Saga Bacardí
55401
ESCRITURA DE PERMUTA DE TIERRAS ENTRE EL RECTOR DE PARETS DEL VALLÉS, Y JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


En nom de Deu amen. Sia a tots notori per aquesta publica escriptura de permuta, com en la ciutat de Barcelona, vuy que contam als vint dias del mes de Desembre any del Naixament del Señor de mil setcents vuytanta. Lo Rnt. Dr. Joseph Sobregrau Pbre, y Rector de la Parroquial Iglesia de Sant Esteve de parets Bisbat de Barcelona, com de la collocació e dita Rectoria a son favor feta, y posessió per ell presa, consta en actes de la curia de Vicariat Ecclesiastich de la present ciutat, dita collació als vint y vuit dias del mes de Febrer del any mil setcents cinquanta y tres, als quals actes de fa fe lo notari de dita curia. En dit nom, per quant del pertinents de la dita Reectoria se troba una pesa de terra de tinguda cosa de una quartera de sembgradura, que confronta per la part de ponent ab terras del “Mas Homs” de la mateixa Parroquia posehit per lo Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, y en esta ciutat domiiliat mediant u marge gran, ahont se trogan alguns roures, y alsinas, y respecte que se ha sucitat lo dupte de si tot lo referit marge sería de pertinencias del “Mas Homs”, o si part de ell pertañeria a la dita pessa de terra propria de la Rectoria per trobarse en dit marge dos fitats que no se explican ab claredad de lo que se tonia una disputa sentre los interesats. Lo que hauria ocasionat algunas molestias, y discurdias entre los parceris de ditas terras, pera recullir lo fruit de dits arbres, y axi junt evitar estos inconvenientes, te progectá a media permutar dita pesa de terra de la Rectoria ab porció de terra de millor qualitat propria de dit Pujol, sita en paratge també contiguo ab un camp de la Rectoria estimantse per experts una y altre terra a fi de ferse lo cambi ab igualtat en quant al valor. De modo que per est medi, tinga lo Rectoria la utilitat de millorar de terra, y de deslliurarse de las discencions que podria motivar la conjuno de ditas fruits, y la situació del marge. A mes de que la terra que accepta dit Rector, se troba mes immediata a la casa de la Rectoria. A qual efecte, se acudó per part de dit Rnt. Rector al Ilustre y Lolt Rnt. Señor Vicari General y Oficial de la Curia Ecclesiastica de esta ciutat, exposantli los referits motius oferint una informació de la utilitat y en sa concequeicia suplicarli se servis concedirli la llicencia y permis, pera practiar la referida permuta, precehint la corresponent estila y relació dels expresats. Que ab provisió de trenta y un Juliol de mil setcents setanta nou despues de rebuda dita informació li concedí dita llicencia y facultat per fer dita permuta, interposant en ella sa authoritat y decret de que fa fe Joseph Serch y de Boquet notari y escrivá de dita curia, ab las certificatorias lletrs en deguda forma despatxadas, y selladas en deguda de lo que se ha fet estimar lo valor de una y altre de ditas terra per los experts que baix se expresaran. Per lo tant fent estas cosas en virtut de dita llicencia concedida per lo dit Ilustre Señor Vicari General, y ab la authoritat y decret del matexi que en est acte a oberior cautela se interposará. De son grat certa ciencia, per ell, y los seus en dita Rectoria successors, per lo que lo