Saga Bacardí
55545
APERTURA DEL TESTAMENTO DE ANTONIO DE CASANOVAS Y DE ROIG, POR SU NIETO MATIAS DE CASANOVAS Y PUJOL
.

En la ciutat de Barcelona a dinou dias del mes de Mars, any del Naixament del Señor de mil setcents noranta sis. Lo Señor D. Anton de Casanovas y Roig domiciliat en aquesta ciutat, fill llegitim y natural del Señor D. Anton de Casanovas y Serra, domiciliat en la mateixa, y de la Sra. Da. Eulalia de Casanovas y Roig conjuges difunts, estant ab salut entera de cos, y enteniment, memoria, y paraula. Entrega a mi Joan Prats y Cabrer notari publich de número de la propria ciutat infrascrit aquesta plica closa, ab hostia que digué contenir son ultim testament escrit, y firmat de la sua propria ma. Volent que valga per tal en lo millor modo que de dret tinga lloch, revocant ab ell, lo que entregá igualment clos a mi dit notari baix firmat, en set de Juliol de mil setcents noranta quatre, y qualsevols altres testaments, y especie de ultima voluntat ordenadas per ell fins al present. La qual plica firmá dient volia que fos guardada en mon poder, y despres de son obit oberta y publicat lo testament enclos en ella. Essent presents per testimonis pregats per lo mateix Señor testador Francisco Ribas y Barbier, y Mariano Ramon Ginestar y Dedra practicants la facultat de notaria publica habitants en aquesta ciutat.= D. Anton de Casanovas y Roig, Francisco Ribas y Bardier testimoni, Mariano Ramon Ginestar y Deura testimoni, En poder de mi Joseph Prats y Cabrer notari qui dono fe comeixer al Señor testador.

En la ciutat de Barcelona, a tretse dias del mes de Octubre any del Naixament del Señor mil vuitcents y sis. Havent mort lo enunciat Señor D. Anton de Casanovas y Roig testador entre las onse y dotse horas del matí de dit dia, encara no sepultat son cadaver. Lo Señor D. Mathias de Casanovas, y Pujol, domiciliat en dita ciutat, net del mateix D. Anton testador, requirí a mi Joan Rigalt y Estrada notari publich de número de Barcelona baix firmat, com regint las escripturas del precitat Dr. Señor Joan Prats y Cabrer, difunt notari publich del mateix número, obris la mencionada plica, y publicás tantsolament las clausulas respectivas de la elecció de marmesors, sepultura, y missas, compressas en dit testament. A la qual requisició condecendint jo dit notari manifestí al Señor requirent, y a altras personas parentas del trestador ques trobaban presents, la dita plica closa. Y vesta y regoneguda esta per aquells la obrí, y llegí las citadas clausulas, y no mes, entreganne compia de ellas pera posar en execució lo disposat en ellas. De la qual obertura de plica y publicació de clausulas lo denominat Señor D. Mathias de Casanovas y Pujol, requirí semblantment a mi dit notari formás publica escriptura com aixís ho practica. Que fou fet en la ciutat de Barcelona en lo sobre dit dia tretse Octubre mil vuitcents sis. Essent presents per testimonis D. Lluis Brichfeus domiciliat en aquesta ciutat, y Alvaro Rodrigues habitant en la mateixa.
Matias de Casanovas, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Señor requirent.

En la ciutat de Barcelona a setse dias del expressat mes de Octubre any mil vuitcents sis. Habent donat eclesiastica sepultura en lo dia de ayir al cadaver del nomenat Señor D. Anton de Casanovas y Roig, conforme a la sia disposició testamentaria, dit Señor D. Mathias de Casanovas y Pujol net del denominat Señor testador. Requirí a mi dit Jaume Rigalt y Estrada notari, publicás tot lo mencionat testament, a la qual requisició conformantme ho he practicat, lo tenor del qual a la lletra es com se segueix.
