Saga Bacardí
55497
ESCRITURA DE SEÑORIA POR DIVISION DE COSA, QUE FUE EN PARTE DE ANA MARIA DARRER.


Sia notori com jo Juan Amat y Jovany botiguer de telas, ciutadá de Barcelona com a sucehint a Barthomeu Amat mon pare y est com a succehint a Francisco de Clota y Texidor en esta ciutat domiciliat, en quant a mon interes. De mon grat y certa sciencia firmo per rahó de Señoria lo acte de divisió de part de compañía feta entre Josepha Mornau y Amat muller de Joseph Francisco Mornau comerciant, ciutadá de Barcelona, com a hereva universal dels bens que foren de Anna Maria Miquel y Darrer, viuda de Joseph Miquel y Salas botiguer de paños, ciutadá de la mateixa ciutat, avia. Tomás Llimona comerciant y Pere Vermell fabricant de Indianas los dos coitadnas de la referida ciutat ab la qual divisió la ralatada Josepha Mornau y Amat prengué per sa part tota aquella pesa de terra campa de tinguda de quatre mojadas y una quarta poch mes o menos ab aigua corresponent pera regar, ab sas entradas, drets y pertinencias de aquella anomenada “Lo Cos” antes dividida en diferents pessas de terra que vuy se trovan unidas y reduhidas a Prat de Indiana, ab aigua per blanquejarlas ab unas casas en ellas construidas que está situat en la Parroquia de Sant Martí de Provensals Bosbag y territorio de Barcelona, y en lo lloch dit Camp de Sant Martí” proop lo Pont de la LLacuna vuy de la Granota. La qual pessa de terra se te per mi com a succehint al mencionat Narthomeu Amat mon pare al cens penció quinse lliuras tots anys pagadoras lo dia set de Mars tot llargament designat y especificat en lo acte de dita divisió rebut en poder del notari avall escrit als divuit Novembre mil setcents noranta tres. Salvats los censos lluismes y demes drets dominicals a mi tal vegada deguts y no pagats. La qual firma fas en la ciutat de Barcelona als vint y quatre días del mes de Maig del any del Señor mil setcents noranta set. Essent presents per testimonis Francisco Flamant faguer y Miquel Ferrer jove botiguer los dos en Barcelona habitants.
Joan Amat, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari que afirmo coneixer a dit otorgant y que ha firmat de sa ma.