Saga Bacardí
55639
ESCRITURA DE APERTURA DE TESTAMENTO DE JUAN ANTONIO DE PEGUERA Y DE BAILLET.


En la ciutat de Barcelona a vint y sis de Janer de mil vuyt cents trenta set la Noble Señora Da. Ma. Miquela de Peguera y de Borrás viuda del Noble Señor D. Joan Anton de Peguera de Baillet vehina de la present ciutat trovantes en presencia del notari y testimonis infris en la casa habitació ahont moró lo referit Noble Señor D. Joan Anton de Peguera sita en la Plassa de Santa Ana me requiró que en atenció a haber mort lo referit Noble Señor y tenint possitiva noticia de que en mon poder com a regentant las escripturas de D. Joan Plana notari que fou de la present ciutat ecsistia una plica closa que contenia lo testament de aquell la obrís y publiques y en sa consequencia constantme de la mort delinfrit testador ha manifestat la dita plica closa en lo carpete de la qual se trova la tal entrega del tenor seguent.

En la ciutat de Barcelona a vint y hu Febrer de mil vuyt cents trenta sinch. Lo Noble D. Joan Anton de Peguera y de Baillet en esta ciutat domiciliat fill llegitim y natural dels Nobles Señors D. Narcis de Peguera y de Sala, y de Da. Josefa de Baillet y de Montoliu conjuges difunts, trovantse per la gracia del Señor ab perfecta salud, entera memoria, y clar parlar ha entregat a mi lo infrit notari la present plica closa que digué contenir son untim testament escrit de ma agena, y firmat de la propria, qual volgues guardás en mon poder, y seguida sa mort obris y publicás ab lo qual revocá los demes testaments anteriors y en particular los que tenia entregats closos al notari infrit en los dias trenta Agost mil vuyt cents vint y set, set Janer mil vuyt cents vint y nou, y als set y onse de Abril mil vuyt cents trenta dos, y a disset Janer mil vuyt cents trenta tres, los quals derogo, volent que lo present a tots prevalga, y que valga per testament, codicil, o per aquella altre especie de ultima voluntat que millor en dret valer puga. A lo que fosent presents per testimonis per boca propria del testador cridats, y pregats D. Pau Anton de Mila de la Roca escrivent y Francisco Serra los dos vehins de esta ciutat. Los quals junt ab lo testador a qui també se han format de sas mans.= Joan Anton de Peguera y de Bayllet.= Pau Anton de Milá de la Roca testimoni.= Francisco Serra testimoni.= En poder de de mi Joan Plana notari.=

