Saga Bacardí
55552
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO DE MAGDALENA PUJOL Y PUJOL.


En nom de deu. Amen. Jo Magdalena Darrer y Pujol, viuda de Anton Darrer, comerciant, ciutadá de Barcelona, filla llegitima y natural de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de dita ciutat, y de Cayetana Pujol conjuges difunts. Estant ab alguna indisposició corporal, si be ab mon bon enteniment, sana memoria, y clar parlar. Volent disposar de mos bens lo preseut meu fas testament, ultima y darrera voluntat mia. En y ab lo qual elegesch en marmessors y del present meu testament executors al Rnt. Dr. Miquel Darrer Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de esta ciutat, a Francisco Pujol adroguer de la expressada ciutat, a Cayetana Clará y Pujol viuda de Francesch Clará adroguer, a Da. Francisca Pujol y March tots ciutadans de Barcelona mos cunyats germans y nebots respective als quals, y a sa major part dono ple poder y facultat de cumplir y executar esta ma testamentaria disposició conforme per mi avall trobaran ordenat, y disposat.
Primerament: Vull que tots los deutes que lo dia de mono bit dexaré sian pagats sens estrepit ni fugura de judici, segons que de ells llegitimament aparexera la veritat del fet considerada.
Elegesch la sepultura a mon cadáver fahedora en la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Mar de la present ciutat, y en lo vas de casa Rigalt qual sepultura vull me sia feta de clase dita de la Mare de Deu. Y que lo dia antes de mon enterro me sia feta absolta general en ma casa per la Rnt. Comunitat de dita Parroquial iglesia de Santa Maria del Mar gastant per tot lo sobredit de mos bens lo que convinga.
Item: Vull que luego de seguit mono bit y lo mes prest sia posible per salut y repos de la mia anima, marit, pares y demes de ma obligació sian celebradas sincentas missas resadas de charitat set sous y sis diners quinscuna en esta forma. Cent en la predita Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar. Cent en la referita Parroquial Iglesia de Santa Maria del mar. Cent en la iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech, totas de la present ciutat, y las restants a la disposició dels expressats mos marmesors.
Item: Dexo, y llego al Hospital General de Santa Creu de la present ciutat sinch lliuras moneda barcelonesa per una sola vegada.
Item: Dexo y llego a Josepa Pla doncella filla llegitima y natural de Anton Pla ciutadá de Barcelona vivint, y de Antona Pla difunta, de una part la quantitat de sinchcentas lliuras moneda barcelonesa, y de altra part la roba usual mia blanca de tela, so es camisas, anaguas, sagaletos, armillas, y mocarods, lo llit en que dormo ab sas pots, banchs, y capcelera, tres matalassos, quatre cuxins, cobrellit de indiana, sis llansols, quatre tovallolas, y sos axugamans tot per una sola vegada.
Item: Dexo y llego a Francisca Xampané ma criada lo llit en que dorm, so es pots y banchs, dos matalassos, dos cups, una conxa, quatre llamils de canem, quatre cuximeras de canem, y trenta lliuras barcelonesas tot per una vegada tantsolament, y a mes de sa soldada.
Item: Dexo y llego a Christina Riu altra criada mia quinse lliuras moneda barcelonesa per una vegada y a mes de sa soldada.
Item: Dexo y llego a la expressada Cayetana Clará y Pujol viuda de citat Francesch Clará ma germana sinquanta lliuras per una sola vegada.
Item: Dexo y llego a Gabriel Pujol mon Nebot dos marcelonas de plata per una sola vegada peraque tinga una momoria de mi.
Item: Dexo y llego a Cayetana Bahils y Clará viuda de Feliu Bahils Corredor Real de Cambis de esta ciutat, trenta lliuras moneda barcelonesa per una sola vegada.
En tots los altres empero bens meus mobles e immobles haguts y per haver, noms, veus, drets, forsas, y accions mias universals que a mi me pertanyen y espectaran en qualsevol part del mon per qualsevols causas y rahons, deix y atorch y a mi hereu universal fas e instituesch al sobre mencionat Rnt. Dr. Miquel Darrer Pbre. y beneficiat de la indicada Parroquial Iglesia de Sant Just y Sant Pastor mon cunyat a sas liberas voluntats.
Revcant ab la present tots y qualsevols altres testaments, codicils, y altras especies de ultimas voluntats, per mi fins lo dia present fets y especialmente lo que fiu y firmí y clos entreguí a Joan Fontrodona y Roura notari publich real collegiat de número de dita ciutat, dia, mes y any en aquell contenguts, no obstant qualsevols paraulas derogatorias que en aquell se trovasen continuadas y altras de las quals ab lo present ne hagues de fer expressa menció, per quant de aquellas me penedesch y vull que ellas no obstant lo present meu testament a tots los altres prevalga.
E aquesta es la mia ultima y darrera voluntat, la qual vull que valga per testament, codicil, o per aquella altra especie de ultima voluntat que millor en dret valer puga. De la qual mono bit seguit y no abans vull ne sian fetas las copias que demanadas ne serán per los qui preetendran tenirhi interés.
Fet y firmat fonch, lo present meu testament en la ciutat de Barcelona als vint y sinch días del mes de Juliol del any del Señor de mil vuitcents y tres. Sen+yal de mi Magdalena Darrer y Pujol, viuda testadora predita, qui lo present meu testament ratifico y confirmo.
Testimonis cridats, y per boca propria de ni dita testadora pregats son Pau Vidal y Torres caixer de la Real Aduana y Eudalt Rovira y Elias escrivent los dos en Barcelona habitants.
Per dita Magdalena Darrer y Pujol viuda, y de sa voluntat per dir no poder escriurer no sols per rahó de sa indisposició sino també a causa de la vista firmo jo Eudalt Rovira y Elias testimoni, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch.