Saga Bacardí
00048
TESTAMENTO Y ULTIMAS VOLUNTADES DE CARLOS TOMBA


Sia á tots notori. Com en la Ciutat de Barcelona als nou de Febrer any del Naixement del Señor de mil set cents sexanta hu: Constituit personalment Carlos Tomba Sastre Ciutada Barna. en un aposento de las casas de sa propria habitació que son sitas en la present Ciutat en lo carrer dit en las voltas del encants, essen presents per testimoni Bonaventura Pujol Sastre Ciutada de Barna. ÿ Joseph Samso Sastre en Barna. habitant testimoni per dit testador, ÿ lo firma de son testament escrit ÿ pagat, entrega á mi Joseph Mariano Avella Notari Publich de Numero de Barna. avall escrit un plech clos ab oleo vermella dins lo qual digué esser constituit son testament firmat de sa propria ma. Lo qual vulgue que valguer per Testament, ó per aquella especie de ultima voluntat que millor de pret valguer pogues, ab lo qual digue que revocacva tots lo stestaments que fins a les hores hagues fet, no obstant qualsevols clausular derrogatoria en aquell continuadas, ÿ tambe digué volia fos per mi lo Notari avall escrit guaradat, ÿ después de sa mort publicat, ÿ donadas las copias ne fossen necesarias, sobre la cuberta del qual firmren los testimonis de sa propria ma= Bonaventura Pujol=Joseph Samso Jove Sastre.
Después empero als quinse dias referits Mes, ÿ any morí ja dit Carlos Tomba testador predit constituit jo lo Notari avall escrit en un aposento de las casas de sa propria habitació á instancia de Carlos Tomba son fill ÿ en presencia de Joseph Parera Sastre ÿ de Pere Paulet Paller Ciutadans de Barna testimonis per estas cosas cridats jo lo Notari avall escrit tragui la referida plica, ÿ aquella vista, ÿ reconeguda per lo referit Carlos Tomba fill de dit Testador me requirix la obris, ÿ publiquas lo que executi, ÿ es com se seguéis.
En nom de deu sia a men; Jo Carlos Tomba Sastre Ciutada de Barna. fill llegitim, ÿ natural de Joan Baptista Tomba Sastre ÿ Mariagela Conjuges difunts; Estant detingut en lo llit de malaltia Corporal, sa empero de enteniment fais lo present meu Testament mia, á Carlos Tomba, ÿ Theresa Tomba fill ÿ nora meu á Simon Prades Sastre Ciutada de Barna., ÿ a Francisca Prades Conjugrs, á Cristofol Gironella tambe Sastre, ÿ a Theresa Gironella Conjuges á Baltasar Bacardit Péller Ciutada de Barna., ÿ á Mariangela Bacardit Conjuges tots gendres ÿ fillas meuas als quals ó á la major part de ells dono ple poders pera cumplir mon testament.