J.M.J. Y Sant Antoni de Padua. Ament. En nom de Deu Nostre Señor, Maria Santisima, fas lo present meu testament, y ultima voluntat jo D. Anton de Casanovas y Roig Caballer de la present ciutat de Barcelona, ordeno y mano, que lo meu cos, sia enterrat en la mia sepultura en la Capella de Sant Antoni de Padua, haont es lo meu pare, y fill Anton, y me sian celebradas sinch centas missas de caritat set sous, y sis cada una ab una absolta a la fí de cada una de ellas per repos de la mia anima. Y lo ofici que se celebra lo dia del enterro sia en la mateixa Capella de Sant Antoni. Y lo enterro sia absolta de la Parroquia y Comunitat de Sant Francesch. Y lo enterro general. Elegesch en marmesors a D. Francisco de Gerona y Augirot, A Maria Theresa filla mia, a mon net Mathias, a D. Anton Cabrer, y Dr. Anton Serviá. Y que distribuescan las missas a son gust.
Primo: elegesch en tudor y administradors de tos mos bens ab totas las facultats y clausulas que sean menester peraque cudien de ,os bens fins que mon hereu baix nomenat tinga vint y sinch añs, o be lo dret lo done per exir de tudors y curadors ab tota llibertat. Y sens que ningú los puga impedirlos a D. Francisco de Gerona y Augirot, Maria Theresa ma filla, a D. Anton Cabrer mon gendre, y al Dr. Anton Serbiá Pbre. Beneficiat de Sant Miquel volent que manejen mos bens y donen a mos fills y nets lo necesari a la vida humana, y lo demes que tengan menester, y pribo a mon hereu y a qualsevol altre per ell que no puga impedirlos cosa al contrari si que estos dispoticanment fassen lo que judiquian ser mes chistia per lo ben estar de mos fills y nets. Y que ningun dels parents de mos nets de part de la sua mare tinga intervensió en ninguna cosa ab la prevenció que si mon hereu tingués algun dret, y volgués impedir ni inpugnar ninguna cosa de la que jo disposo bull que a mes del llegat y llegats que dexo a mos nets Anton, Maria, Francisca, Maria dels Dolors y Raimunda.= Los dexo la pessa de terra nomanada “La Fruitera de Sembasart” per que esta sia venuda al encant publich, y son valor sia repartit per los quatre nets a parts iguals a mes del llegat los deixo com a mos fills.
Item: Deixo y llego per tots drets paternos y maternos a ma filla Maria Theresa lo die prendran estat dos mil y sinch centas lliuras. Y Maria Engracia també dos mil y sinch centas lliuras de la mateixa moneda per tots sos drets paternos y maternos.
Item: Deix, y llego a Maria Francesca ma neta dos mil y sinch centas lliuras per drets paternos y maternos de la mateixa manera que a mas fillas, a Maria dels Dolors també dos mil y sinch centas lliuras com a la primera. Y dos mil y sinch centas a Maimandá ma ultima neta de la mateixa manera que a mas fillas, bolent que estas sian entregadas, y pagadas, si son militars sos marits de la mateixa manera que las doni a Zamorano. Y si son paisans, com las doní a Cabrer, y no de altre manera.
Item: Atenent a lo molt que me han gastat per posar en carrera, y demes gastos fins vuy mos quatre fills Joan, Francisco, Ramon y Pau los deixo per tots drets paternos y maternos quaranta lliuras, dich 40Ll de penció vitalicia a cada un de ells cada any, y que quant moriran cesia dita penció.
Item: Atenent a los molts beneficis que he rebut de ma filla Maria Theresa vull, y es ma voluntat que en cas moris en lo estat de doncella puga disposar de son dot o de las dos mil sinch centas lliuras, de dos mil lliuras mes, de las que me reservi quan casi mon difunt fill Anton a sas voluntats, y vull que en cas esta cuides de la administració de mos bens, no li pugan demanar comptes mon hereu, ni altre per ell, pues tinch entera satisfacció de ella per ser bona christiana.
Item: Vull y man, que en cas ma filla Maria Teresa, y Maria Engreacia volguessen viurer separadament de mon hereu mantenintse doncellas, y no altrement solas, se li donen cada any a cada una de ellas ab pagas anticipadas, y mes un parament decent per sa habitació a coneguda, y disposició de tudors, y curadors sens que mon hereu ni altre per ell se puga oposar per ningun motiu, baix la pena a mon hereu que pose de repartir la pessa de Sembasart a parts iguals a mos quatre nets copm expresso dalt en altre capitol pues vull que visquian ab la decencia corresponent pues las mias rendas ja ho poden suportar y ab la llibertat que jo las mantinch per coneixer sa conducta.
