Saga Bacardí
55501
ESCRITURA DE CREACION DE CENSO A RABASSA MORTA, HACIA POCH Y LLOPIS, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia notori com jo lo Dr. Llorens Pujol, Pbre. Y Beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech de la present ciutat de Barcelona. Per millorar, y en ninguna manera deteriorar. De mon grat, y certa ciencia per mi, y los meus hereus, y successors qualsevols que sian, establesch y en enfiteosim concedesch a Joseph Poch y Llopis pagés de la Parroquia de Sant Esteva de Cervelló Bisbat de Barcelona persent, y avall acceptant y als seus, y a qui voldrá habils, emperó, y capaces de alienar durant las primeras rabassas dels seps en la infra porció de terra plantadors, y no mes vulgarment dit a rabassa morta, tota aquella porció de terra part herma, y part boscosa de tinguda una mojadas y mitja, ab sas entradas, y eixidas y ab tots sos drets, y pertinencias, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra anomenada “Los trullols”, que per mos certs, y llegitims titols tinch y possehesch en la predita Parroquia de Cervelló. La qual pessa de terra se te per aquells Señors, que llegitimament consta a aquells censos acostumats, que pagaré sens danys, ni gastos de dit adquisidor ni dels seus. Y confronta la dita porció de terra ab lo present establerta a llevant ab honors de mi dit estabilient; a mitgdia part ab honor de mi lo expressat estabilient, y part ab honors de Climent Sala pagés de la referida Parroquia de Cervelló; a ponent ab honors de Felix Tres, també pagés de la indicada Parroquia; y a tremuntana ab honors de Pau Poch igualment pagés de dita Parroquia. Lo qual establiment fas aixis com millor dir, y entendrer se pot ab los pactes y condicions seguents.
Primo: Que dit adquisidor dega millorar la sobre dita porció de terra establerta, y en ninguna manera deteriorarla, y que lo cens de ella, y milloras en ella fahedoras dega fer, y prestar a mi, y als meus tots anys durant ditas rabassas quatre lliuras, deu sous en nuda emperó percepció ab tots los drets al mateix cens annexos, y corresponents, a saber empara pera percibir lo cens, fadiga pera retenir, y firma pera conservar los drets pagadoras en lo dia dotse del mes de Desembre, comensant a fer la primera paga lo dia dotse de Desembre prop vinent, y del corrent any mil setcents noranta set, y aixi consecutivament los demes anys, en semblant termino.
Item: Que lo dit estabilient me retinch y reservo la facultat de poder fer posturar lo bestiar meu propri, totas las herbas, que en dita porció de terra establerta se criarán, sempre que me apareixerá be que no puga entrar dit bestiar a pasturarlas en ninguna ocasió, fins despres de tres dias de haver plogut.
Item: Que no puga dit adquisidor ni los seus girar ninguna rassa de la porció de terra ab lo present estabelrta a las altres terras mias que allí me quedan.
Item: Que puga dit adquisidor, y los seus fer los culgats y capficats sempre que li convinga per la major conservació de dita viña.
Item: Deurá lo predit adquisidor a mes del cens sobre imposat pagar lo Real Catastro corresponent a la mencionada porció de terra establerta, y las demes imposicions Reals que per rahó de aquella degan satisferse.
Item: Que si fos lo cas, que lo dit Joseph Poch, o los seus per espay de quatre anys continuos deixassen de pagar, y correspondrer a mi o als meus lo expressat cens de quatre lliuras deu sous, tinga jo, y los meus la facultat absoluta de emposesionarme de nou de la porció de terra ab lo present estabelrta debent sols bonificar al dit adquisidor las milloras que constaran haverli fet.
Item: Que si fos lo cas que per lo cobro del sobre dit cens hagués de citar al dit adquisidor o als seus en qual cas se me seguirian alguns gastos dega dit adquisidor y los seus de la primera citació en amunt lo mateix adquisidor y los seus de la primera citació en amunt, satisfrerlos tant los processals com los de advocat, y procurador.
