Saga Bacardí
00060
ESCRITURA DE INVENTARIO DE TERESA TOMBA.


Sia notori. Com per evitar tota macula y sospita de engany sia de dret instituit lo inventari. Persó jo Theresa Tomba viuda de Carlos Tomba sastre, ciutadá de Barcelona. No sols com a thenutaria y bens que foren de dit mon marit per mont dot, esponsalias y demes drets y credits meus competents, en la heretat, y bens de aquell segons la antigua, y lloable consuetut de Barcelona, y constitució general de Cathalunya, feta en Perpiña, que comensa (ab aquesta nostra) si no també ab aquell altre nom, y titol, que millor en dret aprofitar me puga, y ab las clausulas omni moliere modo. Volent gaudir dels privilegis concedits als que prenen inventari, precehint lo señal de la Santa Creu+, prench lo present inventari, que tingué principi als onse de maig del any mil setcents setanta y nou, y en descontinuo tots los bens que dit Carlos Tomba deixá en lo dia de son obit en lo modo y forma seguent.
Primo: tota aquella casa ab dos portals fora obrints situada en la present ciutat, y en la Volta dels Encants propria de dit difunt en las quals se ha trobat lo seguent.
Item: En la Volta de dita casa se ha trobat un Sant Angel de Bultó pintat de dit color, y unas peroses.
Item: En la botiga de dita casa se ha trobat lo seguent. Primo; un taulell de fora la Volta.
Item: Set tamborets de differents qualitats molt vells.
Item: Un taula ab dos calaixos molt vells, y dins ell differents padassos de robas.
Item: Quatre gipons escot de la terra grans en manigar.
Item: Dos gipons de rebech.
Item: Disset gipons sempradura grans, en manugas.
Item: Tres gipons dorantilla grans ab manegas.
Item: Tres gipons sacatesas grans ab manegas.
Item: Nou estipons durois sens manegas.
Item: Quatre prasellas estremaña retorta grans.
Item: Quatre ropillas com las ditas.
Item: Set gipons duranta grans con manegas.
Item: Nou gpons duranta grans ordinaris ab manegas.
Item: Set gipons de mitg carro de ora ab manegas.
Item: Dos rupillas negras de xamallot, grans.
Item: Dos gipons de mitg carro de oro grans.
Item: Tres gipons xamallot retort, grans.
Item: Sinch gipons grans de estameña de mans.
Item: Sis gipons escot del plom ampla grans.
Item: Dos rupellas escot del plom ampla.
Item: Dis gipons reprech grans.
Item: Quatre rupellas escot grans.
Item: Sinch gipons asurtits ordinaris.
Item: Dos gipons durois llisos grans en manigas.
Item: Set gipons durois en manigas sens emtremillar.
Item: Sis gipons durois en manegas grans.
Item: Tres gipons vellut degas grans en manegas.
Item: Un gupó vellut degos ordinari.
Item: Sinch gipons cordellats grans en maniga.
Item: Dos gipons dempredura granis sens manegas.
Item: Onse gabardinas excot grans.
Item: Sis faldillas baeta blava de dorsa.
Item. Tres faldillas bayeta encarnada.
Item: Sinch faldillas mallorca.
Item: Dos faldellas mallorca xicas.
Item: Quatre calsas llargas de estrameña glassada.
Item: Set calsa a la inglesa de xamellot.
Item: Unas calsas dos sempraduras negras a la inglesa.
Item: Dos calsas de ordoret a la inglesa.
Item: Dos calsas paño a la inglesa.
Item: Tres calsas de vallut degotra.
Item: Quatre jupas de xamallot y bant.
Item: Sis jupas tela grans.
Item: Nou camisolas y talecos telas y vions.
Item: Onse parells botins de drap de cavara.
Item: Sis calsas telas a la inglesa.
Item: Sis calsas tela deba rosa y cotonina.
Item: Tres jupas de paño grans.
Item: Onse bombets de xamellot.
Item: Dos casacas paño molt ordinaria.
