Saga Bacardí
55431
ESCRITURA DE PAGO DE PARTE DE LA ENTRADA DEL ESTABLECIMIENTO CONCEDIDO A PI, POR JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Sie a tots notori. Com D. Joseph Pujol y Pujol domiciliat en Barcelona. De grat y certa sciencia firmo apoca a favor de Joseph Ignasi Pi comerciant de dita ciutat, ausent, y lo notari avall escrit com a publica persona per ell present. pagant per Joan Sala y Vivé fabricant de indianas de la mateixa ciutat, y de aquellas dos mil vuytcentas lliuras que son la entrada del establiment, per est a aquell de una casa fabrica, o Farga de aram, situada en la Parroquia de Sant Esteve de Castellar, Bisbat de Barcelona, llargament designada, y confrontada en lo acte de dit establiment, rebut en poder del notari avall firmat, lo dia tretse de Juny del corrent añi en virtut de facultat ab dit acte donada, y concedida. Ab la qual confesso rebrer la quantitat de doscentas noranta quatre lliuras set sous y un diner moneda barcelonesa. Y son per la quinta paga, que calgué lo dia dinou Octubre prop passat de aquellas mil setcentas lliuras un sou y tres de la mateixa moneda, que dit Joseph Sala, me prometé pagar ab lo capitol primer de la concordia, que firm´ab sos acrehedors ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit lo die dinou Octubre mil setcents vuitanta dos, per las causas, y rahóns ab dit capitol expressadas. Lo modo de la paga de ditas discentas noranta quatre lliuras set sous, y quatre diners, ha estat ab diner de comptant, realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona. En testimoni de la qual cosas, no sols firmo la present apoca, sino també sens evicció alguna, cedesch a dit Joseph Ignasi Pi tots los drets, y accions a mi competents, per rahó de lo dit. En virtut dels quals puga defensar dit establiment contra qualsevols personas, y bens y altrament en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituintlo dueño y procurador com en cosa propria. En la ciutat de Barcelona als vint y dos días del mes de Novembre any del Naixement del Señor de mil setcents vuytanta y set. Essent presents per testimonis Joan Fontdodona y Minguella, y Joseph Bergoñó y Martí escrivents residints en Barcelona y Salvador Pujol y Rifá comerciant residint en la mateixa.
Joseph Pujol y Pujol, En poder del notari avall escrit, que fa fee coneixer al otorgant, y que ho firmá de sa ma. Joan Fontrodona y Roura notari.