En nom de Deu sia amen. Jo Carlos Tomba Sastre Ciutada de Barna. Fill llegitim ÿ natural de Joan Baptista Tomba tambe Sastre, ÿ de Mariangela Conjuges difunts; estans detingut en lo llit de malaltia corporal, sa empero de enteniment fai lo meu testament ab lo qual elegeisch en marmesons á Theresa Tomba muller miá, á Carlos Tomba, y Theresa Tomba fill ÿ nora meus , á Antón Tomba ÿ Maria Conjuges tambe fill ÿ nora meus; á Simon Prades Sastre Ciutada de Barna. Ÿ á Francisca Prades conjuges, ä Cristofol Gironella tambe sastre, ÿ a Theresa Gironella tambe conjuges; á Baltasar Bacardit Séller Ciutada de Barna.ÿ á Mariangela Bacardit conjuges, tots gendres; ÿ fillas meuas, als quals ó á la major part de ells dono plens poders per a cumpliment de est testament.
Primerament vull que tots mos deutes sian pagats. Alegesch la Sepultura al cor meu fahedora en la Iglesia Parroquia de Santa Maria del Mar, ÿ en lo vas tinch en aquella devant lo Presbiteri, la qual sepultura vull essenme feta de nostra Sra. Gastant per aquella de mos bens lo que sia necessari.
Item vull ÿ mano que encontinent seguit mon obit, ÿ lo mes prest sia posible per la salut, ÿ repos de la mia anima, ÿ demes tinga obligacio á Deu pregar, me sian fetas dits ÿ celebrats quatre centes missas restanlas de cantitat siis sous quiscuna Ço es 50 en la Iglesia Parroquia Santa María del Mar 25, en la Iglesia de Sant Sebastiá de Pal. Aleguer menor 25 en la Iglesia de Santa Monica 25 en la Iglesia de Nostra Señora del Carme 25 en la Iglesia de Sant Francisco de Paula 25, en la Iglesia de Santa Chaterina Martir 25, en la Iglesia de Monjas Caputxinas 25, en la Iglesia de Nostra Señora de la Merce 25, en la Iglesia de Sant Francesch. 15 en la Iglesia de Monjas Minimas. 15 en la Iglesia Convent de Monjas dels Angels 30 a la Iglesia Parroquial de Sarriá Terme de Barna. Repartidas en los beneficiats de dita Iglesia. 20 al Sacerdot me asistirá en la hora de la mia mort, y las xesanta, 20 a la disposició de mos Marmessons.
Item dexo ÿ llego a Ignasia Tomba Doncella filla mia 500 lliuras moneda Barcelonesa, ÿ 400 lliuras pera impedir, y gastar ab una, ó dos calaxeras, ÿ las robas corresponents, renunciant empero esta a favor del hereu meu uñal avall escrit, las porcions de causas pias menos la de Cofra de Sastres, conforme han fet las altras fillas casadas; las que vull li sian casadas en lo cas de contractar Matrimoni carnal ó espiritual lo qual llegat fais a Dña. Ignasia ma filla, en paga ÿ satisfaccio dels drets de legitima paterna ÿ part de creus, y altres que puga pretendrer sobre la mia heretat, del qual llegat morint ab fills un, ó mes mascles, ó fembres legitims y naturals, ÿ de legitim ÿ carnal matrimoni procreats, puga enteras, ÿ librement disposar, si empero venis lo cas de faltar dita Ignasia ma filla sense deixar fills un ó mes mascles ó fenbras, en tal cas solament puga disposar, ÿ á sas liberas voluntats fer de 250 lliuras; ÿ las restants 250 lliuras junt ab las calaixeras, ÿ robas del modo se troban exustir tornin ÿ creigan al hereu meu avall escrit, ÿ en cas que dita Ignasia fos monja de algun Monestir puga librement disposar de tot lo per mi á ella sobre deixat, Declarant que de vivint jo contraja dita ma filla matrimoni espiritual ö carnal, ÿ per rahó de aquella la hagues competentment dotada, lo antecedent llegat sia com si fet no fos estat, donantli en est cas, conforme ara per devenir aquell li dono 20 lliuras per ajudarse cost del vestit de dol deu ferse per la mia Mort.
Item deixo ÿ llego a Simon Prades Sastre ÿ á Francisca Prades Conjuges 10 lliuras á quiascu de ells en ajudarse cost per lo vestit de dol.
Asigno ÿ anomeno en tudors, ÿ en son cas lloch, ÿ temps curadors ä la persona ÿ bens de dita Ignosia ma filla als sobredits Theresa Tomba muller mia Carlos Tomba ÿ Theresa Tomba fill ÿ nora meus los quals la persona ÿ bens de dita ma filla regescan, governen, ÿ administren, ÿ de ells plenament confio; Donant ÿ conferint ä dits tudors, ÿ Curadors tal ÿ tan poder ÿ facultat qual, ÿ quant ä semblants Tudors, ÿ Curadors testamentaris de pret, ö altrement se acostuma, ÿ pot donar criam ab liberas, ÿ general Administració.
De tots los altres empero bens meus mobles, é immobles haguts, ÿ per haver Jo deix, ÿ atorch, ÿ á mi hereu uñal fais é instituheisch á Carlos Tomba dill meu de edad vint, ÿ si lo die de mon obit viurá, ÿ á mi hereu esser voldrá, si empero lo die de mon obit no viurá, mes á mi hereu no será pergo que nio voldrá, ó no podrá ó hereu meu será mes morirá grant que quant sens fills llegitims, ÿ naturals, ÿ de llegitim ÿ carnal matrimoni procreat, un ó mes en dits casos ÿ quiscu de ells ä dit Carlos fill meu sebstituesch, ÿ á mi hereu meu uñal faré instituhesch á tots los altres fills, ÿ fillas meus per igual ço parts entre ells fahedors, ÿ en cas de esser mort algun de aquells dega sa part ó porció á son hereu, ÿ tots á sas liberas voluntats.
Item vull, ÿ mano que dit mon hereu no puga demanar a dit Simon Pradés un vale de trescentas quaranta nou lliuras nou sous, ÿ vull sino en lo cas que lo compellis á lluir lo censal li fas, ÿ presto de pencio 16 lliuras, volent que no puga obligar a dit mon hereu á lluir sino que serverca pera a comodar algun de son fills, o fills, pues vull que se repartisca entre tots sons fills, ÿ fillas lo referit censal, per iguals parts. Volent tambe, que tant durant la vida de dit Simon, com de sa muller no la puga dit mon hereu trauralo del quart habita, devenli pagar de llo que sae lament 16 lliuras después de lluir a dit censal.
Revocan ab lo present qualsevol altre, ÿ aixi ó firmo en Barna. Als 9 Febrer 1761

Notari Joseph Mariano Avella