Saga Bacardí
55588
ESCRITURA DE TOMA DE POSESIÓN DE MAS HOMS, CON OPOSICIÓN DE MARIA FRANCISCA DE PUJOL Y DE MARCH.


En lo terme y Parroquia de Sant Esteve de Parets, Bisbat de Barcelona als quinse días del mes de Novembre del any mil vuyt cents y vint. D. Ramon Rodriguez notari real y causidich de dita ciutat de Barcelona, com a procurador que es per las infras y altras cosas de D. Miquel Pujol y Padró, vehí de la mateixa ciutat, segons de sa procura consta ab acte rebut en poder del D. Baldiri de Xammar notari publich de número de Barcelona als tretse días del corrent mes, de que fa fe dit notari Zammar, ab copia authentica del indicat poder signada y firmada de sa má. En dit nom, inseguint lo disposat ab lo llegat, o manda feu a favor de son principal, lo difunt D. Joseph Pujol y March ciutadá honrat de Barcelona ab son codicil, que en escrits entregá clos al ingrit notari alssinch Setembre prop passat y de est present any, y seguit lo obit del referit D. Joseph Pujol fou obert y publicat per lo mateix subscrit notari als onse del present mes. Constituhit personalment, junt ab lo notari y testimonis avall escrtits, a cosa de las onse horas del mati del sobredit dia en la casa y heretat anomenada “Mas Homs”, situada en lo expressat terme y Parroquia de Sant Esteve de Parets, ha requirit a Anton Mulá pagés de dita Parroquia y masover de la indicada casa y heretat o “Mas Homs”, peraque obrís las portas de la mencionada casa que estaba tancada, a fí de pendrer pocessió de ella, com y de las terras y demes, de que se componía dit Mas o Heretat. A lo que ha contextat lo citat Anton Mulá, que no volia obrir las portas, y que protestaba de la pocessió se pendria, puix que se li habia dit era la única dueña Da. Maria Francisca Puig y Puig de Barcelona. Y no obstant lo referit, per los efectes que en dret haja lloch, lo enunciat D. Ramon Rodriguez com a procurador predit. Ha pres pocessió de la casa del citat “Mas Homs”, havent alsat y baixat la anella de la porta principal, y per “Visum oculorum”, y de las terras del mateix Mas y Heretat haventse pasejat per ellas, y espargit un puny de herbas y terra per los quatre vents o agrontacions, y fent altres actes y señals demostratius de la verdadera, corporal, real, actual y quasi pocessió que del prenotat “Mas Homs” ab sa casa y terras, y demes a ell annexo di gué preniak, y entenia pendrer en nom de son principal, no sols natural, sino civlment ab plenitut de tots drets y accions, y ha requirit en lo sobredit nom, al propi Anton Mulá no regoneixes altre dueño o proprietari del expressat “Mas Homs”, sino a son principal, que a est entregás lo arrendament que vence al primer del corrent mes. A lo que ha contextat lo memorat Anton Mulá ho tindria a disposicó del superior. De tot lo que lo mencionat D. Ramon Rodriguez ha requirit a mi lo infrit notari formas acte publich, com aixi ho executo. Que fou fet en lo mateix terme, hora, dia, mes y any sobre expressats. Essent presents per testimonis Joan Cot bucer de la referida Parroquia y terme y Joseph Fitó mosso arriero de dita ciutat de Barcelona, trobat en la mateixa Parroquia. Y lo mateix requirent conegut de mi lo infrit notai ho firmá.
Ramon Rodriguez en dit nom, En poder de mi Joseph Maria Vilar y Estruch notari.

