Saga Bacardí
65694
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE JAIME DE AMAR DE LA TORRE CON GERTRUDIS CASANOVA Y VINYALS DE LA TORRE.


En nom de Deu. Amen. Las parts avall firmadas. De llur grat y certa sciencia, convenen, y en bona fe prometen la una a la altre, que per rahó del matrimoni avall mencionador, foren entre ellas firmats los capitols, avall escrits, uy seguents.
Tractat es estat, y per la gracia del Esperit Sant, concordat, que matrimoni sua fet, per y entre Jaume de Amar de la Torre, Cavaller Donzell en Barcelona populat, fill llegitim y natural de Joseph de Amar de la Torre, també Cavaller Sonzel, en la vila de Arenys de Munt, Bisbat de Gerona popular, y de la Señora Raymunda de Amar y Andreu conjuges vivints de una, ab la Señora Gertrudis Casanova y Vinyals de la Torre Donzella, filla llegitima y natural del Dr. en drets Rafel Casanova, en la vila de Sant Boy Bisbat de Barcelona popular, y de la Señora Clara Casanova y Vinyals de la Torre conjuges vivint, de part albre. Per rahó del qual matrimoni se han fet, y firmat, los capitols, y pactes seguents.
Primerament: los dits D. Rafel Casanova y la dita Señora Clara Casanova, pares de la dita Señora Gertrudis Casanova, per lo molt amor que a ella aportan y dorissan sia en matrimoni collocada, y per favor y contemplació del que dita sa filla fa, y contracta y contractar vol, ab expresio, llicencia, y concentiment seus, ab dit Jaume de Amar (Deu volent esdevenidor marit seu) per totas es a saber, parts de heretat y llegitima suas paternas, y maternasl suplement de aquellas, part de creix, autment, o donació per noces, a favor de ella, y demes germans seus estipulat en lo contracte del matrimoni de dits sos pares, y per tots y qualsevols altres drets, a ella competents, en la heretat y bens de dits sos pares, y del altre de ells assolas, tant per las ditas, com per altres qualsevols causas, y rahóns. Per donació es a saber, pura, perfeta, simple, e irrevocable ques diu entre vius. De llur grat y certa sciencia dona, y per titol de donació concedeixen, a dita Señora Gertrudis Casanova y Vinyals de la Torre, sa filla, com a ben merexent, present y avall acceptant, y als seus, y aquí ella voldrá perpetuament, ab los pactes emperó vincles, y condicions avall escrits, y no sens ells, ço es dit Dr. Rafel Casanova mil sinchcentas lliuras barcelonesas, en paga y satisfacció de tots drets de llegitima paterna, y altres que en la heretat y bens de ell pogués pretendrer. Y dita Señora Clara sinchcentas lliuras barcelonesas en satisfacció de tots drets, a fe llegitima materna, y altres que ne pogues pretendrer, en la heretat y bens de ella. Pagadoras en esta forma, mil lliuras ab diner de comptant, lo dia de las esposallas, entre dits esdevenidors conjuges celebradoras. Y las restants mil lliuras també ab diner comptant, quant empñero casaran lo fill primogenit, que del present matrimoni tenen, o be dins lo termini de sis anys comptadors del dia present. Y ames donan dos calaxeras, ab las robas, y av arias corresponents, entregadoras lo dia de las esposallas. La qual donació fan aixis com millor dir y entendrer se pot, ab apcte, vincle, y condició, que en dita filla sua morirá, quant que quant, ab infant, o infants idesi liberis un o molts llegitis y naturals, y de llegitim y carnal matrimoni procreats, algu dels quals arribará a edat perfeta de poder fer testament, en dits casos puga disposar de ditas dos mil lliuras, a favor de dits sos fills, su emperó morirá sens tals infants, o ab tals algu dels quals, no arribará a edat perfeta, de poder fer testament, en tal cas sols puga disposar, y a sas liberas voluntats fer de sinch centas lliuras barcelonesas. Y las restants mil sinch centas lliuras ab las calaxeras y vestits en lo modo y forma, que a les hores se trobaran tornen y previngen o tornar y prevenir hagen a ells dits donadors, si viuran, o a llur hereu o succesors, o a aquell, o a aquells al qual o als quals, ells hauran volgut, disposat, o ordenat de paraula en escrits, o en altre qualsevol manera. E prometen y juran corporalment y solempne, a Nostre Señor Deu Jesuchrist, que la present donació, y lo en ella contengut, tingran per ferma, y agradable, y contra ella, no faran ni vincran per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó. Renunciant en assó, a qualsevol lley, o dret tal revocació permetent, y que valer los puga, y ala que prohibeix la general renunciació. E la dita Señora Gertrudis Casanova doncella, acepta la present donació, ab los pactes, vincles, y condicions sobre dits ab quals epressament concent, ab referiment de gracias, que los ne fa.
