Saga Bacardí
55599
ESCRITURA DE PAGO DE ATRASOS SOBRE CENSO DE LAS CASAS DE SAN FELIU DE LLOBREGAT, HACIA MONMANY, POR MATIAS DE VASANOVAS Y DE PUJOL.


Sia notori: Que Joseph Monmany veler, ciutadá de Barcelona no sols en nom propi si que també en qualitat de procutador de Josepha Riu y Monmany muller de Agustí Riu mitger domiciliat en la ciutat de Mataró sa germana, segons que de sa procura consta en poder de Manuel Olsina y Martí notari publich de número de la present ciutat als vuit dels corrents mes y any, y Narcisa Monmany viuda de Miquel Monmany també mitger habitant en esta dita ciutat de Barcelona accionant dits Joseph Monmany y Josepha Riu com a cohereus que segons ha afirmat aquell son de Josepha Monmany y Roldós viuda de Llorens Monmany també veler que fou de la present ciutat sa mare y esta usufructuaria segons també han aformat dels bens de dit Llorens son marit. Y la dita Narcisa en qualitat de tenutaria per rahó de son dot y altres credits dotals y de usufructuaria dels bens del relatat Miquel Monmany son marit. En dits noms espontaneament firman apoca al Noble Señor D. Matias de Casanovas en esta dita ciutat domiciliat present, de la quantitat de cent vint lliuras moneda barcelonesa, a saber dit Joseph Monmany en nom propi y en lo de procutador de la expresada Josepha Riu de quaranta vuit lliuras de esta moneda que son per dotse pensions vensudas desde lo any mil setcents noranta tres a mil vuitcents quatre, tots inclusive feta gracia de las demes per rahó de aquell cens de penció sonch lliuras deu sous y un parell de gallinas que tots anys los presta en lo dia de Nadal radicat sobre tres casetas que posseheix en lo poble de Sant Feliu de Llobregat y carrer nomenat de Dalt, quals anus corresponnian a cobrar a dita Josepha Monmany sa mare com usufructuaria predita dels bens de Joseph Monmany son marit, y la dita Narcisa Monmany de las restants setanta dos lliuras que son per los anys coresponents al de mil vuit cents sinch fins a vint y sinch Desembre de mil vuitcents vint y sis, del indicat cens de sinch lliuras deu sous y un parell de gallinas que com a pocessora dels mateixos bens de dit Joseph Monmany li correspon cobrar feta gracia de la demes quantitat corresponent als dits anys inclos lo valor de las gallinas. Lo modo de la paga de las sobreditas cent vint lliuras es que confesan respectivament haberlas rebudas del sobre dit Señor D. Matias de Casanovas en moneda de or y plata en presencia del notari y testimonis infrascrits. Per lo que no sols lu forman esta apoca si que també prometen que en lo succesiu no demanaran a ells no als seus per rahó de las casas que posseix en lo poble de Sant Feliu de Llobregat altre cens que aquest de sinch lliuras deu sous y un parell de gallinas, renunciant com renuncian al plet que sobre lo particular habían intentat al dit Señor en lo Juzgado de la Capitania General de est Exercit y Principat mutuari D. Felix Falguera en lo any mil vuit cents vint y sis cancelant lo proces de la mateixa causa, sos merits y prosecucio, omposantse sobre ell silenci y callament perpetuo a cual fi obligan sos respecrius bens y drets. Y en atenció també que dits Joseph Monmany y Josepha Riu tenen plet penden ab la relatada Narcisa a cerca los bens que foren de dit Llorens Monmany per se volen que no los perjudiqiia en la menor cosa la present apoca, y se reservan lo dret de exigir la dita Narcisa aquella major quantitat que tal vegada los pertañia en las ditas cent vint lliuras pagadas per lo citat Señor de Casanovas. Prometent com prometen a aquest no demanarli cosa alguna mes per causa de ellas. Y aixis ho diuen y otorgan coneguts del infrascrit notari en la ciutat de Barcelona als nou días del mes de Maig del any mil vuit cents vint y set. Essent presents per testimonis Joan Suñer y Constanti Gibert practicants la notaria en dita ciutat habitants. Y del otorgants ho firma lo nomenat Joseph Monmany y per la sobredita Narcisa que diu o saber de escriurer subscriu per ella y de sa voluntat altre dels testimonis.
Joseph Monmany, Constanti Gibert, En poder de mi Eudalt Rovira y Elias notari.