Saga Bacardí
55542
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE FRANCISCO PUJOL Y PUJOL.


En nom de Deu, amen. Jo Francisco Pujol y Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona fill llegitim y natural de Joseph Pujol y Mora també adroguer de dita ciutat y de Cayetana Pujol y Pujol conjuges dirfunts. Estant degingut en lo llit de malaltia corporal si be ab mon bon enteniment, sana memoria, y clar parlar, volent disposar de mos bens lo present meu fas tertament ultima y darrera voluntat mia. En y ab lo qual anomeno en marmessors y del present meu testament executors a Maria Bonaventura Pujol y Vehils ma volguda muller, a Joanquim Pujol y Vehils y a Francesch Pujol y Roda muller de Joan Roda adroguer de esta ciutat mos fills y a dit Joan Roda mon gendre, als quals y a sa major part dono ple poder y facultat de cumplir y executar esta ma testamentaria y disposició, segons que per mi avall trobaran ordenat y disposat.
Primerament: Vull que tots los deutes que lo dia de mon obit dexaré sian pagats sens estrepit ni figura de judici segons que de ells llegitimament aparexeran.
Elegesch la sepultura a mon cadaver fahedora en la Iglesia Cathedrald e esta ciutat en lo modo y forma que disposaran los sobre nomenats mos marmessors, a la disposició dels quals dexo talbé lo número, celeritat y repartiment de las missas, que voldrán sian celebradas per sufragi de la mia anima, y de los demes de la obligació.
Item: Declaro que lo que tinch entregat a la sobredita Francisca Roda y Pujol ma filla es a poca differencia, tot lo que rebí de Francisca Pujol y Ramoneda ma difunta muller y mare sua.
Item: Igualment deglaro haver rebut de la predita Maria Bonaventura Pujol y Vehils ma actual muller la quantitat de mil cent vint lliuras que me aportá ab motiu de la celebració de nostre matrimoni, y en atenció que concidero que los bens que tinch al present, no serán en manera deficients pera satisfacer la quantitat vill que la referida Maria Bonaventura Pujol y Vehils ma muller se incirporia de mos bens pera satisferse de son credit fins a la concurrent quantitat, satissfet primerament si tal vegada falta alguna cosa del dot de ma primera muller.
En tots los demes bens meus (si alguns quedan) mobles e immobles, haguts y per haver, noms, veus, drets, forsas y accions mias universals que a mi me pertañen y espectaran ara y en lo esdevenidor en qualsevol part del mon per qualsevols causas, y rahons, deix y atoch y a mi hereu universal fas e instituesch al sobre nomenat Joaquin Pujol y Vehils mon fill si lo dia de mon obit viurá y hereu meu esser voldrá pero si lo dia de mon obit, no viurá o viurá mes a mi hereu no será o sento morirá sens fills procreats de llegitim matrimoni a ell substituesch y hereva mia universal instituesch a la sobredita Francisca Roda y Pujol ma filla a totas sas liberas voluntats.
Revocant ab lo present tots y qualsevols altres testaments, codicils y altras especies de ultimas voluntats per mi fins lo dia present fets, y fetas, encaraque en aquells y aquellas hi hagué scontinuadas qualsevols paraulas derogatorias y altras de las quals ab lo present en hagues de fer expresa menció per quant de aquellas me penedesch y vull que ellas no obstant lo present meu testament a tots los altres prevalga.
Aquesta es la mia ultima ay darrera voluntat la qual vull que valga per testament, codicil o per aquella altra especie de ultima voluntat que millor en dret valer puga de la qual mon obit seguit y no abans vull en sian fetas las copias que demanadas en seran per las que pretendran teniri interes.
Fet y firmat fonch lo present meu testament en la ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Abril del any mil vuitcents y sis.
Testimonis cridats, y per boca propria de dit testador pregats son lo Rnt. Francisco Pich Pbre. Y beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech y Esteve Blasi fuster ciutadans de Barcelona.
Per dit Francisco Pujol y de sa voluntat per dir no poder escriurer a causa de la gravedat de sa malaltia firmo yo Francisco Pich Pbre. Testimoni, En poder de Francisco Joaan Elias y Bosch notari publich de número de Barcelona intervinint per sa indisposició jo Dr. Anton Capdevila y Olzina son con-notari qui afirmo coneixer a dit testador y que per dir aquest no poder escriurer a causa de la gravedat de sa malaltia firma per ell y de sa voluntat lo referit Rnt. Francisco Pich Pbre. Altre dels testimonis.