Saga Bacardí
55450
ESCRITURA DE SEÑORIA, POR VENTA ENTRE ANTUNEZ Y BONAPLATA, HACIA MIGUEL ALEGRE Y ROIG.


Miquel Alegre y Roig, ciutadá honratd e Barcelona, hereu y successor universal de la Señora Maria Antonia Alegre y Gibert, muller, en segonas nubcias, del Magnific Señor Agustí Gibert, y Xurrich ciutadá honrat igualment de dita ciutat, que en primeras ho fou del Señor Francesch Roig y Rovira, comerciant, ciutadá de la mateixa. Instituit, per la nomenada Señora Maria Antonia, mare mia, en son ultim testament, que en escrits entregá clos al Dr. Sebastiá Prats difunt notari publich de número de la propria ciutat, a nou de Agost mil setcents seixanta tres, y seguit lo obit de la Señora testadora, fou obert, y publicat en los días dos, y cinch del mes de Novembre del any mil setcents y setanta. De la qual institució hereditaria lo notari baix firmat, com regint las escripturas publicas, rebudas en poder del nomenat Dr. Señor Sebastiá Prats notari, son difunt pare, doná fe ab lo present. De ma espontanea voluntat, y certa ciencia, firmo, per rahó de Señoria, la venda perpetua, feta per Ramon Bonaplata, fabricant de indianas, ciutadá de Barcelona, a Joan Antunez comerciant matriculat, ciutadá de la mateixa ciutat.
Primo: De unas casas, ab hort contiguo, al detrás, situadas en la Parroquia y terme de Sant Martí de Provensals, Bisbat, y territori de Barcelona, en lo lloch y carrer nomenats Del Clot, contenints de ample a la part del camí Real, quaranta y tres palms y a la del Rech Condal, trenta y set palms, poch mes o menos. Y de llarch, desde el expressat camí Real fons al dit Rech Condal. De pertinencias de una pessa de terra campa, ab aigua pera regar de dimensió set quartas, y mitja, existent en dita Parroquia de Sant Martí de Provensals, sota los Molins nomenats del Clot, prop la casa del mateix nom, en lo lloch antiguament dit “Lo mas de las Banyas”. Establerta successivament pe rla enunciada Señora Maria Antonia Alegre, a diferents personas empfiteotas. Ab expressa prohibició a cada qual de ells, de poder restablir la part contengent, a subjecta algun, ni imposar sobre ella cens ab domini, ni en nua percepció. La qual casa ab son hort está designada y confrontada degudament, en lo acte de dita venda, rebut en poder del Dr. Francisco Ferres notari publich de número de Barcelona, a onse de Janer del corrent any. Tenintse, com se te per mi, com hereu, y successor expressat, a cens de tres lliuras barcelonesas, ab senyoria mitjana, y drets annexos, pagadoras en vinty quatre de Juny, festa de la Nativitat de Sant Joan Batista.
Secundo: Se una porció de hort (actualmente unida al sobre expressat) de longitut, cent y cinquanta palms y de amplitut lo mateix, que conté de hort posterior a las casas de D. Fulgenci Conessa, Capitá agregat a la plassa de Barcelona. Del qual hort dita porció de part, designada aquella, y confrontada en deguda forma en lo mateix acte de venda sobre calendat. Tenintse també com se te lo dit tros de hort (junt ab las casas proximament mencionadas, y la restant part de hort, que lo nomenat D. Fulgenci Conessa posseeix) per mi en la qualitat explicada a cens de cinch lliuras, ab domini mitjá, y drets agregats a ell, prestadoras en la mateixa festivitat de Sant Joan Batista.
Lo qual cens deu quedarme sempre salvo, tant sobre la sobredita part de hort, comprada per Antunez, com sobre la restant porció de ell, ab las casas poceidas per Conessa. No obstant la convenció explicada en la referida escriptura de venda, de haver cada qual dels prop dits possessors construhir dos lliuras y deu sous. Lo que no entench aprobar. Los censos. lluismes, y qualsevols altres drets dominicals, deguts, sempre salvos. Per la qual firma per rahó de senyoria, o per lo lluisme espectant a mi per causa de la sobredita venda, feta per preu de quatr emil trescentas trenta y cinch lliuras. Rebo del enunciat Joan Antunez, comprador, en diners comptants realmenty de fet, en presencia del notari, y dels testimonis instrumentals, per ma de tercera persona, cent quaranta quatre lliuras y deu sous, moneda barcelonesa, feta gracia de la tercera part de dit lluisme. En testimoni de las quals cosas aixis ho atorgo en la mia torre o casa de camp, nomenada “De Alegre”, situada en lo territorio de la ciutat de Barcelona, dins los limits de la Parroquia de Sant Just y Sant Pastor de la mateixa ciutat, a dinou días del mes de Juliol, any del Naixement del Senyor mil setcents y noranta. Essent presents per testimonis lo Rnt. Señor Dr. Salvador Masmitjá Pbre. beneficiat de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de aquesta ciutat y Jaume Rigalt y Estrada escrivent, habitant en ella.
Miquel Alegre y Roig, Present de mi Caietano Ferran notari publich de número de Barcelona en ocupació de Joan Prats y Cabrer notari publich de número de la mateix aciutat en poder del qual queda rebut que dono