Itm: Una jupa de estameña pintada a la suisssa.
Item: Dos madreleñas sens manegas de estameña petitas.
Item: Onaw jadecera de dona de bayeta.
Item: Sis jalecos dona de bayeta.
Item: Set jalecos bayeta encarnada, y blanca en manegas, y sens manigas.
Item. Sis gipons viola sen manegas grans.
Item: Sis gipons vions sens manegas.
Item: Sis gipons vions estameña pintada grans en manegas.
Item: Set gipons estameña pintada viche, en manegas.
Item: Quatre jipos durons, y xartilla.
Item: Tres gipons munfort oscurs grans en manegas.
Item: Tres faldillas jaysó de dona.
Item: Unas faldillas xamallot, retort.
Item: Dos faldillas esas de vela grans.
Item: Unas faldillas xamallot ordinari.
Item: Unas faldillas etameña blava.
Item: Nou faldillas viones de fils de dona.
Item: Tres faldillas milocarro de oro grans.
Item: Unas faldillas de carro de oro ordinaria.
Item. Dos faldillas varis indiana de dona grans.
Item: Sinch faldilas varis color grans.
Item: Tres caputxa escot de imter gans.
Item: Set caputxas escot de ipre grans.
Item: Quatre caputxas escot de ipre grans.
Item: Vuit caputxas escot de ipre grans.
Item: Onse caputxas escot de ipre grans.
Item: Nou caputxas escot de ipre grans.
Item: Tres caputxas escot de ipre grans.
Item: Tres caputxas escot de ipres xicas.
Item: Sis caputxas llanilla en gaua grans.
Item: Vint, y una caputxas llartas sens gayas.
Item: Sinch caputsas llanilla sens gayas.
Item: Una caputsa llamilla xica.
Item: Quatre caputxas christall grans.
Item: Sia caputxas christall xicas.
Item: Dinou caputxas escot seveta.
Item: Vuit caputxas escot de tela xicas.
Item: Set caputxas escot de vela xicas.
Item: Tres caputxas escot de seda xicas.
Item: Set caputxas escot de veta.
Item: Dos caputxas escot deveta.
Item: Sivuit caputxas escot deveta.
Item: Tres caputxas escot de plom ampla forradas.
Item: Tres caputxas escot contra fet mitg forrada.
Item: Sinch caputxas es ot de quaranta negras.
Item: Sis caputxas escot de ipra mit forradas negras.
Item: Sinch caputxas escot de ipra negras.
Item: sinch caputxas escot contrafet negra.
Item: Sis caputxas escot contrafet negras.
Item: Set caputxas dels plom amplas negras.
Item: Nou caputxas del plom ampla negras.
Item: Quatre caputxas escot dipra negra.
Item: Quatre caputxas del plom ampla en tafetá muller.
Item: Sinch caputxas del plom ampla.
Item: Set caputxas escot deveta negra.
Item: Dos caputxas escot deveta xicas.
Item: Quatre caputxas xamallot ingles negras.
Item: Quatre caputxas norbis negras.
Item: Tres caputxas estamañas de mans en seda.
Item: Tres caputxas estameña de mans en seda.
Item: Tres caputxas estameña de mans.
Item: Altras tres caputxas de estameña de mans.
Item: Amtres mantallinas de christall sens treballar.
Item: Altre mantellina de christall.
Item: Quatre mantallinas treballadas.
Item: Set mantallimas cristall.
Item: Una caputxa trerbis sens treballar.
Item: Quinse mantallinas bayeta de olesa sens treballar.
Item: Tres mantellinas ditas tefatá de quart, y mitg.
Item: Tres mantellinas ditas tefatá de quart.
Item: Dos mantellinas en tafetla florejat.
Item: Sinch mantellinas en tafetá estret.
Item: Nou mantellinas franella.
Item: Dos mantellinas bayeta inglesa en tafetá decreix.
Item: Tres mantellinas ditas de quart, y mitg.
