Saga Bacardí
00025
CESION DONACION DE LOS BIENES DE FRANCISCO CLAVELL POR PARTE DE SUS HIJOS FRANCISCO Y JAIME AL PADRASTRO DE ELLOS, JAIME TERRAGÓ
.
 
 Sia manifest, com nosaltres Francesch Clavell Clergue en Barcelona habitant, Jaime Clavell veler ciutadá de Barcelona germans, de una; Y Jaime Tarragó brodador tambe ciutadá de Barcelona, de part altre, fillastres y padrastros respective, de nostra respective voluntad, y certa ciencia, donám, cedim, abidem, diferim, y remetem la una part  de nosaltres a la altre visitudinariament, tots los drets, credits, y accions, que cada un de nosaltres ditas parts tenim mutuament contra de la altra; es a saber nosaltres dits Francesch Clavell, y Jaime Clavell, per raho de la administració que lo referit Jaime Tarragó padrastro nostre tingué dels bens que foren de Francesch Clavell també veler ciutadá de Barcelona, y de Maria Clavell, y Soler en primeras nupcias muller del propdit Jaime Tarragó, individuat en lo inventari de formá ab un dels capitols matrimonials, firmats entre dit Jaime Tarragó, y la referida Maria Tarragó, y antes Clavell, rebut, com es aserréis, en poder de Felix Avellá notari publich de numero de Barcelona als quinse Maig mil set cents trenta quatre, los quals bens foren en dits capitols estimats en la quantitat de mil trescentes setenta set lliuras; Com, y també per ocasió de la companya formaren nosaltres dits Jaime Tarragó, y Jaime Clavell ab lo acte de concordia per nosaltres firmat, rebut en poder de Joseph Rondó notari publich de numero de Barcelona als vint y set dias, com se aserréis, del mes de Juliol de mil set cents sinquanta y sinch: Y jo dit Jaime Tarragó per diferents credits alcansava en lo temps de la administració de dits bens, de tot lo que estám tots enterament cerciorats; No obstant de no haver jo dit Francesch Clavell clergue entrevingut en la firma de dita concordia, ni fet part en tot lo que queda expressat, lo que a superior cautela lloho y aprobo ab lo present, confessant tenirne plena noticia de tot. La qual donació, cesio, abdució. Diffinició, y remissió fem naturalment y ad indicem, Aixa com millor entendrer se pot, imposantnos sobre dits, y credits, y altres qualsevols nos poguessen competir sobre los referits bens, silenci, y callament perpetuo, ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes  per raho de aquell,ni sucitar en judici, ni fora de ell quesito, ni causa alguna; Cancellant, y anullant losobredit acte de concordia, y capitol matrimonial que sobre sé mencionat, y totas las forsas y obligacions en ells respectivament contengudas, en quant podrian obtar a la estabilitat, y firmesa del present contracte, que en tant volem subcistesca, que sucitant qualsevol de nosaltres ditas parts algun litigi, dega la part que introduirá lo judici, indemnisar a la altre part reconvinguda. De tots los danys, y gastos li ocasionará en judici, y fora de ell; Lo que naturalment prometem atendrer, y cumplir sens dilació, ni escusa alguna ab restitució y esmena de tots danys, y gastos; Per lo que ne obligan vicitudinariament tots postres bens, Y nosaltres dits Francesch y Jaime Clavell de cada un de nosaltres a solas, renunciant al benefici de novas constitucións, divididotas y cedidoras accions, y jo dit Francesch Clavell al benefici clerical, y al de la tonsura, y son recurs, y a la monició de vint y sis dias que concedeixen als ecclessiastichs, y personas tonsuratas, y tots a qualsevol lley, que favorirnos pogués, roborantho ab jurament que prestarna Deu Nostre Senyor, y a los quatre Sants Evangelis en ma del notari avall escrit; En virtud del quel jurant, en quant lo present contracte sap, y participa del ser de donació, renunciam tots a qualsevol lley que permet la revocació de la donació en qualsevol manera: En testimoni del que firman la present escriptura en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre notats: Essent presents per testimonis Miquel Pasquets sastre, Joseph Espiell esparter, los dos ciutadans de Barcelona, y Joseph Comajuncosa escrivent en Barcelona habitant.
 Francesch Clavell clergue,  Jaime Clavell beler,  Jaime Tarragó brodador
 En poder de mi Dor. Carlos Carbonell que certifico coneixer a dits contrahents.