Saga Bacardí
00053
CARTA DE PAGO POR GENEROS COMPRADOS POR CARLOS TOMBA MAYOR A CRISTÓBAL GIRONELLA PUJOL
.

Sia a tots notori: Com Christofol Gironella comerciant ciutadá de Barcelona: Expontaneament firma apoca a Carlos Tomba sastre tambe ciutada de la mateixa ciutat absent y per ell lo notari avall escrit present, de la quantitat de set centas vuytanta tres lliuras tres sous y quatre diners moneda barcelonesa, que son per las rahons expressa lo seguent compte.
Primo una pessa de mervis de trenta set canas a raho
de quaranta zinc sous la cana..................................................................81Ll 9D
Item una pessa franela de trenta sis canas, y tres
Palms a raho de trenta set sous la cana................................................103Ll 13S 4D
Item vuyt pessas escote plorir ampla a trenta dos
Lliuras la pessa.....................................................................................256Ll 9D
Item una pessa seda quaranta...............................................................50Ll 9D
Item una pessa de plom xich..................................................................27Ll 9D
Item Una pessa bayeta de vint y dos palms a raho
de sexanta zinc sous la cana...................................................................68Ll 9D
Item dos pessas del mateix a sexanta tres lliuras la pessa...................126Ll 9D

Total..........783Ll 3S 4D

Lo modo de la paga de ditas set centas vuytanta tres lliuras tres sous y quatre diners es que aquellas, confessa haver rebut comptans a sas voluntats ab diferentas vegadas; Y aixi renunciant a la excepcio del diner no hagut, y no rebut, a la excepció de haver venut los generos dalt individuats a Carlos Tomba major, pare y sogre de ells respective, firma la present apoca en Barcelona al vint y nou del mes de Octubre de mil set cents sexanta hu: Essent presents per testimonis lo Dr. Antoni Anglada, y Guillem Palou escrivent, en Barcelona residents.
Christofol Gironella. En poder de mi Joseph Mariano Avella notari que afirmo coneixer a dit Gironella.