Item: Tres mantallinas ditas en tafetá esttret florejat.
Item: Altras dos mantallinas com las prop ditas.
Item: Una mantallina rebragada.
Item: Dos mantallinas una de bayeta, y altre de franella.
Item: Dos mantallinas christall.
Item: Dos mantallinas bayeta del corcha.
Item: Sos mantallinas bayeta divuytenas.
Item: Tres capototas vel de monja.
Item: Tres mantallinas bayetas divuytena.
Item: Quatre mantallinas bayeta divuytcena entafetó fort.
Item: Quatre mantallinas de bayeta de Olesa.
Item: Disset lloms de bayeta blanca.
Item: Dos mantallinas bayeta de Olesa.
Item: Tretse canas dos palms llanilla del ampla.
Item: Una pessa llanilla tir vint y set canas quatre palms y mitg.
Item: Nou anas dirois en daus.
Item: Dos canas tres pals doratilla.
Item: Sinch canas quatre palms llanilla.
Item: Una pessa christall fi tir disset canas dos palms.
Item: Una pessa dita mediana de disset canas dos palms.
Item: Dos canas quatre pams durbis ab mostras.
Item: Tres canas sis palms durois llisos.
Item: Tretse canas un palms sempradur de color.
Item: Dos canas set palms doranta oscura.
Item: Dos canas dos palms sempradura vert.
Item: Onse canas dos palms llanilla.
Item: Quinse canas dos palms escot blanch de la terra.
Item: Quinse canas escot blanch.
Item: Sinch canas quatre palms escot de ipre.
Item: Nou canas sinch palms escot de ipre en trosos.
Item: Sis canas dit, en tros.
Item: Catorse canas escot del plom ample.
Item: Quatre canas escot dos ipre.
Item: Sinch canas, sinch palms escot de quaranta.
Item: Vuit canas escot de veta.
Item: Nou canas, sis palms estameñas de mans.
Item: Quinse canas dos palms estameña de mans en seda.
Item: Dos canas quatre palms vel de lanja.
Item: Una cana sinch palms franella.
Item: Sia canas, quatre palms bayeta divuytena.
Item: Quatre canas, sis palms bayeta contrafeta.
Item: Nou canas, tres palms mitgarro de oro.
Item: Vuit cans feyse en trosos.
Item: Tres palms secatartas.
Item: Sis canas set palms xemallot de flandes.
Item: Sinch canas, tres palms bayeta encarnada.
Item: Una cana, sis palms bayeta oscura.
Item: Onse canas, quatre palms estameña puntada en trosos.
Item: Sis canas estameña en trosos.
Item: Quatre canas, sinch palms vellut degos.
Item: Tres canas, set palms pampalina.
Item: Una ana doruntella valor.
Item: Sis palms duranta.
Item: Differents escapulons.
Item: Sia pessas malloreas.
Item: Sos canas quatre palms minfort oscurs.
Item: Una cana dos palms vions de cotó.
Item: Set canas, tres palms tela degan color de plom.
Item: Dotse cofias de indianas.
Item: Quaranta nou canas, tres palms vions de fel de quatre palms y mitg.
Item: Vuit canas, tres palms tela de la rosa.
Item: Una cana sis palms borras estret.
Item: Tres canas un palm borras.
Item: Sis sachs per afirras.
Item: Differents trosos de bayeta.
Item: Differents trosos negres.
Item: En la cuyna y dins ella se ha trobant lo seguent.
Item: Dos armaris, y en un de ells plats, y ollas.
Item: Un taulell de fusta.
Item: Una talussia agafada ab un armari.
Item: Una caxeta, y una garrafera ab deu garrafas.
Item: Quatre cadiras molt dolentas.
Item: Una panera de fusta, dos sotacopas de estany, la una xica, molt dolenta, y la altre usada.
Item: Una taula de noguer rodona.
Item: Dos graellas una de gran, y altra de xica usadas.
Item: Sinch estalbis de llautó dolents.
Item: Un girapeixos de ferro.