Vista y regoneguda la dita plica la ha obert y publicat lo testament que contenia y es com segueix.=
En nom de Deu sia, Amen. Jo D. Joan Anton de Peguera y de Baillet en la ciutat de Barcelona domiciliat, fill llegitim y natural de D. Narcis de Peguera y de Sala, y de Da. Josepha de Baillet y de Montoliu conjuges, difunts, estant per la gracia de Deu ab tot mon bo entenniment, sana e integra memoria, y ferma –, sabent que no li ha cosa mes certa que lo morir, y res mes incert que la hora, volent per so, disposar de mos bens temporals per millor conseguir los espirituals, per tant fas y ordeno lo present meu testament, y ultima voluntat, ab la que elegesch del present meu testament marmessors y executors a ma carissima muller mia Da. Maria Miguela de Peguera y de Borrás, a D. Joseph Maria de Carcer nebot meu, al Señor Marques de Llió també nebot meu, al Señor Marques de Senmanat, D. Lluis y D. Anton de Fluviá Monjes Benedictinos, a D. Jospeh Maria de Borrás y de Valls cuñats meus, y a D. Joan de Miuve Canonge de la Santa Iglesia Cathedral de Barcelona intim amich meu, als quals y a cada un de ells dono ple poder com de dret siga menester, per executar est mon testament, ultima voluntat mia, y testamentaria disposició segons y com per mi avall se troba disposat.
Primerament: Ordeno y mano, que los deutes que lo dia de ma fi jo tindré, y las injurias, a la restitució de las que jo siga obligat, sigan satisfetas de mos bens breument, y sens figura de judici, la sola veritat atesa y consideradas.
Elegesch la sepultura al meu cos faedora en la Iglesia dels Convent de P.P. Carmelita Descalsos de Gracia comprant mos marmesors un ninxo com se practicá ab ma difunta primera muller Da. Maria Eularia de Peguera y de Fluviá, y si fos cas que esdevingués lo privar enterrar en dits ninxos, es ma voluntat, que estrahent del que fou enterrada ma dita primera muller (si es dable) los restos de son cadaver sian estos enterrats junt ab mon cadaver en la Parroquial Iglesia de Sans inmediata al puesto ahont fou enterrat lo cadaver de mon cuñat D. Mariano de Carcer, vestint mon cadaver ab lo habit de Carmelita Calzat, y que me sia feta sepultura de Beneficiat privant tot acompañament y pompa.
Item: Mano y vull, que incontinent mon obit, seguit, per repos e la mia anima, y de ma dita primera muller, y de qui jo tinch obligació de pregar a Deu per ells, me sian fetas dir y celebrar mil u cinch centas misas ab una absolta a la fi de cada una, y en quant se puga en altar privilegiat, de nou sous y quatre diners caritat quiscuna, qual reparto no fas, considerant que mos marmessors lo faran del millor modo per la mes pronta celebració, y que de nungun modo donaran a Sacerdot particular polissa alguna que excedesca de quinse a vint missas.
Item: Ordeno y mano, que mon hereu avall escrit, y los seus sigan obligats a fer celebrar dos aniversaris anuals de caritat quatre duros, o major si ab lo decurs del temps se fes necessari aumentarse, celebradors en lo Convent o Parroquia, o Cementiri ahont sian enterrats los cadavers de ma primera muller y meu, ab la obligació precisa a mon hereu, y als seus de no poder quitar o lluhir, lo que anualment costia, y si per la obligació dita consignás algun censal, o renda, y esta se perdés o fos incobrable, encaraque fos per apoderarse lo Govern de las rendas consignadas al dit fi, vull sia obligació de mon hereu y dels seus lo fer celebrar los dos alt dits aniversaris.
Item: Deixo y llego dotse rals de vello per una vegada solament per la manda pia formará disposada per Sa Magestat.
Item: Deixo, y llego a tots los creats y criadas set roviam en ma casa lo dia de ma fi, setanta sinch lliuras a cada un per una sola vegada.
Item. Respecte de tenir certa confianza feta a D. Joan de Allave per la que tal begada se necesitará alguna partida de diner, vull y mano que seguit mon obit li sia entregada per una vegada solament la que dit Señor demania com no pasia de trescentas y sinquanta lliuras sens poderni demanar compte ni rahó de sa inversió.
Item: A D. Joseph Maria de Carcer y de Peguera mon nebot, y fillol, li deixo y llego, doscentas y sinquanta lliuras per una vegada tansolament.
Item: A D. Joaquim de Mora y de Peguera Marques de Llió altre nebot meu, igual quantitat de doscentas y sinquanta lliuras també per una vegada tansolament.
Item: A D. Joan de Borrás y de Infante altre nebot y fillol meu igual quantitat de doscentas y sinquanta lliuras per sola una vegada.
Item: A Da. Josepha de Carcer y de Peguera, y a Da. Maria Francisca de Carcer y de Peguera nebodas mias, la quantitat de trenta lliuras a cada una també per sola una vegada.
Item: A D. Francisco y a Da. Concepció de Carcer y de Falguera renebots meus, una onza de or a cada un de ells per una vegada tamsolament.
Item. A Da. Maria Obdulia y a Da. Josepha de Borrás y de Infante nebodas mias igual quantitat de una onza de or a cada una per una vegada tantsolament.
Item: Al Illustre Señor D. Lluis de Fluviá y de Barant Abat de Bañolas mon cuñat una onza de or per la limosna de una missa.
Item: A D. Joseph Maria de Borrás y de Valls mon cuñat li deixo y llego lo meu relotge de or de repetició.
En tots los altres emperó bens meus, mobles, e immobles aguts y per haer, veus, drets y accions deixo, instituesch, y hereu meu universal fas a Da. Maria Miquela de Peguera y de Borrás carissima muller mia, a totas sas libres voluntats fahedoras.
Revoco ab lo present meu testament y ultima voluntat mia qualsevol altre especie de voluntat mia, testament, codicils, o altrement, fins lo dia fetas, o fets, en pdoer de qualsevol notari encara que hi hagués cualsebol clausula derogatoria de la que degues fer espresa menció, pues vull que solament lo present meu testament y ultima voluntat mia a qualsevol altre prevalesca. Aquesta es ma ultima y derrera voluntat escrita de ma agena, y firmada de la propia mia, que vull tinga forza per via de testament y altre qualsevol especie de ultima voluntat.
Barcelona, y Febrer als dos, del any de la Nativitat del Señor de mil vuit cents trenta y cinch.
Joan Anton de Peguera y de Bayllet.

De tot lo que la mateixa Noble Señora Da. Maria Miquela de Peguera y de Borras me ha requirit llevas acte que fou fet y firmat (coneguda del infrit notari) en la ciutat de Barcelona y dia sobre expressat. Essent presents per testimonis. D. Pau Anton de Milá de la Roca y Francisco Serra vehins de esta ciutat.
Maria Miquela de Peguera y de Borrás, En mon poder Joseph Maria Pons y Codinach notari.