Item: En cas que Da. Francesca muller de mon fill Anton difunt fou, contragues matrimoni en altre y no sa mantingues viuda; vull y man que luego se verificas dit matrimoni se li donen tots sos drets deinteresos. Y lo demes que puga pretendrer sobre mos bens com es la part de dot que se conseguesca atenent a la seguretat del dret que pugan tenir mos sinch nets y no altrement pues vull no se li done res mes que lo que sia de justicia y que retornen en ma casa tots los trastos, joyas, y tot lo demes que est meu, atenent que lo inventari que se prengué a la separacio per ella mateixa faltan algunas cosas a dit inventari per haberlas ocultadas dita señora. Y aixins vull que tot tornia inmediatament a mon hereu. Y en cas que per conseguir asó fos menester acudir en justicia, mos curadors vull que estos seguescan qualsevol plets a costa de mos bens fins haver conseguit la entrega de tot quant es meu, prevenint que no vull se puga oposar en ella ningun de mos nets encaraque sia mon hereu, sino que se fasia del modo que disposo, y si se mantingues viuda se li dexe de la mateixa manera que jo la mantinch, y puga cuidar de la mateixa manera de las tres fillas que te donarli la mateixa penció de aliments que jo li dono per ditas mas tres netas, y mos dos nets Mathias y Anton visquian ab mas fillas Maria Teresa y Gracia; pero vull y man que en pendrer estat, o casarse mon hereu baix nomenat tornia dita Señora a mon hereu las joyas que li deixi quant se va dividir per us de dita Señora per ser mias proprias y en cas dita Señora se conceguis alguna de ellas per drets, seu se ha de atendrer que lo anell quan casi mon fill solament era son valor unas trenta doblas yu quants se va dividir era de quaranta set doblas pues se va millorar de unas arrecadas de diamans y rubins que tot lo valor de assó se refindi a dit anell. Los dos relotges que te dita Señora de or, un de esqueleto y altre de or son de mon hereu pues ja ne te altres dos dita Señora que se compraren y usa ella de mos diners, y un anell que usa dita Señora que de una pedra blava quarnit de diamans se queda dita Señora per seu, pues fou comprat de un adres de diamans y esmeraldas que porta ella quan casá de poch valor y se refundí en dit anell y per tant es seu.
Item: vull y man que en cas algun de mos tudors y curadors se li conegues alguna parcialitat a favor de dita Señora vull queda exclos de dita tutela, administració y ccura pues vull se cumplia lo que jo disposo sens mirar pacions ni politicas.
Item: Elegesch hereu meu universal ab totas las clausulas que sian menester a mon net Mathias Anton ab la obligació de mantenir la familia de mos fills y nets. Y en cas aquest no volgués aquest admetrer la herencia ab las condicions que poso al present testament, seguesca mon net Anton, de la mateixa manera, y en cas est no la volgues. A Maria Francisca ma neta, de la mateixa manera. Y en cas no la volgués a ma neta Maria dels Dolors, així mateix, y en cas esta no la volgues a Raymunda ma neta, ab las mateixas condicions prevenint que en cas heretian mas netas no pugan vendrer assensar no alienar encaraque sia a rabassa morta la isienda. Sino que la mantingan de la mateixa manera que entraran a possehirla.
Item: Provinch que en cas los faltas als marmessors y curadors algun paper per la instrucció de mos bens los trobaran en casa del Dr. Anton Serviá Pbre.
Item: Conciderant que en lo dia de la mia mort ja aurá contret matrimoni Da. Francisca muller que fou de mon difunt fill, y que haurá perdut tots los drets, y accions que te sobre mos bens; luego de retornarli son dot sia ab diners comptants, o be se li corresponga ab penció, y al mateix temps tinga en sa familia las tres fillas donarli jo per los aliments, lo que sia, a convingut ab dita Señora interinament que no tenga fills del segon matrimoni, pues en est cas vull que mos nets sian separatsd e dita Señora, luego, posantlos en custodia de alguns dels parents meus, que conegan los marmessors y curadors que estigan be donarlos per sos aliments y demes lo que conegan hajen menester y que dita Señora tornia tot quant sia meu en poder dels tudors sens excepció de res per donarho a mon hereu quan prenga estat, particularment las joyas, prevenint que en cas vulgues dita Señora quedarse ab ellas donant o pagant lo valor de la estima que se feu de la separació pues fou mal feta per suspitar que lo estimador fou seduit per constar ab un dels meus llibres lo valor de ellos que es molt major de lo que se estimaren; per so vull que las perlas, y demes joyas tornen efectivas a mon hereu, com també tots los trastos, y demes que tinga dita Señora, pues no te ningun dret a ells com fou tractat ab lo paper de conveni que es firmat de dita Señora y meu. Provenint que un anell que te dita Señora blau, y guarnit de diamans ja te rebut lo valor de las joyas que porta dita Señora de sa casa quant casá, pues així fou convingut ab son difunt marit y per tant quedá recompensada de ellas y no pot tenir nonguna pretenció de las que son a la estima del conveni se feu a la divisió.
