Saga Bacardí
00028
RECONOCIMIENTO HACIA MIGUEL CLAVELL DE HABER SIDO APRENDIZ DE VELERO DE JOAN PAU SALVET DURANTE CUATRO AÑOS
.

En la ciutat de Barcelona, als vint y un dias del mes de Jener del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta y dos, Miquel Clavell veler ciutada de esta dita ciutat, constituhit en presencia de mi Carlos Rondó notari publich de numero de Barcelona, avall firmat, personalment trobat, en las casas de la propria habitacio de dit Miquel Clavell que son situadas, en esta ciutat de Barcelona, y en lo carrer anomenat de Moncada. Y en presencia tambe dels testimonis, que baix se nomenaran, Ha requirit a mi dit notari llevás escriptura publica de la relacio, que mediant jurament entenia fer, a instancia de Joan Pau Salvet fadri veler, y habitant en la ciutat de Mataró, y antes en la dita present ciutat. Y en continent, mediant jurament, que extrajudicialment ha prestat a Deu nostre Señor, y a una Señal de creu en forma de dret, en ma y poder de mi, dit y avall firmat notari. Prometent dir veritat, ha fet la relacio y atestacio que segueix: es a saber, que ell dit Miquel Clavell mediant dit jurament, confessa y en veritat regoneix a dit Joan Pau Salvet fadri veler, fill llegitim y natural de Jaume Salvet mestre de casas de la ciutat de Mataró, bisbat de Barcelona, y de Catarina Salvet conjuges. Que lo ha tingut en sa casa per aprenent de dit son ofici de veler, traballant, menjant, dormint, y fent continua residencia en dita sa casa, lo temps y espay de quatre anys complerts, los quals comensarén a correr als trenta dias del mes de Mars del any de mil set cents cinquanta y tres, y finiren als vint y nou dias del mateix mes de Mars del any mil set cents cinquanta y set, aportanse be, y degudament en lo exercici de dit offici, en tot lo mencionat temps, del que quedi content, y enterament satisfet. Y en consequencia de assó, li abono dits quatre anys de aprenentatge. De totas las quals cosas dit Miquel Clavell, ha requirit ami dit y avall firmat notari, llevás lo present acte. Que fou fet en Barcelona. En lo dia, mes y any sobredits. Essent pressents per testimonis Jacintho Dalmau, y Joseph Roquer joves velers en dita ciutat habitants.
De voluntat y expres consentiment de dit Miquel Clavell lo qual ha expressat no saber de escriurer firmo jo Magi Artigas escrivent.
En poder de mi Carlos Rondó notari que fas fe coneixer dit Miquel Clavell declarant, y que per afirmar no saber de escriurer, ha firmat per ell dit Magi Artigas escrivent.
Carlos Rondó notari.