Saga Bacardí
00045
CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE ANTON TOMBA Y MARIA SERRAHIMA


En nom de Deu sia amen: Per raho del matrimoni, que mitgentsant la Divina gracia del Espirit Sant, se ha concordat y avingut fer per y entre Anton Tomba perxer ciutada de Barcelona, fill llegitim y natural de Carlos Tomba sastre tambe ciutada de Barcelona, y de Francesca Conjuges vivints, de una. Y Maria Serrahima doncella filla llegitima y natural de Joan Serrahima pedrenyaler ciutada de Barcelona, y de Rosa conjuges vivints, de part altre. Son estat fets, firmats y jurats los capitols y pactes avall escrits y segunts:
Primerament Carlos Tomba, y Carlos Tomba menor tambe sastre ciutadá de Barcelona, pare y fill, per lo molt amor, y voluntat tener ya por tan a dit Anton Tomba fill, y germa de ells respective. Y per contemplació del matrimoni, que de proxim (Deu volent) ha de contractar, ab dita Maria Serrahima doncella, per totas es a saber part de heretat y llegitimas suas paternas, y maternas y suplement de aquellas. Y per la part y porció a dit Anton Tomba competent y espectant en la heretat y en lo creix, augment o donació per noces per dit Carlos Tomba, a la dita Francisca muller sua, fet en lo temps del contracte de llur matrimoni, a favor de aquell naxedor estipulkat, y en pago y satisfacció de llegat li feu Francisca Roca sa aixis y generalment en paga y satisfacció de ten, y qualsevols altre dret a dit Anton competent, y espectans en las heretats y bens de dits sos pares, y del altre de ells tant per las ditas com per altres qualsevols causas, y rahons, que assi dir, y expressarse pugan. De son grat y certa ciencia donan, y per titol de donació pura, perfecta, simple e irrevocable que se diu entre vius, otorgan y concedeixen a dit Anton Tomba fill y germá seus respecxtive presents, y avall acceptant, y als seus y a qui ell voldrá perpetuament ab los pactes empero vincles, y condicións que avall se expressaran, y no sensa ells altrement, ni en altre manera. Primo: viutcentas viutanta sinch lliuras ab ab lo valor de la coseguents. Primo per feina de son ofici pera pasar en lo armari de sa botiga quatrecentes vint y sinch lliuras. Item: per los talers, y altres cosas de son ofici sexanta lliuras. Item: Per un armari, y taulell per la botiga setanta lliurass. Item: Per lo llit, y capsalera vint lliuras. Item: Per cadiras divuit lliuras. Item: Per las cortinas de alcova, y portalsdotse lliuras. Item: Per un mirall y cornucopias trenta lliuras. Item: Per tres matalassos grans tres transportins, y quatre coxins sexanta lliuras. Item: Per una conxa, y cobrellit de indianas vint y sinch lliuras. Item: Per un tocador ab los adornos corresponents, cent sinquanta lliuras. Item: Per un cobrellit de telafaya quinse lliuras. Item: La roba blanca seguns. Primo dos llansols de tela. Item: Dotse llansols de canam, y estopa. Item: Sis estovallas. Item: divuit tovallon. Item: Dotse Axugamans. Item: Dos telas de pasta. Item: Un asortiment de roba per lo tocino. Item: Un sendrer. Item: Tres devantals de cuyna. Item: Dos devantals de pastera. Item: Dos jochs de curtineras de canem. Item: Un joch ede cuxineras de tela. Item:L Dotse camisas de tela. Item: Dos calsoter. Item: Dos cuxineras mitjanas.Tot lo que lintegaran en continent de firmar los presents capitols sens dilacio ni escusa alguna, ab restitució y esmena de tota missións y despesas sen ab sen ab lo de tots los bens y del altre de ells assolas, mobles e immobles haguts, y per haver. La qual donacio fan aixi com millor dit, y entendrer se pot ab la condicion seguents a saber, que si lo dit Anton morirá ab fill un, o mols, legitims y naturals y de legitim, y carnal matrimoni procreats algu dels