Saga Bacardí
00033
REUNION DE SASTRES DE LOS ENCANTES PARA AFRONTAR EL PAGO DE IMPUESTOS DEL AÑO ANTERIOR. ENTRE ELLOS CARLOS TOMBA Y CRISTOBAL GIRONELLA
.

Die decimaquarta mensis January anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quadragesimo secundo.
Convocats alguns mestres Sastres de la present ciutat de Barcelona, que habitan en los encants de la mateixa ciutat en los estudis de las casas de la propria habitacio del notai avall escrit, que son situadas en la dita present ciutat en lo carrer anomentat dels Castells, y al costat de las casas dels Gegants en presencia, y ab assistencia del Magnifich Joan Sayrols Alguasil Real ciutada de Barcelona, en la qual junta han concorregut los individuos avall escrits, y seguents:
Carlos Tomba, Christofol Gironella, Pau Serrat, Pere Joan Nogues, Jaume Bordas, Francisco Collmola, Francisco Conill, Joseph Vila, Esteva Salmurrí, Sever Matheu, Nicolau Nogues, Francesch Despa, Barthomeu Llobet, Anton Pujalt, Miquel Pasquets, Narcis Mestres, Fafel Cros, Joseph Figueras, Jaume Maronda, Jacinto Sidos, Pere Tort, Joseph Molera, Pau Bonech, Ramon Oms, Joseph Domenech, Francisco Pla, Francisco Palay y Joan Planella.
Tots mestres sastres, que habitan en dits encants, als quals junts en dit puesto fonch proposat per dit Carlos Tomba: Que se lo ha enviat un paper de part del Illustre Ajuntament de esta ciutat firmat per son Llochthinent de Secretari en que se encarrega,, y demana al Gremi de Sastres dels Encants per lo industrial del any passat de mil set cents quaranta y hu la quantitat de mil trenta y dos reals de avadit repartiders entre dits sastres, lo que sels fa present pera que en vista de wson contengut, se servescan deliberar lo de son grado. Y ohida dita proposicio fonch resort que se elegescan quatre taxadors, esto es roba nova, y dos de roba vella, y que estos digan repartir entre los individuos la mencionada quantitat a proporsio, inseguint lo mateix ordre, y metodo observat en los anys antecedents. E inmediatament inseguint dita deliberacio, passaren a la eleccio de taxadors, y a pluralitat de vots, quedaren elegits, esto es, de roba nova Chistofol Gironella, y Rafel Cros, y de roba vella Esteve Salmurrí, y Joseph Vila. Me fonch proposat per dit Carlos Tomba: Que a fi de donar cobro ab major facilitat, y sens enquietar als individuos a las quantitats, que annualment se dehuer satisfer entre los mestres sastres dels encants, no sols sn lo que toca al servey del Rey, sino tambe per altres gastos, y cosas necessarias, apart sería convenient pendrer un medi, o nou expedient, lo que sels proposa a fi de que se servescan resoldrer lo que millor los aparega.
Y ohida dita proposicio y reflectit son contengut, tenint mira al de major conveniencia y comoditat dels individuos, fonch rebut: que de tot quent se compria per los sastres dels encants per negoci, se dega pagar un diner per lliura a fi que del que resultará de assó, se dega pagar tot lo real, y demes gastos: no entrant tots los que fan de roba vella a pagar altra cosa que lo que lo Rey demana. Y que penço se acudia a sa exelencia Real Audiencia com a son superior, paraque se digne aprobar esta resolucio, y en sa consequensia posia en ella sa autoritat, y decret.
Carlos Rondó Notari.