Saga Bacardí
00030
TESTAMENTO DE TERESA CLAVELL
.

En nom de Deu amen. Theresa Clavell Vda. de Miquel Clavell veler, ciutadá de Barcelona, filla legitima y natural del Patró Joan Rabó ciutadá de Barcelona, y de Catarina conjuges, difunts, estant ab alguna indisposició corporal, empero ab mon libre judici, memoria, y clar parlar, volent desposar de mos bens fas lo present meu testament en y ab lo qual elegesch en marmessors, y de ells executoris y de ell executors a Francisco Cortinas veler ciutadá de Barcelona y a Anna Maria Cortinas conjuges, mos nebots, als quals y al altre dels dos en ausencia, dolencia o defecte del altre dono ple poer, y facultat de cumplir y ejecutar lo present meu testament, conforme en ell trobaran disposat.
Primerament: Vull que tots los deutes, que en lo dia de la mia fi deuré y totas las injurias a restitució de las quals ho seré obligada sien pagats y esmersadas de mos bens breument atesa sa legitimitat.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la Iglesia de la Parroquia en que habitaré en lo dia de mon obit, a qual sepultura vull me sie feta de general simple ab atxas blancas y que per ella se gastia lo necesari de mos bens.
Item: Disposo, que luego de seguit mon obit, o lo mes pest sie posible, per sufragi de la mia anima, y demes de ma obligació sien celebradas trescentas misas de caritat sis sous quiscuna, so es cinquanta en la Iglesia Parroquial ahont será sepultat mon cadáver, y las demes en las Iglesias, y per los Sacerdots disposaran dits mos marmessors.
En tots los altres empero bens meus mobles e immobles, drets, y accions, que tinch y me espectaran en qualsevol part del mon per qualsevols titols o causas, instituhesch hereus meus, universals a dit Francisco Cortinas veler ciutadá de Barcelona, y Anna Maria Cortinas conjuges, mos nebots, per iguals parts, porcions entre ells fahedoras, a totas sas libres voluntats.
Y revocant com revoco, y anullo ab lo present totas altras especies de ultimas voluntats, per mi fins vuy de paraula, en escrits, o en altra manera fetas, y atorgadas encaraque sien concebidas ab qualsevols paraulas derogatorias de las quals ab lo present hagues de fer expresa menció, vull que esta mia disposicií a aquellas, prevalga per testament, codicil, o per aquella especie de ultima voluntad que millor de pret valer puga de la qual fins despres de seguit mon obit no vull sie entregada copia alguna.
Y ho atorga en Barcelona als sinch dias del mes de Juny año del Naixament del Sor. de mil setcents setenta y quatre. Essent presents per testimonis Francisco Esteva jove veler, y Francisco Ferrrús escrivent en Barcelona habitant6s, pregat per dita testadora la qual (a qui jo lo infrit notari fas fe conech) ho firma.
Teresa Clavell, En poder de mi Joseph Ponsico notari.


LOS TOMBA