Saga Bacardí
00056
PAGO DE CENSO, PENSIONES Y PRORRATAS POR ANTON TOMBA
.

En la ciutat de Barcelona, als vint y set dias del mes de Juny del any de la Nativitat del Señor de mil set cents sexanta y set. Joan Matas porter Real ciutada de dita ciutat. Mediant lo jurament per ell prestat en lo ingrés de son ofici. Constituhit en presencia de mi Carlos Rondó notari avall firmat, personalment trobat en los estudis de la casa de la propria habitació de mi dit notari, que son situadas en esta ciutat, en lo carrer nomenat dels Castells, y al costat de las casas dels Gegants, y en presencia dels testimonis, que avall se nomenarán, ha fet relació a mi dit y avall firmat notari, que en lo dia vint y sinch del cerrent mes de Juny, a instancia de Anton Tomba perxer ciutadá de la present ciutat, ha intimat, y notificat, a Pau Serrat, y Domingo Mestres sastres ciutadans de Barcelona,. Com a Majorals de la confraria, o confraternitat baix invocació de Nostra Señora de la Consolació, en la Iglesia de St. Sebastiá de dita present ciutat instituhida, y fundada, y a Joseph Ros y Vidal comerciant tambe ciutada de la referida ciutat, quatre diferents partidas fetas en lo Diposit de la Sagristia de St. Sever de la Seu de Barcelona, dit dia vint y sinch del dalt dit, y corrent mes de Juny, per lo expressat Anton Tomba, pagant per Joseph Ignasi Carabassa corredor de orella ciutada de la present ciutat , la una, a solta de mi dit y avall fermat notari de cent lliuras, per lluició de un censal de samblant preu, y penció tres lliuras, que tots añs als vint y vuyt de Nohembre dit Joseph Ignasi Carabassa, a dita confraria o confraternitat baix Invocaci´`o de Nostra Señora de la Consolació feya, y prestava, a la altra sens solta de quatre lliuras catorse sous, y sis diners, per una penció del mencionat censal vensuda, y porrata de la corrent. Y la altra, tambe a solta de mi dit, y avall firmat notari de sinch centas y sinquanta lliuras, per lluició de un censal de semblant preu, y penció setse lliuras, y deu sous, que tots añs als vint y sis de Nohembre, lo dalt nomenat Joseph Ignasi Carabassa, al expressat Joseph Ros feya, y prestava. Y las restants noranta dos lliuras, un sou y set diners sens solta, per sinch pencions del mencionat censal vensudas desde mil setcents sexanta y dos, fins al any passat de mil set cents sexanta y sis, y porrata de la corrent. La qual notificasió ha fet relació haver feta, mediant Intima, a cada hu dels sobrenomenats dirigida, ab inserta, o continuació de ditas partidas, a ells respective fetas, y entregada, es a saber, a Domingo Mestres personal, a Pau Serrat, a son fill, y a Joseph Ros, per sa ausencia, a la criada de sa casa. De tot lo dit Joan Matas ha requirit a mi dit y avall firmat notari llevás lo present acte que fou fet en la dita ciutat de Barcelona, en lo dia, mes y any sobredits. Essent presents per testimonis Jaume Sanjoan, y Carlos Rondó y Llorens notaris publichs de numero de Barcelona, y Jo Carlos Rondó notari avall firmat fas fe coneixer a dit Joan Matas.
Juan Matas porter, En poder de mi Carlos Rondó notari.