Saga Bacardí
00042
TESTAMENTO Y ULTIMA VOLUNTAD DE FRANCISCA ROCA Y MARTORELL, ESPOSA DE CARLOS TOMBA
.

En la ciutat de Barcelona a set dias del mes de Octubre any del Naixament del Senyor de mil set cents sincuanta y vuyt. Francesca Tomba, y Roca muller de Carlos Tomba sastre ciutadá de Barcelona, filla llegitima y natural de Joseph Roca fuster ciutadá de Barcleona, y de Francesca Roca, y Martorell, conjuges difunts, estant ab alguna indisposició corporal, emperó ab son bo entendiment, sana memoria, y ferma paraula. Entregá a mi Sebastiá Prats notari publich de numero de Barcelona una plica closa ab hostia, que digué esser son ultim testament, escrit de ma agena, y firmat de la sua propria, y volgué valgués per testament, o per aquella especie de ultima volutat, que millor de dret pogues valer, ab lo qual revocava tots altres testaments, per ella fets fins lo dia present, no obstant qualsevols paraulas derogatorias, que en aquell se trobassen continuadas. Lo quel testament firmá, y digué volia que fos guardat en poder meu, y despres de son obit obert, y publicat, esent presents per testimonis per dita testadora cridats, y pagats Jaume Sunyol jove sastre, y Jaume Artigas jove mitger de talés en Barcelona habitants.
Francesca Tomba y Roca, Jaume Sunyol testimoni, Jaume Artigas testimoni. En poder de mi Sebastiá Prats notari que fas fe coneixer a la testadora.


En nom de Deu. Amen. Jo Francesca Tomba y Roca muller de Carlos Tomba sastre ciutadá de Barcelona filla llegitima, y natural de Joseph Roca fuster ciutadá de Barcleona, y de Francesca Roca y Martorell conjuges difunts. Estant ab alguna indisposició corporal, emperó ab mon bo entendiment, sana memoria, y ferma paraula, volent disposar de mos bens, fas, y ordeno, mon darrer testament ultima voluntat mia, en , y ab lo qual elegesch en marmessors, y del present meu testament executors dit Carlos Tomba mon marit, Carlos Tomba menor sastre ciutadá de Barcleona mon fill, y Isidro Martorell comerciant també ciutadá de Barcelona, als quals, y a la major part de ells dono ple poder, y facultat de cumplir, y executar lo present meu testament conforme avall trobaran escrit, y per mi ordenat.
Primerament, y antes de totas cosas vull, ordeno, y mano, que tots los deutes, que lo dia de mon obit jo deuré, y totas las unjurias a restitució de las quals seré tinguda, y obligada, sian pagats, y esmenadas de mos bens breument, sumariament, y de pla, segons que dits deutes, e injurias millor mostrar, y probar se podran per actes, albarans, o altras llegitimas provas la sola veritat del fet atesa, y considerada.
Elegesch la sepultura al cos meu, fahedora en la parroquial Iglesia de Sta. Maria del Mar, de la present ciutat, la qual vull me sia feta de un cova.
Item vull y mano, que en continent de seguit mon obit, o lo mes prest sia posible per sufragar de la mia Anima, me sian fetas dir, y celebradas vint y sinch missas de caritat sis sous quiscuna, en la Soleria de la Casa de St. Sebastiá de Clergues menors de la preesent ciutat.
Item deixo, y llego a Francesca Prades muller de Simon Prades sastre ciutadá de Barcelona filla mia, la roba mia usual, que son dos faldillas de Durantes, dos de vamellot, y un guardapié de grana, totas las camisas de mon port, y las que tinch en la calaixera.
Item dexo, y llego a Theresa Gironella filla mia, un guardapié de Durantes ab flors.
Item dexo, y llego a Mariangela Becardit, filla mia un guadrapie oscur.
Item dexo, y llego a Theresa Tomba, y Galceran nora mia, un guardapie de domascat encarnat y blanch.
En tots los altres bens meus mobles, e immobles haguts, y per haver, noms, veus, drets, forsas, y accions mias universals qualsevols, y ahont se vulla part del mon, per qualsevols rahons, drets, titols, y causas, fas, é instituesch hereu meu universal a dit Carlos Tomba mon fill, ab tal amperó pacte, y condició, que entre vius, o en sa ultima voluntat haja de disposar de la mia universal heretat, y bens a favor de sos fills idest liberis legitims, y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, deixanho tot a un, y res als altres, o part a un, y part als altres de la manera li aparexerá.
Revocant, y anullant ab est meu derrer testament tots qualsevols altres testaments, y ultimas voluntats per mi fins lo dia present fets, y fetas en poder de qualsevols notaris, encaraque hi hagues qualsevols paraulas derogativas de las quals en lo present se hagués de fer expressa menció, perquant de aquells, y aquellas me penedesch volent que ab lo present meu testament a tots los altres prevalga.
Aquesta es la mia ultima voluntat, la qual vull que valga, y valer puga per dret de testament, e si no valdrá, o vlaer no podrá per dret de testament, alomenos vull que valga, y valer puga per dret de codicil, testament nuncupatiu, o per aquella especie de ultima voluntat, que millor de dret vaaler, y tenir podrá. Barcelona set de Octubre mil set cents sinquanta vuyt.
Francesca Tomba Roca.
De las quals cosas dit Carlos Tomba me requerí lleves acte publich. Que fou fet en Barcelona, a vint dias de mes de Octubre any del Naixament del Señor de mil set cents, y sexanta. Essent presents per testimonis Joan Prats y Cabrer, y Joseph Anton Fochs escrivents en Barcelona habitants.
Carlos Tomba, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al requirent.