Item: Un torrapa, y una paleta de braser de llautó.
Item: Tres ollas de ferro usadas.
Item: Una olla de ferro trancada.
Item: Un collaré de fusta ab vuit culleras y sinch forquillas dolentas de llautó.
Item: Sinch cubartoras de ferro molt usadas.
Item: Quatre calderas de aram tres usadas, y una dolenta.
Item: Un escalfador de llautó.
Item: Una caxa de aram dolenta.
Item: Dos cantirs de aram un usat, y altre dolent.
Item: Tres llumaneras usadas, dos mitjanas, una xica ab dos gras.
Item: Dos oncas de llautó, una mitjana, y altre xica usadas.
Item: Dos platas de estany molt usadas.
Item: Un asurtiment de plats.
Item: Dos mitjas llunas dolentas.
Item: Dos morters ab sa ma de fusta en quiscun.
Item: Un cantiret de llautó vell.
Item: Un gabadal de fusta, y un gibrell de rentar los plats.
Item: Una galleda ab sa corda tot dolent.
Item: Vuit candeleros de llautó usat.
Item: Dos casetas y una cassa de aram tot vell.
Item: Una graxonera de aram usada.
Item: Una escumadora de llautó, y una torradora dolenta.
Item: Una casarola de aram usada.
Item: Altre cassarola de aram dolenta.
Item: Una caseta de llautó y una escalfeta de ferro.
Item: Tres bacolateras, una de xica y dosd e mitjanas, usadas y la una de e llas sens tap.
Item: Tres platas de terrisa.
Item: Un tallant ab manech de ferro.
Item: Un tallador de fusta, y dos ferros de aventar la caleda.
Item: Unas escombras, y dos canters de terrisa.
Item: Un fugó de ferro mallavadis.
Item: Una pala de ferro molt dolenta.
Item: Dos ganivets, tres paellas dos de ferro y una de aram.
Item: Una bartia de llautó dolenta devant de una imatge.
Item: Dos devanadoras de caña, y un peu.
Item: Dos folosas.
Item: En dos quartos que son sota lo entresuelo se ha trobat lo seguent.
Item: Dos ventallas dolentas.
Item: Una pastera ab son calaix, pasadoras, dedas, y paleta de ferro.
Item: Una port de pastar.
Item: Un brocal de aram, y dos de vidre un ab capsa, y lo altre sens ella.
Item: Una botela de fusta dolenta.
Item: Un calador de aram dolent.
Item: Un gravol de llauna de llautó.
Item: Un escanbell de fusta molt dolent.
Item: Una caxa de fusta dolenta ab dos gerras de posar llexiu.
Item: Un banquet de fusta.
Item: Un armari sens res dintre.
Item: Un armari sens res dintre.
Item: Un armari ab un rexat de fil de ferro ab terrisa de son us.
Item: Un fugó de ferro per posar als fogons.
Item: Uns banchs de fusta per pposar a la volta.
Item: Un armari de fusta sens res dins.
Item: Dos llims dolentas de ferro.
Item: Tres sotacopas de estany una xica dolenta y dos mitjanas, usadas.
Item: Dos orinals, y dos gibralletas de terra, usats.
Item: Un casador de aram molt dolent.
Item: En lo entresuelo se ha trobat lo seguent.
Item: Una calaxera dins los calaixos la roba dels dos miñons grans.
Item: Un llitet ab un matalasset xich, y un matalasset de brasol.
Item: Una tauleta, y una ratera dolenta.
Item: Sis cadiras molt dolentas.
Item: Dos gerras dels devots de Sant Magí.
Item: Una canasetra de verga sens cul.
Item: En lo veneder se ha trobat lo seguent.
Item: Un taulell ab dos capitells.
Item: Dos cadiras deolentas.
Item: Dos bauls, y dins ells roba de part de las criaturas.
Item: Una gradas de fusta.
Item: Un taulell.
Item: Dessos parmodos agafats a la paret.
Item: Un armariet sens portas.
