Saga Bacardí
55555
ESCRITURA DE ENTREGA DE TESTAMENTO DE GERTRUDIS ALBERCH, ESPOSA DE GABRIEL PUJOL Y VIDAL.


En la ciutat de Barcelona als tres dias del mes de Mars del any mil vuytcents y quinse. La Señora Gertrudis Pujol y Alberch, viuda del Señor Gabriel Pujol y Vidal, corredor real de cambis, que fou de la dita ciutat, constituhida en lo estudi en presencia de mi Thomas Gibert notari publich del numero y collegi de la dita ciutat. Trobantse per la gracia del Senyor ab claredat de potencia y de paraula, y ab animo positiu, y deliberat de testar, me ha entregat un plech clos ab hostia vermella, en la coberta del qual se llegeix la inscripció seguent.=
Testament de mi Gertrudis Pujol y Alberch, viuda del Señor Gabriel Pujol y Vidal, coredor real de cambis, ciutadá de Barcelona, que vull entregar, com entrego al Señor Thomas Gibert notari publich de número de la dita ciutat vuy als tres Mars de mil vuytcents y qunise.=
Y enseguida de la dita inscripció han firmat en ma presentia la testadora y los testimonis que avall se nomenaran. Dins del qual plech ha afirmat la dita Señora Gertrudis Pujol, que se troba son testament, escrit de ma agena, y firmat de la sua propria, expressant que durant la sua vida natural vol que lo dit plech sia guardat en mon poder y que despues de sos dias sigui aquell obert y publicat lo testament que en ell se encontrará, donantne las copias, que seran demanadas per qualsevol personas, y anyadint que ab lo propri testament entenia revocar y revocaba qualsevols altres testaments, codicils y demes especies de ultima volunat que fins al rpesent hage ordenat, encaraque contingan qualsevols paraulas derogatorias de que degués fer expressa menció pues que sen penedeix, perque del que lo present seu testament prevalga a tota altra especie de ultima voluntat sua anterior. De totas las quals cosas, la nomenada Señora Gertrudis Pujol y Alberch testadora, a la qual lo dit infrascrit notario dono fe coneixer, me ha requirit que formas la present publica escriptura que firma de sa ma, essent presents per testimonis cridats, y pregats per boca propria de la mateixa testadora Cayetano Albiá y D. Pere Rodrigues de Alcantara escrivent en esta ciutat habitants.
Gertrudis Pujol, Thomas Gibert notari publich de número de Barcelona.