infrit Magnifich Joseph Pujol y Pujol li permutará y concambiará, permuta y comcambia al dit Magnifich Joseph Pujol y Pujol present y als seus y a qui ell voldrá perpetuament, tota la dita pesa de terre, de tinguda quinse quartans poch mes, o menos part de una feixa de major tinguda ab totas sas entradas y eixidas, drets y pertinencias de aquella universal, que per sos certs y legitims titols, y segons se assereix per pur, libre, y franch alou, te y posseheix en dita Parroquia de Parets. La qual pesa que permuta, confronta a solixent ab lo torrent que discorra de “Mas Cantallops”; a mitgdia ab lo restant de dita pessa de la Rectoria; a ponent ab un gran marge de pertinencias del dit “Mas Homs”; y a tremontana ab un torrent que discorra del mateix “Mas Homs”; y lo dit Magnifich Joseph Pujol y Pujol, per lo que dit Rnt. Rector li ha permutat, y concambiat. De son grat y certa ciencia, permuta y comcambia al dit Rnt. Dr. Joseph Sobregrau Pbre. En la qualitat sobre referida de Rector de dita Iglesia de Parets, y als seus en dita Rectoria successors, perpetuament tota aquella epsa de terra, o quintana de dit “Mas Homs”, de gual tinguda quinse quartans poch mes o menos ab totas sas entradas y eixidas, drets y pertinencias de aquella universals que per sos legitims titols, te y posseheix en dita Parroquia de Parets. Lo qual se te per lo Ilustre Capitol de Barcelona a certs annuos censos que deurá satisfer dit Pujol e indeminsar de aquells a dita Rectoria. Y termina a solixent ab la porció de la dalt dita feixa propria de la Rectoria; a mitgdia ab terras de la mateixa Rectoria; y a ponent y a tremuntana ab terras del dit “Mas Homs”, segons las fitas que novament se fixaran per los infrits experts. La qual permuta fan lo un al altre reciprocament aixi com millor dir y entendrer se pot ab los pactes, emperó y condicions infrits y seguents.
Primo: Ab pacte que dit Señor Pujol, dega encarregarse sobre la pesa de terra que se li permuta lo contingent del catastro que correspon a la porció que quedará de la Rectoria.
Item: Se reserva lo dit Rnt. Rector la facultat de fer passar la aigua dels dos torrents, que discorren del “Mas Homs”, y del “Mas Cantallops” per la pesa de terra que li ha permutat sempre que lo Rnt. Rector vulla usar de la facultat que te concedida de la Batllia General per regar las terras de la Rectoria que posseheix y per temps possehirá ell o sos successors sens pagar cosa alguna per lo pasatge. Quedant la facultat a dit Señor Pujol, de regar la mateixa pessa de terra ajudant emperó als gastos de condirla per mitat, per una vegada tansolament, y la mateixa facultat de confuhir la dita aigua per medi de tresclosas per lo riego de la sua terra, y las de la Rectoria. En qual cas lo Rnt. Rector, se obliga a paga la mitat dels gastos que causará la dita conducció.
Item: Ab pacte que interim que no se logre lo cambi de domini directe que te lo Ilustre capitol de Barcelona sobre lo tros de terra que de pertinencias del “Mas Homs”, haurá pasat a la Rectoria en virtut de la rpesent permuta ab lo domini directede la pesa permutada a favor de dit Señor Pujol, dega est rellevar indemne al Rnt. Rector aixis de la paga dels censos lluisme y qualsevols altres drets dominicals, y lo mateix se ha convingut, respecte del delme per ser franca la pesa que era de la Rectoria.