Item: Una capsa ab dos perrucas ab sas boras dolentas.
Item: Una cortina de tela ab sa barreta de ferro.
Item: Algunas fustas, y un cartó per posar roba bruta.
Item: Al passadis per muntar al quarto de detras, se ha trobat lo seguent.
Item: Una calaixera ab un escanbell demunt ab uns calaixos, dins los quals se troba la roba usual de dos miñonas de la mitjana, y la xica.
Item: En lo entresuelo de detras se ha trobat lo seguent.
Item: Una cadira dolenta.
Item: Un llit xich ab una marfega, y una cuberta de manaña verda y vermella.
Item: En lo quarto immediat a la sala se ha trobat lo seguent.
Primo: Tres cadiras dolentas.
Item: Una caxeta dolenta, y dins ella la roba usada dels miñons xichs.
Item: Un llit gran ab tres transportins dos matalassos, un coxí, y una caosa usat.
Item: Dos quadros ab una sanefa al portal una barreta de ferro a la arcova.
Item: Un vetlladoret.
Item: Sis cadiras rexadas dolentas.
Item: En la sala, o recibidor, se ha trobat lo seguent.
Item: Una arqueta ab differents calaxets, y dins ells se ha encontrat los actes fahents per la Torre de Sarriá y algun pedassos y benar.
Item: Una arquimesa ab differents calaixos y dins ells papers de poca antitat.
Item: Un armari sota las arjumesas ab trastes movadins.
Item: Dos retratos de guix y tres planxas.
Item: En la sala se ha trobat lo seguent.
Item: Una cortina ab sa sanefa.
Item: Un escriptori sobre el qual dos reliquiari de fusta ab differents reliquias, y un tinti de estany.
Item: Una escaparata de Nostra Señora de la Mercé ab sa corona de plata, y pedras falsas y ab la cetro també de plata, ab lo nió ab sas corona de plata.
Item: Un adres de la Mare de Deu ab pedras violadas añadit ab alguna pedra falsas una cadaneta de plata y un grillo de estany.
Item: Un vestit de tapiseria ab flos de or y plata ab un galonet de plata per la Mare de Deu.
Item: Un trono de barro y al peu de fusta ab angels ab sis floretas dos de cola y quatre de paper, y al peu Santa Magdalena de Grena.
Item: Un baulet y valé de sal y son crostalisal de sal.
Item: Una piqueta de plata dolenta.
Item: Una guarnició de puntas de plata y un tros deguarnició de ribet de plata y altre tros de galó de plata.
Item: Dos coronas de llauna doradas.
Item: En altre calaxix differents papers.
Item: Sobre dits calaixos se troba un miño de sera y alguns papers.
Item: Dins la capalleta una escopiadora de plata, y una palmatoria també de plata marvagrosa de pes junt vint y set onsas quatre argensos.
Item: Deu culleras una de paperotas y sis forquillas de marca xica pessan juntas vint y vuit onsas catorse argensos.
Item: Un platet una escodelleta de paperotas, y una campaneta, ab exarta corresponent de plata de la lley de pes junt set onsas nou argenssos.
Item: Tres cuberts de arqueta una gabinatora ab cinch ganivets ab manech de plata.
Item: Un mirall movedis trancat.
Item: En altre calaxet dos platets de ferro, y un de pissa ab dos xochs de cartas.
Item: Un reliquiari de llautó una reliquia de Sant Antoni de pasta de agnus.
Item: Sobre dits calaixos differents estampas de Sants.
Item: En altre calaix dins ell un adrés de esmaraldas y diamans ab sis esmaraldas principals, y dinou ab circuit, y differents puntas de diamans, dos arrecadas corresponents ab butó y ametlla de esmaraldas, y ab llas també de esmaramdas, y diamans.
Item: Altre creu de pedras violadas, una creueta de criatura de vermelletas, un collaret de perlas finas.
Item: Uns agnus de or ab una imatge de Sant Antoni, y una soguilla de llautó doradas.