Item: La Señora Theresa Vinyals de la Torre, y de Fatjó viuda del Dr. en drets Joseph Vinyals de la Torre, en Barcelona popular, tia de la dita Gertrudis, per lo molt amor, que a ella aporta, y per favor, y contemplació del dit matrimoni, que de voluntat y concentiment seus fa y contracte ab dit Jaume de Amar. De son grat y certa sciencia, per donació es a saber, pura, perfeta, simple e irrevocable, ques diu entre vius, dona, otorga, y concedeix a dita Gertrudis Casanova sa neboda, com a ben merexent present, y avall acceptant, y als seus, y aquí ella voldrá perpetuament trescentas lliuras barcelonesas, pagadoras, ab tres iguals pagas, comensant a fer la primera paga del dia present, a un any, y aixi despues, los demes anys fins a ser enterament satisfetas. Ab la expresa emperó condició, y salvetat, que ditas trescentas lliuras, sian y servescan, en satisfacció y paga de semblants ni dexava y llegaba ab son ultim y valido testament, que feu y firmá en poder de Joseph Bonaventura Fontana notari publich de numero de Barcelona. De manera que vol vingan compresas, ab la present conoció, y que no tinga effecte algú lo sobredit llegat, y lo revoca ab la present, volent que no cobria dos vegadas ditas trescentas lliuras, si merament vol que la present donació tinga son degut efecte. La que fa, aixis com millor dir, y entendrer se pot, prometent y jura corporalment, y somente a Deu nostre Senyor Jseuchrist, y a sos Sants quatre Evangelis, quels tendrá, com y lo en ella contengut, per ferma, y agradable, y en cotra no fará per rahó de ingratitut, inopia, necesitat, o ofensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó. E la dita Gertrudis Casanova, acepta la present donació per dita sa tia, a ella feta, ab referiment, de moltas gracias que lin fa.
Item: La dita Señora Gertrudis Casanova, fent estas cosas, y lo present matrimoni, ab expressos concentiment de dits sos pares, y tia. De son grat y certa sciencia dona, concedeix y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua, a dit Jaume de Amar (Deu volent esdevenidor marit seu) de una part las ditas dos mil lliuras, caixas, robas, y vestits, que per dits sos pares, ab lo procedent capitol de donació, li son estadas donadas, pagar, y entregar respective, promesas, en lo modo y forma alló contenguts. De altre part las trescentas lliuras, que ab la ultima de las precedents donacions, dita sa tia, li ha donat, també en lo modo y forma allí contenguts. Y de altre part las mil sinchcentas lliuras, que lo Dr. en drets Joseph Vinyas de la Torre, son oncle li deixá, ab son ultim y valido testament que feu y firmá y clos entregá segons se assereix a dit Joseph Bonaventura Fontana notari als vint y sinch Novembre mil setcents sinquanta y quatre que fonch publicat als sis Febrer mil setcents sinquanta y nou, en lo modo y forma en ell se conté, pagadoras estas mil sinch centas lliuras, per tot lo corrent any, mil setcents sexanta y dos, ab la condició emperó, que las mil lliuras se apliquien, y hagan de servir, per lluhició, y extinchció de aquell censal de igual quantitat, en preu, que dit Jaume de Amar, ha venut y originalment creat, a la Comunitat de Carmelitas Descalsos de la vila de Vilanova de Cubellas Bisbat de Barcelona, per posarse en pocessió dels bens, que dit Jaume de Amar, ha adquirit, y te en dita vila de Arenys de Munt. E vol y concent, que dit esdevenidor marit seu, hage, rebe, cobre, tinga, y pocehesca, tota la dita sua dot, y los gruyts o quasi de aquellas, seus propris fasse, durant lo present matrimoni, per los carrechs de aquell suportadors, lo qual finit, y altrament, en tot cas, lloch, y temps, que restitució de dot sie, y hage lloch, ella y los seus, hagen y recobren la proprietat de dita sua dot, salva y segura, sens empaix, ni contradicció alguna, de dit son esdevenidor marit, y dels seus, ni de alguna cort, jutge, o persona. E promet y jura, a nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis, que la present constitució dotal, y totas las demes cosas, en ella contengudas, haurá per fermas, y agradables, y contra aquellas no fara ni vindrá per ninguna causa, o rahó.
