Saga Bacardí
00040
TESTAMENTO DE FRANCISCA ROCA MARTORELL, ESPOSA DE CARLOS TOMBA
.

In Cristi nomini Amen: Jo Francesca Tomba y Roca muller de Carlos Tomba sastre, ciutadá de Barcelona, filla llegitima y natural de Joseph Roca fuster tambe ciutadá de Barcelona, y de Francesca Martorell conjuges deffunts. Estant per gracia del Señor ab salut corporal sana, e integra memoria, fas y ordeno mon testament en y ab lo qual elegesch en marmessons y de aquell executor, a dit Carlos Tomba mon marit, a Carlos Tomba y Roca mon fill a Theresa Tomba y Galcerán muller y nora mia, a Simón Pradés sastre tambe ciutadá de Barcelona, y a Francesca Prades conjuges, a Christofol Gironella tambe sastre ciutadá de Barelona y Theresa Gironella conjuges, a Balthasar Bacardit peller ciutada de Barcelona y Mariangela Bacardit conjuges, gendre y filla meus, als quals y a la major part de ells dono ple poder y facultat de cumplir y executar lo present meu testament segons per mi avall trobaran disposat, y ordenat.
Primerament: vull que tots mos deutes sian pagats, y totas las injurtrias, a la restitució de las quals jo sere tinguda, y obligada sian esmenadas, y satisfetas breu simple sumariament, y de pla sens entre pit ni figura judici la sola veritat del fet atessa y conciderada segons que dits deutes millor provar se podrán, per testimonis actes albarans u altres legitims probats. Alegesch la sepultura al cos meu fahedora en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar en lo vas de mon marit contruit en dita Iglesia devant lo presbiteri, la qual vull esserme feta, a coneguda de dit mon marit gastant per aquella de mos bens lo que sie necessari.
Item: Tembe bull y mano que en continent seguit mon obit, y lo mes prest sia possible per salut y repos de la mia anima, y demes de ma obligació me sia fetas dir y celebradas dos centas missas resadas de charitat sis sous quiscuna; celebradas ço es sinquanta en dita Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar sinquanta al P.P. Caputxins de Sarriá y las restants cent en la Iglesia de St. Sebastiá.
Item: Vull y man que tots los tres faldillins tinch ço es un de grana guarnit ab punta de plata, altre de domais color encarnat ab un galo de plata, y altre gra de tur escur sien entregats ço es un a quiscuna de las fillas casadas triant primer la major despues la segona y la tercera pendrá lo que restá, y respecte de tenir altre filla nomenada Ignasia donsella, vull que de mos bens se li fase un faldelli de domas gastant per ell fins a trenta lliuras barcelonesas, y tambe vull sie entregat a dita Ignasia un gipo de flors naturals que jo tinch, y asso se entenga ames dels vestits se han donat, a las demes fillas, ames del que deix, y llego, a Francesca Pradés tota la roba de mon vestir no comprenenthi la roba blanca, ni lo faldelli el qual aixi disposo.
Item: Deixo, y llego a Theresa Tomba y Galcerán muller de dit Carlos Tomba ma nora un faldelli de durantas color de cendra que me trobo tenir.
Item: Deix y llego, a Anton Tomba jove parxer mon fill unas arrecadas de or ab sas analletas guarnidas de diamants, y rubins que jo me fui fer volent se li entregan quant contractará matrimoni.
De tots los altres empero bens meus mobles, e immobles haguts y per haver, noms veus, drets, y accions mias qualsevols sian y en qualsevol genero o especie concistescan, y que a mi me pertanyan y pertanyeran ara, y en lo esdevenidor en qualsevol part del mon, deixo y atorch, y a mi hereu universal fas, e instithuesch adit Carlos Tomba mon marit de vida sua natural tant solament ab la prevenció que si tenia alguna urgent precisió, de manera que sos bens no fosen bastants per acudir a aquella; Puga valerse de mos bens en tot o en part, sens haverne de donar compte ni raho, altrement no necessitant cosa de mas bens, en tal cas, a ell substituhesch, y a mi hereus uñals fais, e instituhesch a dit Carlos Tomba, Anton Tomba, Francesca Pradés, Theresa Gironella, Mariangela Bacardit, y a Ignasia Tomba fills y fillas meus, ab esta forma ço es que feus de mos bens set iguals parts, las dos previngudas a Carlos Tomba mon fill, y las restants sinch setens un per quiscun dels demes fills, del que pugan disposar, a sas voluntats; Volent y ordenant que si al temps de purificarse esta substitucio se troba premort algu dels fills o fillas meus sens haver deixat descendencia alguna la part del tal premort previnga als sobrevivints per igual parts, si empero haura durant fills la porcio del tal previngá als fills de aquell ab lo modo que hauran succehit a llur pare o mare..
