Saga Bacardí
00029
RECONOCIMIENTO DE PERIODO DE APRENDIZAJE DE VELERO HACIA GERONIM MORELL POR PARTE DE MIGUEL CLAVELL
.

En la ciutat de Barcelona, als vint y vuyt dias del mes de Abril del any de la Nativitat del Señor de mil set cents sexanta y set, Miquel Clavell ciutada de dita ciutat constituhit personalment en presencia de mi Carlos Rondó notari publich de numero de Barcelona avall firmat, personalment trobat en los estudios de las casas de la propria habitacio de mi dit notari que son situadas en esta dita ciutat, en lo carrer dit dels Castells y al costat de la casa dels Gegants, y en presencia dels testimonis, que baix se nomenaran, ha requirit a mi dit notari rebés escriptura publica de la relacio, que mediant jurament que extrajudicialment prestava a Deu nostre Señor, y a una señal de Creu en forma de dret en ma, y poder de mi dit notari entenia fer, a instancia de Geronim Morell jove veler. La qual relació es com segueix: Jo vall dit Miquel Clavell veler ciutada de Barcelona confessava y en veritat regoneixia a dit Geronim Morell jove veler en dita ciutat habitant, fill llegitim y natural de Anton Morell, cirurgiá habitant en la Barceloneta difunt, y de Antonia Morell muller de aquell vivint, que lo ha tingut en sa casa per aprenent menjant, dorminty fent continua residencia en dita sa casa lo temps, y espay de un any, y vuyt mesos, comptadors desde el primer dia del mes de Agost del any mil setcents sexanta y sinch, fins al ultim dia del mes de Mars proxim passat, del qual esta content, y satisfat, y en sa consequansia li abona dit temps de aprenentatge de las quals cosas dit Miquel Clavell, ha fet en Barcelona en lo dia, mes y any sobredits. Essent presents per testimonis Carlos Rondó y Llorens notari publich de numero de Barcelona y Jaume Morelló escrivent en la dita ciutat habitant.
Per expressar dit Miquel Clavell no saber de escriurer, de son expres consentiment, y voluntat firmo jo Jaume Morelló escrivent altre dels testimonis.
En poder de mi Carlos Rondó notari, que fas fe coneixer, a dit Miquel Clavell, y que per afirmar no saber de escriurer ha firmat per ell dit Jaume Morelló escrivent.