Saga Bacardí
00035
ESCRITURA DE CARTA DE PAGO DE DIFERENTES TELAS COMPRADAS EN ENCANTE PUBLICO POR RAMON PUJOL Y CARLOS TOMBA.


Die Sabbati XXV mensis Marty anno a Nativitate Domini MDCCXXXXVII.
Jaume Guardia y Morera comerciant ciutadá de Barcelona, confessa y en veritat regoneix a Ramon Pujol y Calos Tomba sastres, ciutadans de Barcelona, encaraque absents, que en lo modo avall escrit li han donat y pagat setcentas sexanta quatra lliuras y vuyt sous moneda barcelonesa, y son per lo preu, y valor de vint y vuyt pessas de esests de bruges blanchs del plom ample dañadas de molladura de aygua del Mar, que lo dia vint y vuyt de Octubre prop passat (entre altres) vené al encant publich, a Pere Cavals matalasser, ciutadá de Barcelona, comprant per compte de dits Ramon Pujol y Carlos Tomba ab intervenció de Pere Constansó corredor de coll publich y juat de la present ciutat y del notari avall escrit, a rahó de vint y set y sis sous la pessa, com de dita venda apar, ab acte rebut en poder del notari avall escrit baix diferents calendaris, lo primer dels quals fou, a vint y set de dit mes de Octubre. Las quals vint y vuyt pessas de escots, eran part de las contengudas en la bala de nº 76, que (entre altras) fou carregada en Amsterdam, per la viuda de Francisco Palau & Cia. Sobre lo vaxell anomenat “Los Tres Faupes”, son capita Jacob Foppes olandés, per aportarlas a esca ciutat, a son ordre, y foren descarregadas en lo port de la present ciutat, ab lo referit dany, segons apar de la declaració feta per los Proms del gremi de descarregadors de al Marina de esta ciutat, en poder del notari avall escrit lo dia vint y dos del mateix mes de Octubre. Las quals setcentas sexanta quatra lliuras, y vuyt sous, confessa haver rebut en diner de comptants realment, y de fet, a sas voluntats de dits Ramon Pujol y Carlos Tomba lo dia vuyt de Noembre de dit any mil setcents quaranta sis. Per lo que renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a altre qualsevol dret, y lley que sia a son favor, en testimoni de veritat, los firma la present apoca. Actum tu supra.
Testes sunt Magnificus Hieronymus Ardevol V.J.D. Barcinonae populatus, et Saturninus Cots, barcinonae degens.
Pud me Sebastianis Prats.