Saga Bacardí
55600
ESCRITURA DE ARRENDAMIENTO DE TIERRAS EN SAN FELIU, HACIA XIMENES, POR MATIAS DE CASANOVAS Y DE PUJOL.


D. Matias de Casanovas y Pujol, en la present ciutat de Barcelona domiciliat. Per tems de sinch anys que comensaran a correr en lo dia present, y finiran a vint y tres Juny de mil vuitcents dotse. De ma libre voluntat llogo, i arrendo a Joan Ximenes pagés de la Parroquia de Sant Feliu de Llobregat, del Bisbat de Barcelona present y baix acceptant y als seus y a qui voldrá, durant dit tems, tot aquell tros de terra de tinguda de setse mojadas poch mes o menos que es part, y de pertinencias de una pessa de terra de major extenció que per mos certs y legitims titols tinch y possehesch en lo terme de dita Parroquia de Sant Feliu de Llobregat. Lo qual tros de terra confina a orient ab lo restant de dita pessa de terra; a mitgdia ab la Riera de Valldonsella; a ponent ab lo Riu Llobregat; y a tremontana part ab Francisco Joan Elias notari pubich de Barcelona y part ab lo restant de la sobredita pessa de terra. Qual llobuer o arrendament fas com millor en dret tinga lloich ab los pactes seguents.
Primo: Que lo nomenat arrendatari durant dit temps dega conrear lo predit tros de terra segons us, y costum de bon pagés. Y finit dit temps deixarlo en cosa pr sa culpa no deteriorat.
Item: Que lo mateix arrendatari a mes del preu avall escrit dega entregarme y aportar en la casa de ma habitació en Barcelona en lo dia de sant Thomas Apostol de quinscun dels dits sinch anys, sinch gallinas bonas y rebdoras.
Y aixi ab dits pactes y no sens ells prometo que durant dit temps nol remouré del predit tros de terra per rahó de major menor o consemblant preu que lo infrascrit ni per altre motiu. Lo preu del present arrendament per tot lo dit temps de sinch anys es dos mil doscentas y cinquanta lliuras moneda barcelonesa a rahó de quatrecentas sinquanta lliuras per cada any. De las quals en quant a quatrecentas y sinquanta lliuras las he rebut del precitat Joan Ximenes en diner comptant metalich y efectiu en presencia del notari y testimonis baix escrits. Y de ellas ab lo present li firmo apoca. Y las restants mil y vuitcentas lliuras, deurá pagármelas ab vuit iguals pagas anticipadas de doscentas vint y sinch lliuras cada una. Comensant a fer la primera paga en lo dia de Sant Joan de Juny del any proxim vinent mil vuitcents vuit, la segona en lo dia de Nadal del mateix any, y aixi después los demes anys en iguals terminis, durant lo present arrendament totas lar quals pagas deurá dit arrendatari aportar en esta ciutat y en la casa de la mia habitació en diner metalich efectiu y no en vales reals ni altre paper amonedat. Per lo que renunciant a la excepció de dit preu no ser aixi convingut a la lley que favoreix als engañats en mes de la meitat del preu just y a tot altre dret o lley que favorirme pogués. Dono y cedesch al predit arrendatari tot quant lo sobredit tros de terra podría valer mes del preu dalt referit. Y també prometo est lloguer o arrendament ferli valer y tenir lo sobre designat tros det erra possehir y estarli de ferma y legal evicció, y en tot cas y a la restitució y esmena de tots danys y gastos. Per cumplir del que obligo tots mos bens mobles e immobles presents y veniders, drets y accions. Renunciant a qualsevol lley o dret que favrirme pogués. Y lo sobredit Joan Ximenes lloant las demunt ditas cosas y acceptant est lloguer o arrendament per lo temps pactes, preu, modo y forma explicats a tot lo que concento expresament. Y de ma libre voluntat prometo al mencionat Señor D. Matias de Casanovas y Pujol que oservaré los pactes dalt insertats pagaré las preditas mil y vuitcentas lliuras per cumpliment del dit preu en los terminis profegits en diner metalich y efectiu, y no en vales reals no altre paper amonedat y cumpliré lo demes a que en forsa de est arrendament estiga obligat. Sens dilació no escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador ab restitució y esmena de tots danys y gastos. Per cumpliment del que obligo tots mos bens mobles e immobles haguts y per haber, drets y accions. Renunciant a qualsevols lley o drets que favorirme pogués. Y per pacte a mon propi for submetenme al for del Illustre Señor Corregidor de Barcelona y al de altre qualsevol superior secular solament ab facultat de variar lo judici. Firmant, escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la curia de dit Señor corregidor y de altre qualsevol superior sevular predit obligant per ella tots mos bens y drets dalt referits. Ab la constitució de procurador dels notaris de ditas curias, pera firmar dita escriptura de ters en dia juridich per se lo dia present feriat de Sant Joan Baptista. Ab promesa de tenir per agradable tot quant dits mos procuradors obrarán. Y se declara que esta escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de la present ciutat dins sos días seguents en virtut de Real Pragmatica. Y aixis ho atorgam en Barcelona a vint y quatre días del mes de Juny del any mil vuitcents set. Essent presents per testimonis Jaume y Ramon Morelló y Mas, escrivents habitants en dita ciutat. Y dels atorgants coneguts per mi lo infrit notari ho firma dit D. Matias de Casanovas y Pujol y per dit Joan Ximenes que ha dit no saber de escriurer se subscriu de sa vluntat un dels testimonis.
Matias de Casanovas y Pujol, Ramon Morelló y Mas, En poder de mi Jaume Morelló notari.