Item: Unas manillas de granats fins, ab altuns granas falsos ab un gafets de plata sobredorats.
Item: Una agulla de plata sobre dorada ab pedras blancas.
Item: Uns botons de or ab pedras blancas.
Item: Un anell de or ab alguns diamans, y falta a est la pedra del mitg.
Item: Altre anell de or ab tres diamans, y un rubi qual es de unas arrecadas.
Item: Altre anell de or voltat de rubis, y un diaman al mitg.
Item: Altre anell de or ab sis diamans, y una esmaralda al mitg.
Item: Un sintillo de or ab sinch diamans.
Item: Altre anell de or voltat de puntas de diamans, y una violada al mitg.
Item: Altre anell de or ab una pedra violada.
Item: Altre anell de or ab un safí voltat de diamans.
Item. Una joya de rubins.
Item: Una imatge de Nostra Señora de la Estrella ab un llas de rubins.
Item: Una arrecadas de rubins y hi falta un botó quales ab un anell.
Item: Dos parells botons de pedras violadas espatllats en las quals hi faltan tres pedras.
Item: Dos anelletas de or ab una esmaralda.
Item: Dos parells botins de plata.
Item: Un parell de sivellas de plata dels peus, y altre parell de xarrateras.
Item: Altra sivella de plata per corbatí.
Item: Un potet de plata per posar oli.
Item: Un reliquiari xich de plata.
Item: Un Sant Christ, y una imatge de Nostra Señora de llautó.
Item: Una capsa de plata sobre dorada.
Item: Un barcans de christall capsat de plata, y una soguilla de plata, tot lo sobredit de us de dita Theresa Tomba.

Als dotse Maig del corrent any se continua, y fini lo present inventari en lo modo seguent.
Primero: en lo calaxos de dit escriptori se troba lo seguent.
Item: Catorse camisas de lli, las quatre usadas, y las deu apadasadas.
Item: Quatre camissas de tela ab palxeras.
Item: Dos armillas de tela ab manegas, usadas.
Item: Tres armillas de xamtin sens manegas usadas.
Item: Dos parells de mafas, de sota las unas de fil de canem, y las altres de fil de sarró.
Item: Un parell de metjas de seda blanca vellas.
Item: Tres gorras de tela guarnidas ab puntas.
Item: Quatre gorras de cotó usadas.
Item: Un mucador de cambrallina guarnit ab una puntilleta, dolent, y altre de tela pintat, usat.
Item: Nou corbatins usats, y tres faxedos dos encarnats y un blau.
Item: Un seraní escura ab flors de plata.
Item: Un faldallí de mitja tapisaria ab set tallas.
Item: Dos mantellinas de anar a las fons la una usada, y la altre vella, y un drap de cap dourat de tucnh.
Item: Un faxador guarnit de puntas, y dos devantals de anar a las fons.
Item: Un mucador de cambrallina guarnit de puntas de anar a las fons.
Item: Una cota de criatura de escarament dolenta.
Item: Una burtea de creatura de vons de seda dolents.
Item. Un sombrero usat, ssis tallas de faldillas de mitg carro de cronega y dos cassacas de paño usadas.
Item: Dos casacas de xuros usadas, y dos jupas del mateix.
Item: Dos jupas de paño usadas, y unas calsas del mateix.
Item: Una calsas de valí negre usat.
Item: Altres calsas de xamallot usat.
Item: Una casador de xamallot vella.
Item: Unas calsas de escot negre vellas.
Item: Una jupa de rubellos vella.
Item: Una casador dy jupa de xamallot molt vell.
Item. Un cabrale de paño vell.
Item: Una vol de seda nou.
Item: Uns botins sunions y unas espuelas.
Item: Unas sabatas, un bordó y esclabina.
Item: Un sarró emperagrima.
Item: Un plech de papers, dos parells de manegas unas de bayeta, y altres de escot.
Item: Sinch quadros, a saber un dels Sepulcre, altre del Naixament, y altre de la resurrecció, altre de un angel que dona la comunió a Sant Onofre, y lo altre de Sant Geroni.