Item y finalment: Que dit adquisidor dega entregarme una copia autentica del present acte de establiment. En la qual porció de terra no puga lo nominat adquisidor y los seus proclamar altre Señor que a mi, y als meus, y als demes de sobre Señors sobre explicats perqui ditas cosas se tenen. Emperó li sia licit, y permes passats los trenta dias de la fadiga de cada un de dits Señors vendrer, permutar, establir o en altre manera alienar aquella a personas empero habils, y capaces de alienar. Salvantme, y retenintme per mi y los meus lo cens novament imposaten nuda emperó percepció ab tots los drets al matix cens annexos, y corresponents so es empara pera percibir lo cens, fadiga, pera retenir la cosa establerta, y firma pera conservar los drets. Y salvats també tant sobre la predita porció de terra com sobre lo mencionat cens novament imposat los censos, y demes drets domicals dels Señors sobre explicats, y salvat també lo lluhisme als mateixos competent. La entrada del present establiment es un parell de pollastres, que confeso tenir rebuts de dit adquisidor per real entrega a mas voluntats dels quals li firmo la corresponent apocha. Y aixi renunciant a la excepció de la entrada en lo modo predit no convinguda, ni rebuda, y a la qualsevol altre dret o lley que afavoreirme puga, dono al mateiz adquisidor tot lo major valor, que podria tenir lo tros de terra establerta del cens y entrada referits. Mes avant prometo al citat adquisidor, y als seus que la predita corció de terra ab sas milloras li faré tenir y possehir, y li estare de frma, y legal evicció en tot y qualsevol cas ab trestitució y esmena de tots danys, y gastos, interessos, y despesas. Per lo que en obligo tots os bens y drets mobles, e immobles haguts y per haver. Renunciant a qualsevol dret y lley que afavorirme puga. Y per jo lo sobre anomenat Joseph Poch y Llopis adquisidor predit llohan nas sobre ditas cosas, y acceptant lo present establiment per lo cens, entrada, pactes, modo y firma sobre notats a tot lo que expresament convento. De mon grat y certa ciencia prometo al mencionat Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre y als seus que lo cens sobre imposat en son termini pagaré los pactes sobre referits, cumpliré y observaré tot lo demes que en virtut del present establiment estiga obligat. Sens dilació no escusa alguna, ab lo acostumat salari de procutador, y ab restitució y esmena de tots danys, gastos, interessos, y despesas. Per lo que especialmente obligo e hipoteco la predita porció de terra a mi establerta, eo lo dret emfiteutich y util domini que en ella me competeix. Y generalment sens perjudici de dita especial hipoteca ans be a ella ajustant, y acumulant, en obligo tots mos bens, y drets mobles, e immogles haguts y per haver. Renunciant a la lley que diu que primerament se dega passar per la cosa especial que per la generalment obligada, y a altre die que lo acrehedor pot satisferse de la cosa especialment hipotecada no pose la ma a altre cosa, y a qualsevol altre dret y lley que afavorirme poga. Y per pacte a mon propri for, submetent a mi, y a mos bens al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat, y de altre qualsevol tribunal secular ab facultat de variar lo judici, fent y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor, y altre qualsevol tribunal secular tantsolament. Com se ha dit. Per la qual, ne obligo ma persona, y tots mos bens, y drets mobles, e immobles haguts y per haver, ab la acostumada constitució de procutador per firmar dita escriptura de ters a causa de en contrarse lo dia present feriat per ser Diumente. Y per major firmesa de tot lo sobre estipulat nosaltres los dits contrahents estabilient es a saber y adquisidor prometem y juram a saber es, jo dit Dr. Llorens Pujol en la forma sacerdotal en nostras respective animas, no sols que contra las sobre ditas cosas no farem, ni vindrem per causa o rahó alguna. Sino també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors alodials ni de sos drets. Quedant advertits per mi lo notari avall escrit que del present acte se ha de pendrer la rahó en la oficina de hipotecas de esta capital dins sis dias proxims altrament no ha de donar fee en judici per los efectes experssats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als sinch dias del mes de Noembre del any del Señor de mil setcents noranta set. Essent presents per testimonis Francisco Prats veler,y Joan Costa escrivent los dos escrivents en Barcelona habitants.
Dr. Llorens Pujol Pbre. Per dit Joseph Poch y Llopis y de sa voluntat per dir no saber escriurer irmo Joan Costa testimoni, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, que afirmo coneixer a dits otorgants, y que lo Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Ha firmat de sa ma y que per dit Joseph Poch y Llopis no saber de escriurer ha firmat per ell, y de sa vuntat Joan Costa altre testimoni.