Saga Bacardí
55673
ESCRITURA DE CARTA DE PAGO POR CONSTRUCCION DE MURO EN MATARÓ, HACIA UMBERT, POR MARIA MIGUELA DE BORRÁS.


Sia notori. Que D. Miquel Umbert mestre de obras y agrimansor per la Nacional Academia de San Fernando vuhy de la ciutat de Mataró, espontaneament confessa y regoneix a favor de la Noble Señora Da. Maria Miguela de Casanovas y de Borrás viuda del noble Señor D. Matias Ramon de Casanovas y de Bacardí y en primeras bodas del Noble Señor D. Joan Anton de Peguera y de Ballet en San Martí de Provensals domiciliada que de la mateixa Señora ha rebut la quantitat de quatre mil cinch cents setanta rals y disset maravedissos de velló mediant efectiva entrega feta en monedas de or, y plata a presencia del infrit notari y testimonis. La referida suma de quatre mil cinch cents setanta rals y disset maravedissos li es y serveix al otorgant en total paga dels materials, jornals y demes aixis de mestre de casas com de fuster y mañça que se han empleat en la construccio de la paret de tanca ab pilans y ab un portal y sas corresponents portas de barrí al centro que de ordre de la mateixa Nob,e Señora se ha construit al extrem de la part de mar del hort que te y possehieix en dita ciutat de Mataró vulgarment denominat “La Sinia de Peguera” ahont congronta ab lo carrer que baix lo nom de Ferro-carril novament se obrí en terreno procedent del mateix hort. La qual paret clou lo hort de que se tracta consta de quaranta dos canas de llarch en tota la sua estensió y tretse pams y mitx de aksada sebs contar las quatre pams que profundisan los funaments y d bruix te en estos dos pams y mitx la paret tres quarts y los pilans, que son en numero de dotse ab son degut fonament, un pal y quart molt bantant. Advertintse que los fonaments son de pedra bodra y sens ha donat de fondaria y gruix corresponent per edificarhi casa a estil de la ciutat de Mataró. Y del import sobredit en ha presentat lo degut compte ab especificació de fechas y partits y del qual en resumen consta lo seguent.
Per cinquanta quatre jornals de fadrí mestre de casas a dotse rals de velló quiscun. Siscents quaranta viut rals...........................................................................................................648R.
Per setanta tres y mitx idem de manobra a vuit ide cinch cents vuitanta vuit id..........588R.
Per deu mil cent cinquanta mahons a cent cinquanta rals lo milé, mil cinch cents vint y dos rals y disset maravedissos...................................................................................................1522R 17M.
Pe cent y set quintas de cals a sis rals, siscents quaranta dos rals..............................642R.
Per dos id, de guix a quatre idem vuit rals.......................................................................8R.
Per cinch cents melindros grossos a cent vint y vuit rals lo milé, sexanta quatre rals.64R.
Per cent sexanta sinch carretadas de obra y sorra doscents dotse rals.....................212R.
Per tranta quatre idem de pedra borda a tretse rals, quatrecents quaranta dos id...442R.
Per las portas del barrí inclisa la fusta y claus, trescents vint rals............................320R. Per los golfos de ferro pany y sulleva per ditas portas,c ent catorse id.............................114R.
Per pintarlas de color de plom deu id...........................................................................10R.

Suna quatre mil cinch cents setanta rals disset maravedissos.................................4570R 17M.

Per lo que y donantse en un tot per content y satisfet otorga la present apoca ab promesa de no demanar cosa mes alguna y al mateix temps declara que ditas obras son fetas segons art essent leal y exacte son import y necessarias de resultas de la nova abertura del sobe insinuat carrer. Aixis ho otorga y firma conegut del suscrit notari en la ciutat de Barcelona a vint y vuit de Juliol de mil vuitcents quaranta nou. Essent testimonis D. Joan de Soler y Gabarrell y D: Antel Pierrar vehins de esta ciutat.
Miquel Umbert, En mon poder Joseph Maria Pons y Codinarch notari.