negoci segons se regoneixerá convenient, no podent traurerse del arxiu lo diner (tantas quantas vegadas hi haurá entrat) sino es que sie de concentiment, de una, y altre part, y ab intervenció de Joseph Gualva comerciant, ciutadá de Barcelona, retornantse lo diner en lo arxiu sempre que no estiga empeat.
Item: Es convingut. Que la cobranse dels efectes de la botiga de dit Joan Pujol major, y dels deutes, que a ella se han de satisfer dega correr per las dos parts juntas, a saber per Da. Maria Esperansa Pujol y per Joan Pujol menor de dies, y lo que se cobria depositarse, en dit arxiu, y no puga ningun dels dos assolas cobrar quantitat alguna. Pugan emperó juntas y assolas instar, a cada un dels debitors, perque depositia la quantita, que dega majorment lo comprador dels efectesd e la botiga, y que en quant als altres deutes, que per sa poquetat, o altrament, no vullan solicitar, degan fer procura conforme fer prometen, a una, o mes personas, que a las dos parts ben vist será per la cobransa de dits deutes, y també ferne per plets, de vent lo tal procurador deposar en arxiu las quantitats, que haurá cobrat, a fi de cumplir lo que se conté en lo proxim antcedent capotol.
Item: Attenent las varias dificultats, que ha ocurregut entre una, y altra de ditas aprts sobre asssolar la quantitat del dot de la dita Theresa Pujol y Rifá, pues que per part de sa mare Esperansa Pujol y Rifá y personas per sa part nomenadas per lo present ajust se pretenia que debia aseñalarseli, la quantitat de tres mil y cinch centas lliuras per suposarse que semblant quantitat quedaría llegada, a favor de dita Theresa per collocació de son matrimoni en lo testament, que feu lo dit Joan Pujol y Estrada al temps que tingue la sobre dita malaltia. Y al contrari per part de Joan Pujol y Pujol, y personas per sa part nomenadas per dit ajust se pretenia, que no lo corresponia dita quantitat de tres mil, y sinch centas lliuras per dot, apar que lo disposat per Joan Pujol y Estrada ab son testament en lo present estat no podria ser de consideració pera obligar, a Joan Pujol y Pujol a concentir en satisfer dita quantitat com, y perque de despres de la disposiciód e dit testament ha sobrevingut la decadencia de dits bens en tanta manera, que no poden suportar lo pago de semblant quantitat de tre smil y sinch centas lliuras, y no menos perque atent dicta decadencia de dits bens es vero simil que en lo present estat dit Joan Pujol y Estrada regulás dit llegat proporcionalment. Perço, y per mes facilitar la collocació de dita Theresa dit Joan Pujol y Pujol per lo que dita Theresa prometera ab lo capitol seguent. De son grat y certa sciencia concorrent las circunstancias avall expressadas, y no altrament convé en aseñalar com de present aseñala per dot de dita Theresa Pujol y Rifá, la quantitat de dos mil y setcentas lliuras moneda barcelonesas, ab que lo casament sia de concentiment de sa mare, y que dita Theersa sols puga testar, y disposar de tota la dita dot en cas de morit dexant fill, o fillas un o mes de legitim y carnal matrimono proceats, si emperó morirá sens dexar tals fills, en est cas puga solament disposar de mil y sis centas lliuras, y las restants mil y cent lliuras tornian, a la heretat, y bens de dit Joan Pujol y Estrada, o a son hereu. Y ab estas circunstancias, y no altrament dit Joan Pujol y Pujol consent desde ara que pera la paga de dit dot se apliquia lo diner que se trobará en lo deposit de que se ha parlat en lo capitol precedent, y per lo que faltia promet firmar las escripturas de venda, y creació de cens als necessarias obligant, lo que li competirá per rahó de la successió en la heretat, y bens de dit son pare tant solament.
