Saga Bacardí
00026
ACUERDO ADOPTADO POR EL GREMIO DE VELEROS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA MIGUEL CLAVELL
.

Sia notori a los que esta publica escriptura veuran, y llegiran, com nosaltres Miquel Clavell Joseph Pi y Ferigles, y Jaume Arimon, los tres mestres velers ciutadans de esta ciutat de Barcelona. Per quant, a causa de nostras ocupacionse, indispossicio de mi dit Jaume Arimon, no haver pugut entrevenir en lo consell que la confraria baix invocacio de Nostra Sra. dels Angels de mestres velers de esta ciutat. Tingué, y celebrá, ab intervencio, y concurrencia de Carlos Rondó notari publich de numero de Barcelona, avall firmat als catorse dias del corrent mes de Desembre, en lo qual consell, se exposá, ab gran claredat e individuacio, lo que dit gremi de velers havia resolt en tres diferents consells tinguts ab intervencio de dit, y avall firmat notari, lo primer als catorse de Desembre del any passat de mil set cents sinquanta set, lo segon altra nou de Juliol, y lo tercer als vint y set de Novembre tots del present any de mil set cents sinquanta y vuyt. Y en consequancia de assó, y delt gran utilitat comprenguerense seguia al dit gremi de velers del resolt y deliverat en dits tres consells, lo dit premi llo há deliberat y ratifica en tot y per tot lo resolt, y deliberat, en dits tres consells, y estant y tenint ben present lo que dit gremi de velers deliberá, en dits tres consells, com y tambe de lo que se executa, y resolgue, en lo citat consell del dia catorse del corrent mes de Decembre, no sols per medi de la lectura, que de ells, nos ha fet dit, y avall firmat notari, sino tambe per haverho, nosaltres matexos llegit ab molta attencio, y cuydado. Per esta causa, nosaltres dits Miquel Clavell, Joseph Pi y Ferigles y Jaume Arimon com altres dels individuos del dit gremi de velers, ab thenor de la present escriptura lloham, y aprobam lo dit consell tingut, y celebrat per la dita confraria baix invocacio de Nostra Señora dels Angels de Mestres Velers de la present ciutat de Barcelona, ab intervencio de dit, y avall dirmat notari, als catorse dias del corrent mes de Desembre, y tot lo deliberat en aquell desde principi fins a la fi, sens limitacio alguna, y altrament del mateix modo, y manera, que se trobaria llohat, y aprobat eo no solt per nosaltres si haguesem concorregut, en dit consell. Y pera que constia, en qualsevol temps de nostra delliberacio requirim, a dit Carlos Rondó notari avall firmat, llevia lo present acte. Que fou fet en Barcelona als disset dias del mes de Desembre, any de la Nativitat del Señor de mil set cents sinquanta y vuyt. Essen presents per testimonis Jaume Sanjoan, Magi Artigas y Carlos Rondó, y Llorens escrivents en dita present ciutat habitants.
Jaume Arimon, Joseph Pi y Ferigles,
Per dir lo dalt nomenat Miquel Clavell no saber de escriurer de son expres consentiment y voluntat firmo Jo Magi Artigas.escrivent altre dels testimonis. Carlos Rondó notari.