Per quant podria succehir que lo testament no fos entregat al notari antes de la mia mort, es ma voluntat que lo present sia valit, y no ningun altre encaraque fos clos y en poder de qualsevol notari, ùes vull que solament sia valit lo present aixins ho firmo en ma casa. En Barcelona als 22 de Fabrer de 1796.=
D. Anton de Casanovas y de Roig.

De la qual publicació de testament, lo repetit Señor D. Mathias de Casanovas y Pujol ha requirit a mi dit Jaume Rigalt y Estrada notari formás acte publich (advertit per mi mateix, de haberse de pendrer la rahó en lo ofici de hipothecas de aquesta capital dins sis dias proxims, y insiguent la Real Pragmatica Sanció publicada en ella a disset Mars mil setcents sexanta vuit, y a la declaració subseguent). Que fou fet en la ciutat de Barcelona en lo expressat dia setse Octubre mil vuitcents sis. Essent presents per testimonis Álvaro Rodríguez, y Jaume Sunyol pagés del terme de Sant Martí de Provensals actualment trobat en aquesta ciutat.
Matias de Casanovas, En poder de mi Jaume Rigalt y Esterada notari, qui dono fe coneixer al Señor requirent.


En la ciutat de Barcelona a vint, y tres dias del mes de Janer, any del Naixament del Sr. De mil vuit cents sis, Dn Antonio de Casanovas, ÿ Roig domiciliar en aquesta Ciutat Fill llegitim, ÿ natural del Sr. Dn. Antón de Casanovas, ÿ Serra domiciliat en la mateixa, ÿ de la Sra. Eulalia de Casanovas, ÿ Roig Conjuges Difunts; Estant ab perfecta salut de Cor, y enteniment memoria ÿ paraula; Entrega a mi Jaume Rigalt, ÿ Estrada Notari publich de Numero de la propia Ciutat infrit aquesta Plia closa ab hostia, que digué compendrer sos postrers Codicilis escrits, y firmats de la sua propia má, expressant volia valguessen per tals en lo millor modo que de dret tinguer lloch. Confirmant ab Ells lo Testament, que entregá clos, al Dt. Joan Prats, ÿ Cabrer Notari publich de Numero de Barcelona, á dinou Mars Mil set cents noranta sis. La qual Plica firmá dient voles que fos guardada en poder meu, y despres de son obic oberta ÿ publicats los Codicils enclosos en ella. Essent presents per testimonis pregats per lo mateix Codicillant Antón Fager Practicant la facultat de Notaria publica, ÿ Alvaro Rodriguez habitants en aquesta Ciutat= Dn. Antón de Casanovas, ÿ Roig= Antón Fages Practicant= AlbaroRodriguez, Testimoni= En poder de mi Jaume Rigalt, ÿ Estrada Notari que dono fé coneixer al Sr. Codicilant.----------------------------------------------------

En la Ciutat de Barcelona a tretse dias del Mes de Octubre del sobredit any mil vuit cents sis. Habent pasta a major vida la Anima de dit Sr. Dn. Antón de Casanovas, ÿ Roig Codiciliant entre las onse ÿ las dotse hores de dit dia al mati; ancara no Sepultat son Cadaver. Lo Sr. Dn. Matias de Casanovas y Pujol domiciliat, en aquesta Ciutat, Net del propi Sr. Dn. Antón, ha requerit á mi dit Jaume Rigalt, y Estrada Notari obris la mencionada Plica a fi de inspeccionar si en los Codicils compresos en ella, se encontraba alguna disposicio (dispositiva) á eleccio de Marmesons, Sepulrtura, Missas ÿ sufragis. A la qual Requencia conformantme manifesti al Sr. Requirent ÿ altres Personas ques trobaban presents Parentas del Sr. Codicillant, la mencionada Plica clossa, ÿ vista ÿ, reconeguda esta, per aquells, la dit y llegit secretament. Los intencionats Codicils á fi de veure si contenia alguna de las mencionadas Disposicions, la que no encontran. De la qual abertura de Plica, lo propi Dn. Matias de Casanovas, ÿ Pujol; ha requerit semblantment a mi dit Notari com aixis ho publico: Que fou fet en la dita Ciutat de Barcelona dia mes, ÿ any dalt expresats. Essent pressents per testimonis Dn. Lluis Brichfeus domiciliat en aquesta Ciutat, y Alvaro Rodeiguez habitant en la mateixa.