Jo la dita Theresa Pujol y Rifá ab expres concentiment de dita sa mare per lo que dit Joan Pujol y Pujol son germá de part de pare, ha promes ab lo antecedent capitol. De son grat y certa sciencia, se dina per contenta ab la paga de ditas dos mil y set centas lliuras en la forma expressada, en dit capitol per rahó de tots, y qualsevols llegats fets per dit son pare, y altres qualsevols drets paternals. Salvos tots vincles y successions ab intestat, prometent renunciar mediant dita paga com de present ara per a las horas renuncia, a favor de dit Joan Pujol y Pujol tot quant mes pogues pretendrer en dits bens. Las quals promesa y renuncia, mediant dita paga, y no altrament fa aixi com millor dir y entendrer se pot a favor de dit Joan Pujol y Pujol son germá de part de pare ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes per rahó del sobr3edit, y ab totas clausulas utils, y necessarias, y en semblants posar acostumadas, y ab jurament llargament. En virtut del qual per quant afirma esser menor de vint y sinch anys, promet no contravenir, a ditas cosas per rahó de sa menor edat, lesió, facilitat, e ignorancia, y al que demana restitució in integrum. Y present la dita Maria Esperansa Pujol y Rifá concent, a las ditas cosas per dita Theresa sa filla fetas com a executadas de voluntat, y ab expres consentiment seus,
Item: Es convingut entre ditas parts, que si fos cas, lo que Deu no permetia, que los bens que dit Joan Pujol major te en Ampurdá patissen tal desgracia,q ue sos productos fossen menos de mil lliuras lo any que en tal cas, pugan las ditas duas parts valerse igualment del diner será disposat en lo arxiu trahentne sols aquella quantitat que será menester, per que cada una de las dos parts tinga lo any cinch centas lliuras dels fruits resultants dels bens situats en Ampurdá devent Joseph Gualba concorrer en la exida del diner.
Item: Dits Maria Esperansa Pujol y Rifá de una, y dit Joan Pujol menor de part altra, en cumpliment del pactat entre ells. De son grat y certa sciencia renuncian, a dita lite, y causa vertent en dita curia Real ordinaria, de possecució de aquella, cancellant, y anullant sos procehiments, y tot lo en ella actuat, de manera que en temps algun no pugan aprofitar, ni danyar per lo que se imposan scilenci perpetuo ab pacte de no instar mes aquella, y ab jurament.
Y declaran las ditas parts quedar advertits, per los notaris infrascrits que de la present escriptura se ha de haver la rahó en lo ofici de hipothecas de esta capital dins sis dias, y que sens procehir aquest requisit no ha de donar fee contra las hipothecas ni podran usar de ellas judicialment per perseguirlas en virtut del manat per Sa Magestat ab la Real Pragmatica publicada en esta ciutat en lo mes de Mars mil setcents sexanta vuyt. Essent presents per testimonis Francisco Ferrus y Vicens Costansó escrivents en esta ciutat de Barcelona habitants. Y dits otorgants, als quals los notaris infrascrits donam fe coneixer, se han sota escrits . Maria Esperansa Pujol y Rifá,=Theresa Pujol.= Joan Pujol y Pujol.= En poder de Anton Duran notari publich de número de Barcelona, y de mi Francisco Comelles notari simul estipulants, y assolas clohents.= Sig+num Francisci Comelles autibus apostolica atque regia notary publici de número Barchinone. Qui presenta penes me, et dictum Antonium Duran etiam notariu publicu et numero ejusdem civitatis simul stipulantes, et insolidum claudentes recepta, scribere feci in his quinque papyru foleis primo nempe regy, sigilli primi, caeteris vero formae, comunis, et requisitus pro parte dictae Mariae Sperantiae Pujol et Rifá, die vigessima secunda praedictoru mensis, et anni in fidem clausi.= Thomada la razón del presente en el folio quatrocientos, y dies del libro segundo en el registro de hipothecas de la ciudad e Barcelona a los veinte y seis mayo de mil setecientos secenta y nueve.= Por Ignacio Claramunt escrivano.= Francisco Campderrós notario.= La qual notificació se fa a dit Jaume Escarbatxeras, a fi de que cumplia per sa part lo que el toquia del convingut, y estipulat en dit conveni. Y se fa a instancia de dita Maria Esperansa Pujol y Rifá y ab intervenció del referit Francisco Comelles notari dada en Barcelona als set dias del mes de Mars del any mil setcents setanta y cinch.= Y dita notificació lo expresat Joseph Gibert porter diga havent fet mediant copia de la preincerta intima ab lo conveni al dit Jaume Escarbatxeras dirigida, y per sa ausencia entregada a un fadrí de la botiga de sa casa. De todas las quals cosas lo mateix Joseph Gibert porter, al que jo lo infrascrit notari dono fe coneixer me requiri formas lo present acte, que firmá de ma propria. Essent presents per testimonis Joseph Novell y Llorens notari real y Anton Comelles escrivent en Barcelona habitants.
Joseph Gibert, En poder de mi Francisco Comelles notari.