Saga Bacardí
55470
ESCRITURA DE PAGO DE CARPINTERO HACIA BAXERAS, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Miquel Baxeras fuster habitant en la vila de Corbera. De sa espontanea voluntat confessa, y en veritat regoneix haver rebut, y cobrar del Rtr. Dr. Llorens Pujol Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de Barcelona, present. La quantitat de cent vuit lliuras un sous barcelones, que son per lo import de las obras tocant a materials, y jornals de son ofici, que ha posat y esmersat de ordre, y per compte de dit Ent. Señor en la casa de la heretat de Sant Esteve de Cervelló del present Bisbat, llargament individuat en lo compte del tenor seguent.
Compte de la feina de fuster feta en las obras de la casa del Rnt. Dr. Llorens Pujol es lo seguent.
Primo: Per disset quadrats, a la pallissa y quinse per los cups blanquejats, a quatre pesetas y mitja cada un cincuenta quatre lliuras………………………………………..……………54Ll.
Item: Per cent uit llatas per dita pallisa, y dotze llatas per dits caps, a trenta cinch rals dotsena, dinou lliuras setse sous……………………………………………………..……..19Ll 4S.
Item: Per las portas del veller, y cups, deu lliuras………………………………………10Ll.
Item: Per dos cabirons, a deu sous ccada un, una lliura……………….………………..1Ll.
Item: Per trenta un jornal de metre, a quinse sous jornal, vint y tres lliuras cinch sous……………………………………………………………………………………………..23Ll 5S.
­­­­­­­­­­­­­
108Ll 1S.

Lo modo de la paga de dita quantitat es, que confessa haberla rebuda en diner comptant, realment y de fet, a sas voluntats, y renunciant a la excepció del diner no comptat ni rebut, de dolo y frau, y a tot altre dret y lley de son favor, afirma esser las ditas obras utils, y necesarias per la conservació, y rehedificació de dita casa. En testimoni del que axis ho firma en esta dita ciutat de Barcelona, a cinch días del mes de Novembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents noranta dos. Essent presents per testimonis Joseph Anton Pich y Llorens Galvany y Suris escrivents en dita ciutat residents, per estas cosas cridats.
De voluntat y en presencia de dit otorgant que diu no sab de escriurer firmo jo Anton Pich testimonis, En poder de Francisco Madriguera y Galí notari que dona fe coneixer a dit otorgant, y que ha firmat per ell un dels testimonis.