Saga Bacardí
55670
ESCRITURA DE DOMINIO POR VENTA ENTRE SIMÓ Y ANGLÍ, HACIA BALTASAR DE CASANOVAS Y DE BACARDÍ.


Sia notiri: Que lo Noble Señor D. Baltasar de Casanovas y de Bacardí vehy de esta ciutat, espontaneament firma per rahó de domini la venda feta per Felip Simó pagés vehy el poble de Sarriá a Miquel Anglí y Cruells també pagés en Sant Martí de Provensals domiciliat dels drets y accions a ell espectants en un tros de terra contensiu de deu quartas poch mes o menos, plantadas de vinya en sa major part y en lo demes de conreu, que li fou establert per temps de cincuenta anys y se troba situat en lo referit terme de Sant Martí de Provensals. Com mes estensament es de veurer en la escriptura de dita venda que tingué lloch en poder del infrascrit notari a vint y set de Febrer de mil vuitcents quaranta vuit. Salvo sempre al Señor otorgant lo domini de lo insinuat tros de terra y las prestacions y demes drets que en lo mateix li competeixen, y confessa haber rebut de Miquel Anglí la quantitat de tres lliuras y quinse sous moneda barcelonesa per lo lluisme degut en rahó a la calendada venda feta gracia de son major omport y sens que servesquia de exemplar. Aixis ho otorga yfirma, conegut del suscrit notari, en la ciutat de Barcelona a dos de Juny de mil vuitcents quaranta nou, testimonis D. Manuel Alabart practicant la facultat de notario y D. Angel Puerrat escrivent los dos vehins de esta ciutat.
Baltasar de Casanovas, En mon poder Joseph Maria Pons y Codinarch notari.