Item. Vuit cornucopias, y dos miralls ab sos cordens de estam, vert.
Item: Dotse cadiras de vaqueta negra vellas.
Item: Una dotsena dadiras oscuras de boga.
Item: Dos armaris agafats a la paret un ple dels efectes per vendrer dalt dits, y en lo altre la roba seguent.
Item: Dos cortinas de tela blancas ab sa sanefa molt dolenta, y un coxinet de cosir de vellut vert.
Item: Un llansol de tela molt usat.
Item: Vuit cuximeras de tela grans molt usadas.
Item: Sis cuximeras xicas de tela usadas.
Item: Quatre llansols de lli usats.
Item: Set llamsols de canem de dos tallas usats.
Item: Un llansol de estopa molt dolent.
Item: Trenta llansols de canem, sis de donelts y vint y quatre de usats.
Item: Una cota llarga de indiana.
Item: Sos cobrellits de indiana.
Item: Sis coxins sens plona, y una tapeta de domás carmesí vell.
Item: Tres artinas de flamulas, y una sanefa tot usat.
Item: Sis tovallons de lli, tres axugamans usats, catorse tovallons de ginesta, dolents, y sinch dotsenas de tuballons deferta, usats.
Item: Sinch estoballas de ginesta.
Item: Setanta tres tovallons de fil, cotó usats y deu de dolents.
Item: Deu tovallolas de canem usadas.
Item: Tretse cuxineras de canem xicas dolentas.
Item: Una marfega dolenta.
Item: Un farsell de roba del porch, y dos tebas de pastá.
Item: Un sandre de borrás, y diferents draps usats de la casa.
Item: Unas coxineras ab differents trosos per apadaviar.
Item: Deu camisas per fer drap.
Item: Un farell ab un axugamans.
Item: Cobrellit de domás vert, y un cobrecuxins de seda blanca pintat, molt usat.
Item: Altre cobre cuxins de seda blau, usat.
Item: Dos cortinas de la falda verda de la alcova ab sa sanefa.
Item. Una cortina per lo portal.
Item: Dotse rams de fil de lli, y vint y quatre de fil de canela.
Item: Dos codetas de indianas per un brasol.
Item: En lo alcova de la sala se ha trobat lo seguent.
Primo: Dos cortinas de barregam vert ab sa sanefa molt dolent.
Item: Un llit gran ab sos banchs, y capsalera pintat.
Item: Tres transportins, tres matalassos, una conxa, tres coixins, una caldarella de plata un Sant Christo de llautó, diferents estampas de paper un cortinatje de cotó, y seda ab las barretas de ferro per cuarnirlas, tot molt usat.
Item: Dos respalls, dos cortinas de flamulas dels balcons, ab sa sanefa, y las barretas de ferro.
Item: Una taula de noguer quadrada.
Item: Una vela per lo balcó y una artina y sanefa de estameña.
Item: En lo entresuelo de la saleta, se ha trobat lo seguent.
Item: Un armari a la paret, y dins ell sinch platas una fruytera de pissa.
Item: Una caxa molt dolenta sens res dintre.
Item: Un banch de fusta, un garbell, una tauleta de llit, y una port tot molt usat.
Item: Catorse sachs de borras molt dolents, y dos atxeras de oli.
Item: Un armari detrás la porta, y dins ell una gabinatera ab sinch ganivets ab manech de estany, usats.
Item: Un estoix ab ua cullera, y forquilla de fusta.
Item: Un ganivet ab manech de os, una caxeta per posar gols, uns ferros xichs, un llum de ferro usat, un bax plat de pisa, y differents empollas xicas, y una garrafa, y un estallet de palla tot usat.
Item: Forás en lo cel obert.
Item: Un armari llavadis dins ell tres parols de fusta pintats.
Item: Una sota copa de estany, y sis plats xichs de pia.
Item: Un calaix ab vint y quatre gots, divuit xicras, quatre escudellas, y algunas empollas de vidre.