Seguidament y sens distraurerse ab altres actes o negocis. Si que la mateixa pocesió continuant lo propi D. Ramon Rodriguez, com a procurador de dit D. Miquel Pujol y Padró, segons consta del poder ja calendat, y en forsa del llegat o manda feu D. Joseph Pujol y March, al citat son Prat, segons sobre queda relationat. Constituhit personalment en dit nom, junt ab lo notari y testimonis avall escrits, a cosa de las dotse horas del matí del mateix dia present, quinse del corrent mes de Novembre, a la casa y heretat nomenada “Romeu”, situada en lo dit terme y Parroquia de Sant Esteve de Parets, Bisbat de Barcelona, la qual cosa estaba tancada, y havent picat a la porta respongueren de dins. Quid emanaba. A lo que contextá dit Rodriguez, obrisen la porta, Y replicaren dient. Qui era lo que picaba. A que respongué lo mateix Rodriguez, era un procurador de Barcelona, y que no se pretenia fer dany algún, aixis que obrisen la porta. Porfiaren en preguntar. De qui era procurador. A lo que respongué lo citat Rodriguez, que sen temor obrin la porta, isca lo amo, per saber ab qui parlo, puix ara no ho se. Y havent obert la porta, isque un home anciano, qui digue ser lo masover de la casa y heretat nomenada “Mas Romeu”, y anomenarse Mariano Esteve pagés de dita Parroquia y terme de Parets. Al qual requiró lo mateix Rodriguez en nom de son principal, que insiguint lo disposat per D. Joseph Pujol y March, ciutadá honrat de Barcelona, ab son ultim codicil que en escrits entregá clos al infrit notari als sinch de Setembre prop passat y de est any, y seguit lo obit de dit D. Joseph Pujol fou obert, y publicat per lo sibscrit notari als onse del present mes, a favor de son principal ab lo llegat o manda que en aquell li fe, obris la porta de dita casa per pendrer pocessió de ella, com y de las terras y demes que componen dit Mas o Heretat “Romeu”. A lo que ha contextat lo memorat Mariano Esteve, que no volia obrir las portas, y que protestaba la pocessió se pendria, piox que se li habia dit que la única dueña era Da. Maria Francisca Puig y Pujol de Barcelona. Y no obstant lo referit lo propri D. Ramon Rodriguez com a procutador predit, per los efectes que en dret haja lloch, ha pres pocessió de la casa de dit “Mas Romeu”, havent alsat y baix ab la anella de la porta principal y per Visum Ocularum, y de las terras del mateix Mas, haventse pasejat per ellas, y espargit un puny, de herbas y terra per los quatre vents, o afrontacions, y fent altres actes y señals demostratius de la verdadera, corporal, real, actual o quasi pocessió, que del precitat mas, casa, y heretat, y demes a ell annexo digué prenia, y entenia pendrer, en nom de son principal, no sols natural, sino civilment, ab plenitut de tots drets y accions, y ha requirit en lo sobredit nom al enunciat Mariano Esteve no regonegués altre dueño o proprietari de las referidas cosas, sino a son principal, y que a est y no a altre pagués lo arrendament, lloguer o parts de fruyts que per dit Mas devia pagar y satisfer. A lo que ha contextat, ho tendrá a disposició del superior. De tot lo que lo relatat D. Ramon Rodriguez en dit nom, ha requirit a mi lo infrit notari formas acte publich, com aixis ho executo lo que fou fet en lo mateix terme y Parroquia, hora, dia, mes y any sobrenotats. Essent presents per testimonis Joan Cot bracer de dita Parroquia y Joseph Fitó mosso arriero de Barcelona en la mateixa trobat. Y lo requirent conegut de mi lo infrit notari firma.
Ramon Rodrugiez en dit nom, En poder de mi Joseph Maria Vilar y Estruch notari.

Finalment y sens divertirse o ocuparse al altres actes o negocis, si que la mateixa pocessió continuant. Lo mateix D. Ramon Rodriguez, com a procurador del sobredit D. Miquel Pujol y Padrós, en virtut del poder ja calendat. Constituhit personalment junt ab lo notari y testimonis avall escrits, a cosa de la una de la tarde del expressat dia quinse del corrent mes de Novembre en las terras, que componen la heretat o Mas nomenat “Torrents”, situadas en lo mateix terme y Parroquia de Sant Esteve de Parets Bisbat de Barcelona que cultiva y conresa Thomas Costa pagés de dita Parroquia, lo qual se trovaba ausent, y ha requirit a Joan Naqui braser de la indicada Parroquia, cuñat del referit Thomas Costa. Que a nom de son principal, e inseguint lo disposat per D. Joseph Pujol y March ab lo sobrecalendat son codicil a favor del expressat son principal, ab lo llegat o manda li feu en ell, pasaba a pendrer pocessió de las terras que componían y eran pertañemts a dits “Mas Torrents”. A lo que contextça dit Joan Naqui, que son cunat estaba ausent, y que aixis fes lo que vulgués. Y no obstant lo referit dit D. Ramon Rodriguez en nom de son principal, per los efectes que en dret haya lloch. Ha pres pocessió de las terras del mencionat “Mas Torrents”, haventse pasejat per ellas y espargits un puny de herbas y terra per los quatre vents o avrontacions, y fent altres actes y señals demostratius de la verdadera, corporal, real, actual y quasi pocessió que del precitat “Mas Torrents”, y sas terras digué prenia, y entenia pendrer en nom de son principal, no sols natiral, sino civilment, ab plenitut de tots drets y accions, y ha requirit en lo sobredit nom al expressat Joan Naquí digués a son cuñat Thomas Costa no regonegués altre dueño o proprietaro de las mencionadas terras o Mas Torrents” que a D. Miquel Pujol y Padró, son principal, en nom del qual ha pres dita pocessió, y que a est y no a altre pagues lo arrendament, o parts de fruyts, que per rahó de ellas haja de satisfer baix pena de reiterar la paga. A lo que contextá ho practivaria com se li habia dit. De tot lo que lo mencionat D. Ramon Rodriguez en dit nom, requiró a mi lo infrit notari formas acte publich, com així ho executo. Que fou fet en dit terme y Parroquia, hora, dia, mes y any sobre expressats. Essent presents per testimonis Joan Cot bracer de Parroquia de Parets, y Joseph Fitó mosso arriero de Barcelona en ella trobat. Y lo requirent conegut de mi lo infrit notari ho firmá.
Ramon Rodriguez en dit nom, En poder de mi Joseph Maria Vilar y Estruch notari.