Finalment ab pacte que no puga dit Señor Pujol no sos masovers, fer casas en la part superior que ddesguasen sobre la terra de la Rectoria, ans be dega dirigir la aigua al torrent per lo medi que li sia mes comodo. Y aixi ab dits pactes y no sens ells fan la present permuta, extahent las ditas cossas de son poder y domini, cedint y transferint aquellas vicitudinariament en ma y poder la una part de la altre pera que las tingan y posehescan perpetuament. Prometent reciprocament entregarne pocesió corporal, real actual o cuasi de ditas cosas permutadas, donantse facultat que de sa propria authoritat cada una de ditas parts se la puga pendrer ab clausula de constitut, y precari. Mes avant donanty cedeixen la una part a la altre de ellas reciprocament tots los drets y accions a ells respectivament competents en ditas cosas permutads, en virtut dels quals, pugan tenir y posehir aquellas respective y altrament usar de dits drets en judici y fora de ell y fer tot lo demes que antes de la present permuta podian fer, constituhuinte procuradors com en cosa propria, salvo sobre la pesa de terra que ha acceptat dit Rnt. Rctor los censos y altres drets dominicals, y salvo lo lluisme al Señor directe competent per rahó de la present permuta. Y aixis renunciant a la excepció de dotas cosas no ser aixis permutadas, a la lley ultra dimidium, a la de dolo malo, y a tot altre dret y lley de son favor, donan y remeten la una part a la altre lo que mes podrian valer ditas cosas permutadas. Y se ha de saber que per la present permuta no se fa perjudici algun a dita Rectoria, ans be li cedeix en evident utilitat, no sols per los motius dalt expresats, sino també per lo que se dirá en la relació dels experts que baix se nomenaran. Convenint y prometent la una part a la altre que las ditas cosas permutadas, se faran tenir, y perpetuament possehir, y en esaran respectivament lo un al altre de ferma y legal evicció sempre y en tot cas de qualsevol manera evenint y contingent ab restitució, y esmena de totas missions y despesas estipuladas segons estil. Per lo que en obligan y especialment hipotecan lo un al altre las ditas cosas permutadas, y generalment sens perjudici de dita especial hipoteca, obligan a saber, dit Rnt. Rector los bens, reddits y emoluments de dita Rectoria. Y dit Magnifich Señor Pujol tots sos bens y drets mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant a las lleys de la hipoteca dit Rnt. Rector al benefici clerical consure y a son recurs dit Señor Pujol al privilegi militar, y un y altre a tot y qualsevol dret y lley de son favor, y a la que prohibeix la general renunciació. Y per major firmesa de ditas cosas, juran ditas parts espontaneament y dit Rnt. Rector more Sacerdotali a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis aquellas atendrer y cumplir, y contra de ellas no fer ni venir per algun motiu, y no menos juran segons la constitució de Monsó que lo present contracte no se ha fet en frau del Señor directe sobredit, ni de sos drets. Y presents a estas cosas Sebastiá Serra del Padró pagés de dita Parroquia de Parets y Bernat Vila pagés de la vila de Granollers, experts anomenats per ditas parts. De son grat y certa ciencia, confessan y en veritat regoneixen a dits Rnt. Rector y Magnifich Joseph Pujol y Pujol que han vist y atentament regonegut per diferents vegadas una y altre de las dos pesas de terra dalt permutadas y per la practica y experiencia que tenen en sembants assumptos, mediant jurament que prestan a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis aseguran y declaran que per la dita permuta, no se fa perjudici algun a la referida Rectoria, ans be se lin segueix evient utilitat per acceptar ab ella dita Rnt. Rector terra de igual tinguda y millor qualitat de la que ha cambiat a dit Señor Pujol. Declarant ditas parts que quedan advertitdas per lo notari infrit que del present acte sen deu pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas de esta ciutat,d ins sis dias seguents per lo otorgament, y ser dit Señor Pujol domiciliat en Barcelona y en lo de Granillers dins un mes per ser dit Rnt. Rector y pesas de terra permutadas de aquell corregiment, y sens que precehesda est requisit, no ha de fer fe contr alas hipotecas, no podran usar judicialment pera perseguirlas, en virtut de lo manat per sa Magestat ab sa Real Pragmatica de dit fi publicada. Lo que fou fet con se ha dit essent presents per testimonis Francisco Planas y Circuns notari real y causidich de esta ciutat y Geroni Codia de familia de dit Señor Pujol.
Dr. Joseph Sobregrau Pbre. Rector de Parets, Joseph Pujol y Pujol, Sebastiá Serra, Per Bernat Vila, En poder de mi Ignasi Plana y Fontana notari publich real comegiat de número de Barcelona que fas fe coneixer als dits otrogants y que han firmat de ma propria menos D. Bernat Vila que per dir no saber de escriurer ha firmat per ell de son consentiment y en sa presencia altre de dits testimonis.