Revocant, cassant y anullant ab lo present testament, a tots y qualsevols altres testaments, y especies de ultimas voluntats per mi fets en poder de qualsevols notaris encara que en aquells hi hagues qualsevols particulars derogacions, o altres de las que hagues de fer expressa menció, per quant de aquellas me penedesch, y vull que l present meu testament a tots los altres prevalega.
Y aquesta es la mia ultima y darrera voluntat la qual vull que valga, y valer haga per dret de testament, y sino valia per dret de testament, alomenos vull que valga per dret codicil, o per aquella especie de ultima voluntat, que millor de dret voler y tenir podrá.
Fet y firmat fonch lo present meu testament als vint y un dias del mes de Febrer any del Naixement del Señor de mil set cents sinquanta quatre.
Testimonis cridats y per boca propria de dita testadora pregats son Mariano Avella escrivent, y Joseph Sansó jove sastre en Barcelona residents.
Sia a tots notori: Com als disset dias del mes de Octubre any del Naixement del Señor de mil set cents sexanta: Morta Dita testadora, y son cadaver enterrat lo sobredit testament que feu en poder de Felix Avellá a vint y hu Febrer mil set cents sincuanta quatre, fou per mi Joseph Mariano Avella notari avall escrit com a regint ditas escripturas llegit y publicat, a instancia de Carlos Tomba sastre ciutadá de Barcelona marit y hereu de dita testadora en lo aposento de las casas del notari avall escrit sitas en la present ciutat en la plasseta dita de Sant Domingo: A tot lo que foren presents per--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESCRITURA DE TESTAMENTO DE FRANCISCA ROCA Y MARTORELL

En la ciutat de Barcelona a set días del mes de Octubre any del Naixement del Señor de mil setcents sinquanta vuyt. Francisca Tomba y Roca muller de Carlos Tomba fuster, ciutadá de Barcelona, y de Francisca Roca y Martorell, conjuges difunts, estant ab alguna indisposició corporal, emperó ab son bo enteniment, sana memoria, y ferma paraula, entregá a mi Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona una plica closa ab hostia, que digué esser son ultim testament, escrit de ma agena, y firmat de la sua propria, y volgué valgués per testament, o per aquella especie de ultima voluntat, que millor de dret pogues valer, ab lo qual revocava tots altres testaments per ella fet fins lo dia present, no obstant qualsevols paraulas derogatorias, que en aquells se tobasen continuadas. Lo qual testament firmá y digué voler que fos guardat en poder meu, y despres de son obit obert, y publicat, essent presents per testimonis per dita testadora cridats, y pregats Jaume Sunyol jove satre, y Jaume Artigas jove mitger de taler en Barcelona habitants.= Francisca Tomba y Roca.= Jaume Sunyol testimoni.= Jaume Artigas testimoni.= En poder de mi Sebastiá Prats ntoari que fas fe coneixer a la testadora.
Y despres morta la dita testadora, y son cadáver ja sepultat jo Sebastiá Prats notari baix firmat a instancia de Carlos Tomba sastre, ciutadá de Barcelona traguí la dita plica, y aquella vista, y regonetuda per dit Carlos Tomba, me requirí que obrís la dita plica, y publicás lo sobredit testament. Y ammunt jo lo notari a dit requiriment obré la dita plica, y aquella oberta, llegí, y pibliquí lo expressat testament, que es del tenor seguent.
