Saga Bacardí
55429
ESCRITURA DE COMPRA DE TIERRA Y DERECHO DE FADIGA, DE LOS CAMPA, HACIA JOSÉ DE PUJOL, Y PUJOL.


Sia a tots notori com jo Rosa Campa y Torrents muller de Joseph Campa, pages de la Parroquia de Santa Maria de Montmaló, Bisbat de Barcelona. De mon grat y certa ciencia, confesso y en veritat regonesch a D. Joseph Pujol y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat absent, y per ell mo notari avall escrit present, y estipulant, pagant per Miquel Buxadell y Villar comerciant, ciutadá de esta ciutat, y de aquellas quatre mil vuyt centas lliuras moneda barcelonesa, que son lo preu de la venda perpetua per dit Buxadell al expressat D. Joseph Pujol, y als seus feta. Primo de toda la mitat de aquella gleva de terra part campa y part herma, part boscosa, y part de regadiu, de tinguda junta quaranta quarteras, y la expressada mitat de tinguda vint quarteras poch mes o menos, o alló que sia que es part, y de pertinencias de la casa, y heretat nomenada”Lo Alas Torrent”, franca en alou, situada en la Parroquia de Parets. Item: Secundo y finalment de tot lo dret de fadiga, que competia a dit Buxadell sobre las restants vint quarteras de terra, que de la dita pesa posseheix Joseph Torrent pagés de dita Parroquia de Parets, en la conformitat que est vengue a dit Buxadell conventualment tot mes llargament designat, y confrontat en lo acte de dita venda, rebut en poder del notari avall escrit als nou dies del mes de Agost del anu mil setcents vuytanta sis. Y en virtut de facultat ab dit acte concedida, que en lo modo mencionador, y baix lo anima de la cessio expresadora me ha donat y pagar la quantitat de setanta sinch lliuras moneda barcelonesa, que son per semblants que men espectan en los bens de dit Joseph Torrents mon germá, y per lo intestat de Bernat Torrents mon pare, qual quantitat fou per dit Joseph Torrents delegada pagar per dit Buxadell ab acte rebut en poder de Francisco Joan Elias y Bosch, notari publich de número de Barcelona als vint y sinch Juny mil setcents vuytanta tres, de aquellas vuytanta lliuras que foren lo preu de la venda del dret de revendicar la referida pessa de terra rebuda en poder de dit Elias notari en lo referit dia. El modo de la paga de dita quantitat es que aquellas confesso haver rebut de dit D. Joseph Pujol y Pujol ab diners de comptant realment y de fet, a totas mas voluntats. Y així renunciant al a excepció de no ser dita quantitat satisfeta en lo modo referit, y a tot altre dret y lley de mon favor firmo la present apoca, y sens evicció alguna cedesch tots los drets, y accions a mi competents per rahó de dita quantitat, al mencionat D. Joseph Pujol, y Pujol a fi dfe que puga defensar la calendada venda a son favor feta contra qualsevol persona, y altrement valerse de dits drets y accions en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo procurador meu com en cosa propria. Y present lo dit Joseph Campa consent a estas cosas com a executadas de ma voluntat. En testimoni de las quals cosas firman la present apoca en esta ciutat de Barcelona als divuyt dias del mes de Agost del any del Naixament del señor de mil setcents vuytanta vuyt. Y dits otorgants no ho firmaren per que digueren no saber, per ells de sa voluntat firmá un dels infrascrits testimonis a lo que ho foren presents Joseph Fernells mosso de carros ciutadá de Barcelona, y Joan Otesa Monesal habitant en la Parroquia de Sant Andreu de Palomar Bisbat de Barcelona, y que han afirmat coneixer a dits otorgants, y per testimonis instrumentals Mariano Pujol notari Real, y Joseph Magarre escrivent en dita ciutat residents.
Per dit Joseph Campa, y Rosa Campa y Torrents conjuges, per ells y de son consentiment firmo Mariano Pujol, En poder de Ramon Matheu y Smandia, y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.