quals arribará a la edat perfeta de testar, en est cas puga dit donatari disposar librement, y a sas voluntats de totas las cosas sobredonadas, empart si morirá (lo que Deu no vulla) ab tals, ningú de quals arribará a la dita edat de testar en tal cas solament puga testar, disposar, y a sas liberas voluntats, fer de vuit centas lliuras barcelonesas, tot lo demes torme, y tormar hage, a dits donadors, si viveran, y si no viveran, o sos hereus, y successors o a aquells o aquellas que respective hauran volgut, y disposat, y ab esta condició, y no altrement fan la present donació. Prometent aquella tenir per ferma, y agradable, y no se oposaran a ella, ni la revocarán per motiu algu, renunciant a qualsevol dret o lley, que ajudarles puga llargament, y aixi ho firman y juran llargament: En virtut del qual jurament per quant dit Carlos Tomba menor, esmenor de vint y sinch anys, major empero de------- major empero de renuncia al benefici de sa menor edat, lesió facultat, e ignorancia, y a altre qualsevol restitucio in integrum demanant. Y lo dit Anton Tomba donatari predit accepta la antecedent donació per dit son pare, y germá a ell sobrefeta ab referiments de moltas gracias que llargament fa
Item: Lo dit Joan Sarraima, y Rosa conjuges.Per lo molt amor, y voluntat tener, y aportan vers la dita Maria llur filla, y desitjant que aquella sia en matrimoni collocada, y per esguard y contemplació del que de proxim ha de contractar ab lo referit Anton Tomba. En paga y satisfació de sas llegitimas paternas y maternas y simplement de aquellas, y per la part, o porció de creix o augment, que dit Joan Serraima feu a la dita Rosa muller sua, y generalment en paga y satisfacció de qualsevols altres daren en la heretat ded dits sos pares y del altre de ells, a ella pertanyents, tant per las ditas, com per las altres qualsevols causes y rahons. De son grat y certa ciencia, dona, y per titol de donació pura, perfecta, simple, e irrevocable que diu entre vius otorgan, y concedeixen, a dita Maria llur filla com a ben merexent present, y avall acceptant, y als seus y a qui ella voldrá perpetuament vuyt centas lliuras barcelonesas, y dos calaxeras ab las robas avarias, y vestits dins aquella posada acostumadas. De totas la quals encara que moría sens fill puga enterament, a sas liberas voluntats disposar. Prometent que la present donació tindran sempre per ferma, y agradable, y no se oposaran a ella, ni la revocaran. Y aixi ho firmas y juran llargament.
Item: La dita Maria Serraima donsella fent estas cosas de voluntat y consentiment de dits sos pares dona, constitueix, lliura, y aporta en dot per dot,l y en nom de dot sua a dit Anton Tomba son esdevenidor marit las sobreditas vuyt centas lliuras barcelonesas, y dos calaxeras de fusta de noguer ab sas robas, que per dits sos pares ab lo antecedent capitol li son estadas donadas, y pagar promesas, volent, que dit son esdevenidor marit, en virtut de la present constitució dotal, demane, y exhigesca tota la dita sua dot, y los fruyts de aquella resultants seus propris fasse per millor suportar los carrechs del present matrimoni, lo qual finit, y en tot cas que restituirlo de dot tinga lloch ella, y los seus recobrin la proprietat de aquella. Prometent la present constitució dotal, y totas y sengles cosas en aquellas contingudas tenir per fermas, y agradables, y aquella no revocar, per alguna causa, o raho, y aixi ho firma, y jura llargament, en virtut del quel jurament per quant es menor de vint y sinch anys, major de vint y dos, promet per raho de sa menor edat, o ditas cosas no contravenir, ansbe renuncia al benefici de menor edat. Lesio, facilitat. E ignorancia, y a qualsevol altre restitucio in integrum demanant.