En nom de Deum amen. Jo Francisca Tomba y Roca muller de Carlos Tomba sastre ciutadá de Barcelona filla llegitima, y natural de Joseph Roca fuster ciutadá de Barcelona, y de Francisca Roca y Martorell, conjuges difunts, estant ab alguna indisposició corporal, emperó, ab mon bo enteniment, sana memoria, y ferma paraula, volent disposar de mos bens, fas y ordeno mon derrer testament ultima voluntat mia, en, y ab lo qual elegesch en marmessors, y del present meu testament executors dit Carlos Tomba mon marit, Carlos Tomba menor sastre, ciutadá de Barcelona mon fill, y Isidro Martorell comerciant també ciutadá de Barcelona, als quals, y a la major part de ells dono ple poder, y facultat de cumplir, y executar lo present meu testament conforme avall trobaran escrit, y per mi otdenat.
Primerament: y antes de totas cosas vull, ordeno, y mano, que tots los deutes, que lo dia de mono bit jo deuré y totas las injurias a restitució de las quals seré tinguda, y obligada, sian pagats, y esmenadas de mos bens breument, sumariament, y de pla, segons que dits deutes, e injurias millor mostrar, y probar se podrán per actes, albarans, o altras llegitimas provas, la sola veritat del fet atesa y considerada.
Elegesch la sepultura al cos meu fahedora en la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, la qual vull me sia feta de un cova.
Item: Vull y mano, que encontinent de seguit mono bit, o lo mes prest sia posible per sufragi de la mia anima, me sian fetas dir, y celebrar vint y sinch missas de caritat sis sous quiscuna en la Iglesia de la Casa de Sant Sebastiá de Clergues menors de la present ciutat.
Item: Deixo, y llego a Francisca Pradas muller de Simon Pradas sastre, ciutadá de Barcelona, filla mia la roba mia usual, que son dos faldillas de durantes dos de xamellots, y un guardapié de grana, totas las camisas de mon port, y las que tinch en la calaxera.
Item: Deixo, y llego a Theresa Gironella filla mia, un guardapié de durantes ab flors.
Item: Deixo y llego a Mariangela Becardit filla mia, un guardapié de gradetur escur.
Item: Deixo y llego a Theresa Tomba y Galceran nora mia, un guardapié de domascat encarnat, y blanch.
En tots los altres emperó bens meus mobles, e immobles haguts, y per haver, noms, veus, drets, forsas, y accions mias universals qualsevols, y ahont se vulla que sian, y que a mi pertanyen y pertanyeran ara, y en lo esdevenidor en qualsevol part del mon per qualsevols rahons, drets, titols, y causas. Fas e instituesch hereu meu universal a dit Carlos Tomba mon fill, ab tal emperó pacte, y condició, que entre vius, o en sa ultima voluntat haja de disposar de la mia universal heretat, y bens a favor de sos fills idest liberis legitims, y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, deixantho tot a un, y res als altres, o part a un, y part als altres de la manera li aparexerá.
Revocant, y anullant ab est meu derrer testament tots, y qualsevols altres testaments, y iltimas voluntats per mi fins lo dia present fets, y fetas, en poder de qualsevols notaris, encaraque hi hagues qualsevols paraulas derogatorias, de las quals ab lo present se hagués de fer expressa menció, per quant de aquells, y aquellas me penedesch volent que ab lo present meu testament a tots los altres prevalga.
E aquesta es la mia ultima voluntat, la qual vull que valga, y valer puga per dret de testament, e sino valdrá, o valer no podrá per dret de testament, a lo menos vull que valga, y valer puga per dret de codicil, testament nuncupatiu, o per aquella especie de ultima voluntat, que millor de dret valer, y tenir podrá. Barcelona set de Octubre mil setcents sinquanta vuyt.
Francisca Tomba y Roca.

De las quals cosas dit Carlos Tomba me requirí llevás acte publich. Que fou fet en Barcelona a vint días del mes de Octubre any del Naixement del Señor de mil setcents y sexanta. Essent presents per testimonis Joan Prats, y Cabrer y Joseph Anton Fochs escrivents en Barcelona habitants.
Carlos Tomba, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al requirent.