Saga Bacardí
55398
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO A LA IGLESIA DE SANTA MARIA DE CALDES DE MONBUÍ, POR COMPRA DE JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


En la ciutat de Barcelona vui que contam al primer dia del mes de Setembre any del Naxament del Señor de mil setcents setanta y nou. Lo Magnifich Señor Joseph Pujol y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella populat, mediant lo jurament, que avall prestará. De son grat y certa ciencia confessa, y en veritat regonex al Rnt. Narcis Bernadá y Aromí Pbre. En la vila de Caldes de Monbuy Bisbat de Barcelona, resident, com a obtentor de la Capellania primera baix invocació de Santa Llucia en la Iglesia de Santa Maria de dita vila de Caldes de Monbuy instituidas, y fundadas encara que ausent, y lo notari avall escrit per ell present, ye stipulant. Que per titol de venda perpetua, a son favor feta, y firmada per lo llegitim procurador de Francisco Albía notari publich de número de Barcelona de tota aquella casa y heretat nomenada antes “Mas Llobet”, y vuy “Mas Romeu”, ab totas sas terras, drets, y pertinencias de aquella universals situada en la Parroquia y terme de Sant Esteve de Parets Bisbat de Barcelona, llargament designada, y confrontada en lo acte de dita venda rebut en poder de Joan Baptista Plana notari als vint dias del mes de Novembre de mil setcents sexanta, te y posseheix entre altres cosas tots aquells honors situats en dita Parroquia de Parets de pertinencias del “Mas Garriga”. Los quals honors se tenen, per lo benefici baix invocació de Santa Maria en la Iglesia Parroquial de Llissá de Munt instituit, y fundat y per la dita capellania primera baix invocació de Santa Llucia en la Iglesia de Santa Maria de dita vila de Caldes de Monbuy instituida, y fundada com a succehint en estas cosas a Da. Elisande muller del Honorable Francisco de Rendós y a Jaume de Rendos de dits conjuges fill, eo per nostre referit beneficiat, y capellania, y baix domini y alou de aquells comunament, y per indivis a cens de cinch quarteras, y mitja de forment mesura de Granollers tots añs en cert termini pagadoras, del qual cens reb dita capellania com a succehint als hereus, de dita Da. Elisenda de Rendós las sinch quarteras de forment y lo dit benefici las restants mitja quartera. Y ambos dits beneficiat, y capellania, deuen firmar los actes de las alienacions de dits honors, per rahó de señoria, y los lluismes y demes drets, se deuen dividir, en esta forma, a saber es, que lo capellaniu com a succehint a dits de Rendós deu rebrer de dits lluismes, y demes drets deu parts, y lo referit beneficiat la undecima part fetas onse parts iguals. Y en cas que dits honors se deteriorassen, o los deteritors de aquells per los onus de dit cens, o altrament volguesen restituirlos, y difinirlos se deu fer las reducció per rao de dit cens a ditas capellania, eo a son capellaniu com a succehint a dits de Rendós, essent salva a dit beneficiat la mitja quartera de forment de cens annual sobre dits honors. Y encara que aquells se venessen, y altrament alienassen per menor prestació de cens. Lo referit beneficiat sie preferit en rebrerlo, y percibirlo al capellaniu de dita capellania en vritut de lo convingut y pactat en a venda, que feren, y firmaren los referits conjuges, y fill Rendós a fer en marmessors del testament de Elisenda Joana de dita Parroquia de Llissá de Munt comprant en nom y a obs de dit amarmessoria ab acte rebut en dita vila de Caldes als tres de Juliol de mil trescents vuitanta sis, clos per lo Dr. Pere de Prats notari de la referida vila de Caldes de Monguy. Lo qual honor de pertinencias de dit “Mas Garriga”, y demes pesas de tera designadas en las prechalendada venda se troban unidas, y aglevadas a dit “mas Llobet” vuy nomenat “Mas Romeu” ab una sola tinguda. Que termena a solixent part ab honors del “Mas Guasch de Parets”, y part ab lo “Mas Cabañes” de la Parroquia de Sant Juliá de Palou; a mitgdia part ab lo “Mas Vayá” possehit per T. Guvitet de Montmeló, y part ab honors del “Mas Moragues”, possehit per lo Prior y Convent de la Mercé; a ponent part ab dit “mas Moragues”, y part ab la riera de Tenes; y a tremuntna part ab honors del “Mas Plá”, y part ab honors del “Mas Guasch”. Y totas las ditas cosas confesa y jura ser verdaderas mediant lo jurament que presta a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit. Lo que fou fet com se ha dit essent presents per testimonis Francisco Bertran fadrí comerciant y Ramon Savanes escrivent en Barcelona habitants.
Joseph Pujol y Pujol, En poder de mi Ignasi Plana y Fontana notari publich de número de Barcelona que certifico coneixer a dit otorgant y que ha firmat de sa ma.