Item: Una plata de pisa gran.
Item: Un disé de domasquillo dolent.
Item: Una coxineras, y dins ella cotills dolentas.
Item: Tres dde dornas carmasí dolents, y un pello de llaniu guarnit ab un galó dolent.
Item: Una escaldada fusta, y un estarañinadora.
Item: En lo segon piso del detras se ha trobat lo seguent.
Item: Un llut xich ab una marfega, y una coberta de estameña verda, y vermella.
Item: Un llit gran ab capsalera.
Item: Tres tranportins dolents, y una cota enconstada.
Item: Dos matalassos, una flassada, un cobrellit de indianas, y dos coxins tot molt usat.
Item: Altres llit xich ab dos peus de ferro.
Item: Matalassets usats, y una corxveta també usats.
Item: Unas calaixeras y dins ella la roba de la miñona gran.
Item: Dos quadros vells, y una taula de la arquelleta qual se trobara a la saleta.
Item: Quatre cadiras dolentas.
Item: En lo rebedor se ha trobat lo seguent.
Item: Dos capsas de escalfar roba.
Item: Una capsa de braser, y dos bassas de fusta del capsal del llit.
Item: Unas gradas de Capella, dos banchs de llit, dos barretas, una trona de criatura, una carreta de catatura, y una escupidora ab manech de fusta.
Item: Un botifarre molt dolent ab algunas botifarras y cansaladas, y tres pañoras de caña.
Item: Differents fustas molt vellas.
Item: Acreditava dit difunt de Simon Prades quaranta quatre lliuras per dos añs de lloguer de casa tenia llogada dit difunt.
Item: acredita de Anton Mistrel deu lliuras segons consta de una nota fet a nou Febrer del corrent any.
Item: Acredita de Maria Barter la quantitat de catorse lliuras un sou y tres diners.
Item: Acredita de Anna Maria Ferrer y Puig viuda la quantitat de vint y quatre lliuras divuit sous, y nou diners per differents mercaderias presas a dit difunt segons está de nota de quatre del corrent.
Item: Als sis Juliol mil setcents setanta vuit dit difunt entregá differents mercaderias per valor de cent lliuras dos sous y set diners que Joseph Sorrá y Pau Pullés companys per ganancias en Buenos ayres estant a la perdita, y alas ganancias.
Item: Acredita de Martí Bau y Vilaret de Figueras, la quantitat de noranta sinch lliuras vuit sous per differents mercaderias presa a dit dfiunt segons conté en un llibre.
Item: Acredita de Miquel Torrents per lo lloguer del terser pis y part de la volta de la casa de dit difunt la quantitat de setse lliuras per mitg any de dit lloguer.
Item: Acredita de Joseph Ribas per mitg any del lloguer del quart pis del lloguer de la casa de dit difunt la quantitat de sis lliuras.
Item: Tota aquella casa ab un portal y sa botiga situada en la Parroquia de Santa Eularia de Sarriá, Bisbat y territori de Barcelona y dins ella se ha trobat lo seguent.
Primo: Una taula de fusta.
Item: Dos banchs de fusta ab respatller, usats.
Item: Un armari de fusta, usat.
Estos bens y no altres confessan haver trobat en los sobredits heretat y no ------------ alguna per dol, frau, ni altre motiu. Prometent empero, que si en lo esdevenidor apareixeran altres bens de la mateixa heretat tots aquells continuará en lo present inventari, a be en fará altre de nou. Y es lo que fou fet en la ciutat de Barcelona dia, mes y any sobredits. Essent presents per testimonis Joseph Ribas jove sastre, e Ignasi Subias escrivent en Barcelona habitants.
Per dita Theresa Tomba y de sa voluntat, y per dir no saber de escriurer firmo Ignasi Subias testimoni, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari, que afirmo coneixer a dita Theresa Tomba, y que per dir no saber de escriurer ha firmat per ella y de sa voluntat Ignasi Subias altre dels testimonis.