Saga Bacardí
00027
RECONOCIMIENTO HACIA JOSEP FONT DE HABER SIDO APRENDIZ DE VELERO DE JOSE CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona als vint y quatre dias del mes de Janer del any de la Nativitat del Señor de mil set cents sinquanta y nou, Joseph Clavell ciutada de dita present ciutat, constituhit en presencia de mi Carlos Rondó notari publich de numero de Barcelona, avall firmat, personalment trobat en los estudis de las casas de la propria habitacio de mi dit notari, que son situadas en esta dita iutat en lo carrer anomenat del Castells, y al costat de las casas dels Gegants, y en presencia dels testimonis, que avall se nomenarán. Ha requirit a mi dit y avall firmat notari, lleves escriptura publica de la relacio, que mediant jurament, que extrajudicialment prestava a Deu nostre Señor, y a una Señal de Creu en forma de dret en ma, y poder de mi dit notari, entenia fer a instancia de Joseph Font jove veler, la qual relacio en com segueix: a saber es: Que ell dit Joseph Clavell veler ciutada de Barcelona confessava, y en veritat regoneixia a dit Joseph Font jove veler habitant en esta dita ciutat, fill llegitim y natural de Joseph Font patró de barca ciutada de dita present ciutat, y de Catharina Font conjuges vivints, que lo ha tingut en sa casa per aprenent, menjant, dormint, y fent continua residencia en dita casa, lo temps, y espay de deu mesos, comptadoras del dia primer del mes de Febrer del any passat de mil set cents sinquanta y vuyt, fins al ultim dia del mes de Novembre del mateix any, tots inclusive, del qual esta content y satisfet, y en sa consequencia li abona dits deu mesos de aprenentatge. De totas las quals cosas dit Joseph Clavell ha requirit a mi dit y avall firmat notari llevás lo present acte. Que fou fet en la dita ciutat de Barcelona, y en lo dia, mes, any y lloch sobredits. Essent presents per testimonis Magi Artigas, y Jaume Sanjoan escrivents en dita dciutat habitants.
Joseph Clavell,
En poder de mi Carlos Rondó notari que fas fe coneixer dit Joseph Clavell declarant.