Item: Lo dit Anton Tomba. De son grat y certa ciencia firma carta dotal, y de espoli a la dita Maria Serraima donsella, esdevenidora muller sua de las ditas vuyt centas lliuras, y dos calaxeras ab sas robas de las quals inseguint lo costum de Barcelona, y per pacte aixi entre las parts convingut li fa creix, augment, o donacio per noces de quatrecentes lliuras, la qual dot, y creix li assegura sobre tot sos bens mobles, ye immobles haguts, y per haver, prometent aquellas pager en tot cas, que solucio de dot, y creix tingan lloch sens dilacio ni escusa alguna de restitucio de tots gastos, e ab –de tots sos bens mobles, e immobles presents, y veniders ab totas renunciacions nessesarias, volent y concentint que dita esdevenidora muller sua hage tota la dita sua dot,l y creix tot lo temps de sa vida, ab marit, y sens marit ab infants, y sens aquells, e sens contradicció alguna de dit son esdevenidor marit, ni dels seus, despues de la mort de la qual lo dit creix torne, y pervinga als infants, que del present matrimoni serán procreats, y sobreviviran als quals en cas de exhistencia ara per a les hores los ne fa donació en ma, y poder del notari avall esrit per aquells acceptant. Si empero los tal, infants a la dita Maria no sobre viurán en tal cas lo dit creix torné, a dit donador o a sos hereus. Prometent la present carta dotal y de espoli, y tot lo demes sobredit tenir per ferm, y agradable, renunciant a qualsevol dret, o lley de son favor, y aixi ho firma, y jura llargament, en virtut del qual jurament per quant es menor de vint y sinch anys, major empero de vint y dos renuncia per si al benefici de dita menor edat, lesio, facilitat e ignorancia, ya qualsevol altre restitucio in integrum demanant.
Item: Lo dit Anton Tomba, teninse per content, pagat y entegrament satisfet ab lo explicat ab la donacio dalt lo primer dels presents capitols per dit Carlos Tomba son pare en son favor feta. De son grat y certa ciencia fa, y firma a favor de dit son pare llargas y bastan deffinició, y absolució de tots los drets a ell competents, y espectants en las heretats y bens de dits sos pares. Y del altre de ells. Reservas empero, y retés vers si, y los seus tots, vincles, substitucions, fideicommissos, successions ab intestat o per testament. La qual absolució y diffi, fa y firma a dit son pare aixi com millor dir, y entendrer se pot ab totas clausulas, y renunciacions necessarias , y en semblants posar acostumadas ab pacte de no demanar cosa alguna mes, u ab la renuncia de menor edat demunt dita, y aixi ho firma, y jura llargament.
Item: La dita Maria Serraima doncella, teninne per contenta, pagada, y enterament satisfeta ab las vuyt centas lliuras y dos calaxeras, que per dits Joan Serraima y Rosa conjuges sos pares ab lo segon, dels presents capitols li fan fet donació. De son grat y certa ciencia fa y firma, a favor de dits sos pares, y del altre de ells llargament y bastants diffinició y absolució a los drets a ella competents en las heretats, b y bens de aquells respective reservas empero, y retés vers si, y los seus tots vincles, substitucions, fideicommissos, successions, ab intestat o per testament o simesdir sos pares donar, y dexarli voldran. La qual absolució y diffinicio, y firma a dits sos pares y als altres de ells aixi com millor dir, y entendrer se pot ab totas clausulas, y renunciacions necessarias, y en semblants posar acostumadas ab pacte de no demanar cosa alguna, y aixi ho firma, y jura llargament, y tambe ab la renuncia de menor edat demunt dita.
Y las ditas parts llohant, y aprobant los sobredits capitols, y lo en ells contengut, prometen la una a la altre atendrer, y cumplirlo en aquells respectivament continuat baix ---- de sos respectius bens lo que firman en Barcelona als disset dias del mes de Nohembre any de la Nativitat del Señor de mil set cents sinquanta vuyt: Essent prtesents per testimonis Joan Samy, y Joseph Fernandez joves pedranyales Barcelona habitants.
Joan Serrayma, Carlos Tomba, Carlos Tomba menor, Anton Tomba parxer, per dita Maria Serraima en sa presencia i de sa voluntat firmo Joseph Fernandez.
En poder de mi Joseph Mariano Avella notari que afirmo coneixer dits contrahents, que firmaren de sas proprias mans, menos Maria Serraima per la qual firmá Joseph Fernandez.