Item: Lo dit Jaume de Amar, fa y firma carta de pago y de espoli, a la dita Gertrudis Casanova y Vinyals de la Torre, esdevenidora muller sua present, de las ditas tres mil y vuytcentas lliuras, que ab lo precedent capitol, li ha constituhit, y aportat en dot, y en nom de dot sua. De y per las quals lin fa de creix, augment, donació per noces de mil noucentas lliuras. La qual dot, y creix li salva, y asegura, assigna, y conssigna en y sobre tots y sengles bens seus, mobles e immobles, haguts y per haver. Y li promet, restituir, y tornar en tot cas lloch, y temps que restitució de dot, y solución de creix tinga lloch. Y vol que dita esdevenidora muller sua, rebie, cobra, tinga y pocehesca, tota la dita sua dot, y creix en lo temps de la vida sua natural, ab marit, y sens ell, ab infant y sens eulls, sens empaig ni contradicció alguna, de dit esdevenidor marit seu, ni dels seus, ni de alguna cort, jutge, o persona. Lo die emperó de lo obit de dita Señora Gertrudis, los seus hauran la dita sua dot, en lo modo y forma, que es estada constituida, y aportada, di temperó creix, o donació pura, perfeta, simpe e irrevocable, ques diu entre vius, en ma, y poder del notari dels presents capitols, com a publica persona, per dits infants naixedors rebebt y estipulanbt. E si tals infants o infants no sobreviuran (lo que Deu no vulla) a les hores, y en dit cas lo dit creix, augment, o donació, per noces, tornará y pervindrá, e tirnar y pervenir hage, a ell dit donador si viurá, y si no iurá, a son hereu, o successor, universal, o a aquell, o a aquells al qual o als quals ell haurá volgut disposar, o ordenar, de paraula, en escrit, o en altre qualsevol manera. Y per cumplir las ditas cosas, ne obliga tots, y sengles bens seus, mobles e immobles, habuts, y per haver. Renunciant quant en assó a qualsevol lley, o dret, que valer, y ajudar li pogues llargament, y ab jurament.
Item: La dita Señora Gertrudis Casanova doncella tenintse per contenta, pagada, y satisfeta de tots los drets de llegitima sua parernal, y maternal, part de creix, y de mes drets, a ella pertanyents, y espectants, en la heretat y bens de dits sos pares, y del altre de ells, assolasm tant per las ditas, com per altres qualsevols causas, y rahons ab las ditas dos mil lliuras, caixas, robas, y vestits, que per sos pares, lo son estadas donadas, pagar y entregar respective, promesas. Fent emperó estas cosas de voluntat y en presencia de dit Jaume de Amar esdevenidor marit seu. De son grat y certa sciencia, per ell, y sos successors. Dona, cedeix, absol, y difineix a favor de dit Rafel Casanova y Señora Clara Casanova y Vinyals de la Torre sos pares, y de sos successors perpetuament. Tota part de heretat y llegitima sua paterna, y materna, suplement de aquellas, part de creix, augment, donació per noces, y tots y qualsevols altres drets a ella espectants, y que espectar li poden, y deuhen ara, y en lo esdevenidor en la heretats y bens de dits sos pares, y del altre de ells assolas, tant per las ditas, com per altres qualsevols causa, y rahons. Se salva emperó y se reté vers si, y sos successors tots vincles, instruccions, submissions, fideiconissos, successions ab intestat o ab testament. E si dit son pare mes donar li voldrá, la puga demanar, cobrar, y haver, la present donació en res no obstant. La qual donació y difinició fa, ab cessió de ttos drets, y accions, constitució de procurador, com en cosa propria, y ab totas clausulas, y remunciacions necesarias. Prometentla tenir per ferma, y agradable, y no revocarla per ninguna causa, o rahó llargament, y ab jurament.
E lloan las ditas parts los sobredits capitols, y lo en quiscun de ells contengut, no sols volen que ne sean fetas y ordenadas, tantas copias, y tresllats quants y quantas demanadas ne serán, sino també convenen y en bona fe prometen, ab invicem, et vicissim aquells attendrer, y cumplir, com en quiwscu de ells se conté, baix las mateixas obligacions, restitucions, y clausulas, en quiscun de ells respectivament expresadas. En testimoni del que ho otorgan. En la ciutat de Barcelona als vint y nou días del mes de Abril any de la Nativitat del Señor de mil setcents seixanta dos. Essent presents per testimoni Ramon Serra notari real y causidich publich colegiat de número de Barcelona, y Francisco Sistach revenedor ciutadá de Barcelona.
Dr. Rafel Casanova y Bosch, Clara Casanova y Viñals de la Torra, Teresa Viñals de la Torre, Jaume de Amar de la Torre, En poder del notari avall escrit que fa fe coneix als otorgants, y que en firmaren de llur ma.
Joan Fontrodona y Roura notari.