Saga Bacardí
00013
TESTAMENTO DE FRANCISCO CLAVELL

Die domina XXVIIII mensis July anno a nativitate Domini MDCCXIIII.
En nom de Nostre Señor Deu Jesuchist y de la gloriosa humil Verge Maria Mare suaria Amen.- Jo Francesch Clavell valer ciutadá de Barcelona fill legitim y natural de Joan Clavell texidor de lli de la vila de Cardedeu bisbat de Barcelona, y de Isabel conjuges defunta. Estant en lo llit de malaltia corporal (temo morir) si be ab mon bo entendiment. Pero entera memoria, y ferma paraula volent disposar de mos bens fas, y ordeno lo present meu testament ultima y darrera voluntat mia: En, y ab lo qual ilegesch en marmessons, y del present meu testament executor Miquel Vadiellas valer ciutadá de Barcelona, Geltrudis conjuges, gendre y filla meus, y Francisco Darder jove cirurgiá ciutadá de dita ciutat als quals y a la major part de aquells dono ple poder de cumplir, y executar la present mia testamentaria disposició conforme baix corroborá escrit y per mi ordenat.
Primerament y abans de totas las cosas ultim ut im primo testamenti.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en los Claustros de la Seu de Barcelona en lo vas de Nostra Señora de la Concepció, la qual vull sem sia feta a coneguda y disposició de dits marmessons meus, y per aquella sia gastat lo ncessari.
Item vull que los dits marmessons meus me fassen dir, y adorar las misas que lo aparexerá de la charitat voldrian reportintlas entre las Capellas de St. Sever de la dita Seu de Nostra Señora del Roser de la Iglesia de Sta. Catharina martir, y de St. Antoni de Padua de la Iglesia de ---- totas de la present ciutat.
Item deix y llego a Miquel Clavell, Francesch Clavell, Eularia Clavell y Margarida Clavell doncellas fills comuns a mi, y a la --- Paula Clavell y Darder muller mia, en satisfació, y paga de tots drets de legitima paterna, y a altres que en mos bens pretendrer pugan, deu lliuras barcelonessas a quiscú de ells las quals vull los sian pagadas quan vinga lo cas de la collocació de quinscu, o de pendrer dels fills meus estat de las quals quiscú de ells puga fer, y disposar a sas liberas voluntats.
Tots los altres ampero bens meus mobles e immobles haguts, y per haver noms, veus, drets, forças, y accions mias universals en qualsevol part del mon, per qualsevols rahons, drets, titols y causas, deix y llego a Joseph Clavell jove valer fill comu a mi, y a la dita Paula Clavell y Darder difunta muller mia instituynt lo dit Joseph fill meu hereu meu universal si lo dia de mon obit vuldrá, y hereu meu esser vuldrá, empero si lo dit Joseph fill meu lo dia de mon obit no vuldrá, o viurá mes hereu meu será mes morirá quant quequant sens fills legitims, y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats sustituesch, y hereu meu universal sustituhesch Miquel Clavell altre fill meu si a les hores viurá, y hereu meu esser voldrá, e si no voldrá los fills seus legitims, o naturals que dexats haurá, y li succehiran ab lo modo, o forma que succehit li haurán, e si lo dit Miquel a les hores viurá, y hereu meu será no será perçoque no voldrá, o no porá o hereu meu no será mes morira quant que quant ab la forma tinch dita del dit Joseph germá seu, en dits casos, y quiscun de aquells, substituesch, y hereu meu universal instituesch Francesch Clavell altre fill meu, si a les hores meu hereu meu esser voldrá, e si no viurá los fills seus legitims, y naturals que dexats haurá, y li succehiran ab lo modo, y forma que succehinli hauran, e si lo dit Francesch fill meu a las hores viurá, y hereu meu no será `peraque no voldrá, o no podrá hereus meus será mes morirá quantquequant ab la forma tinch dita de dit Joseph germá seu, substituesch y hereva mia universal fas, e instituesch a Isabel Vadiellas y Clavell viuda de Joan Vadiellas valer de la ciutat de Solsona filla mia, si a las horas viurá, y hereva mia esser voldrá y si no viurá los fills seus legitims, y naturals que li substituiran y hereus liserán ab lo modo, y forma que succehir li habran, e si la dita Isabel a les hores viurá, y hereva mia no será perçoque no voldrá, o no porá, i hereva mia sera mes morirá quantquequant ab la forma tinch dita del dit Joseph fill meu, y germá seu, substituesch Geltrudis Vadiellas y Clavell muller del dit Miquel Vadiellas valer altre filla mia si a les hores viurá y hereva mia esser vuldrá, e sino viurá los fills seus legitims, y naturals que li sobrevisqueran, y hereu, o hereus li serán ab lo modo, y forma que succehirli hauran, e si la dita Geltrudis filla mia a les hores viurá mes hereva mia será mes morirá quantquequent ab la forma tinch dita del dit Joseph fill meu, y germá seu, substituesch, y hereva mia universal instituesch Eularia Clavell doncella filla comuna a mi, y a la dita Paula quo muller mia si a les hores viurá, y hereva mia será, e si no viurá los fills seus legitims y naturals que li sobreviurán, y hereu, o hereus li serán ab lo modo, y forma que suvvehirli haurán, e si la dita Eularia filla mia a les hores viurá mes hereva mia no será perço que no voldrá, o no podrá, o hereva mia será mes morirá quant quequant ab la forma tinch dita del dit Joseph fill meu, y germá seu, substituesch y hereva mia universal instituesch Margarida Clavell doncella y altre filla comuna a mi, y a la dita Paula muller mia si a les hores viurá a totas sas voluntats liberament fahedoras, e si no viurá los fills seus que li sobrevisqueran, y hereu, o hereus li serán ab lo modo, o forma tinch, y condicions que succehir li haurán.
Mes avant dich, y ordeno que mon hereu dones y pagues al Sor. Salvador Negre valer, deu lliuras que li dich.
Revocant ultim ut in primo testamento ea quaescta hiat ut in dico uso.- Fet y firmat fonch compte meu certament ultima y darrera voluntat mia en la present ciutat de Barcelona diumenge als vint y nou dias del mes de Juliol del any de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesuchrist de mil set cents catorce.
Se+nyal de mi Francesch Clavell, qui lo present meu testament lloho approbo, ratifico y confirm.
Testimonis cridats y per boca propria de dit testador pregats son lo Magnifich Sr. Francisco Barenys Dor. en medicina en Barcelona populat y Ramon Buerasseta ortolá del Portal de St.Antoni ciutadá de Barcelona.
Noveidit duverti quod cum Franciscus Clavell velor textor Barcinonae civis serumpaere D. Dominique Rojas notarius publicum Barcinonae die dominica vigesima nona mensis Julianni millessima septingesimi decimi quarti Condicerit testamentum----- tenatux evivis migraverit hunch est quod anno a Nativitate Domini millessimo septingesimo trigesimo secundo die vero dominica quinta mensis July risdem anni instituhita testamentum praedictum ad instantiam Michaelis Vadiellas velor textoris civis dicta civitatis et Geltrudis conjugem hurt per me Raimumdum Rojas apa et Regia anctibos notarium publicum civem Barcinonae hac scripturas degens publicatum antus quadam ducam domori propria habitationis dictos conjuges Vadiellas scriptas in praesentia Barcinona croitare in vico vocato Capella den Marcús, presentibus pro testibus Philippo Rossi caurerio Barcinonae nciva, et Joanne Sabrabalsa juvenes velor textore Barcinonae dejente.