En poder de mi Jaume Rigalt, ÿ Estrada Notari, qui dono fé coneixer al Sr. Requirent.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En la Ciutat de Barcelona a setse dias del expressat mes de Octubre del any mil vuit cents sis: Habense donat Eclesiástica Sepultura al Cadáver de dit Sr. Antón de Casanovas ÿ Roig, conforme a la sua disposicio testamentaria; Dit Sr. Dn. Matias de Casanovas, y Pujol, son net; ÿ hereu, Requirí a mi dit Notari, publicar los mencionats Codicilis á la qual Requisicio conformantme ho practiqui, com sem requeria; Lo tenor dels quals á la lletra sien com se leguéis.-------------------
Barcelona 6 de Mars 1798= Codicili que fas ÿ ultima voluntat mia, volent que sia tan valit com si fou entregat al Notari---------------------------------------------------------------------------------------
Per quant no tinch present si en mon Testament tinch fet Llegat á mon Net Antoni de Casanovas y Pujol per tant ab lo present li deixo per tots drets Paternos, y Maternos lo llegat de dos mil ÿ zinc centas lliuras per una vegada solament,ÿ mes zinc centes lliuras mes de aument a dit mon Net Antón, a tenor del molt amor, que me ha professat, ÿ mes vull que en cas volgues viure ab la Familia de mon hereu, ÿ volgues viuren ab sas Tias se li sian donadas cada any per sos aliments, dos centes, ÿ sinquanta lliuras, dich de bou a tot lo temps estigo ab ellas, aquesta es la mia ultima voluntat= Barcelona 6 de Mars de 1798= Dn. Antón de Casanovas, ÿ Roig---------------------------
Item: atenent al molt treball que mon Nebot de cuidar de sos bens, y que li aumentaria lo de Tudor y Curador de mos fills ÿ Nets, per tan en lloch de Tudor ÿ Curador que lo tinch posat en mon testament a Dn. Francisco de Gironas,ÿ Augirot mon Nebot vull, y es ma voluntat, que en son lloch anomeno y deseich en du nom á mon fill Dn. Joan Antón de Casanovas y Geronas Tinent Coronel de Ingeniers y que sia nomenat ha Joan Antón de Tudor y Curador. Barcelona, 23 de Febrer 1800= Dn. Antón de Casanovas, ÿ Roig.-------------------------------------------------------------------------------
Item: Deix,ÿ llego a mes de tot lo sobre dit a mon Net Antón de Casanovas,ÿ Pujol, lo Sant Christ de marfil ab Creu de Compsa, ÿ caps de flors de plata, taula de Pedra, ÿ demes de fusta daurada, ÿ mes la Escaparata de Sant Geroni de pedra del modo que Jo la tinch ÿ tambe trenta lliuras cada any, a mes de tot lo demes li deixo per Llibres tot lo temps estudiara ÿ después vull se li continúen a donar cada any per la manutencio de sos gastos á fi que no haja dé gastar res dé tot lo que li llego ab mon Testament, ni ab lo present Codicili: Barcelona 3 dde Desembre 1801= Antón de Casanovas y Roig.-----------------------------------------------------------------------------------------------
De la qual publicacio de Codicili dit Sr. Dn. Matias de Casanovas, ha requerit a mi lo expresat Notari, formar ácte publich com aixis ho practico. Que fou fet en la Ciutat de Barcelona, en lo citat dia setse Octubre mil vuit cents sis. Essent present per Testimonis Alvaro Rodríguez y Jaume Sunyol Pages, dit terme de Sant Marti de Provensals, actualment trobat en aquesta Ciutat.
En poder de Jaume Rigalt, ÿ Estrada Notari, que dono fé coneixer al Sr. Requirent.