Saga Bacardí
00062
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE JOSÉ TOMBA Y GALCERÁN.


En nom de Deu, amen. Jo Joseph Tomba y Galcerán jove botiguer ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Carlos Tomba sastre, ciutadá de la mateixa ciutat, y de Theresa Tomba y Galceran conjuges, difunts, estant detingut, en lo llit de malaltia corporal de la qual temo morir, ve ab mon bon enteniment, sana memoria, y clar parlar, volent disposar de mos bens, lo present meu fas testament, y ultima voluntat mia, en y ab la qual elegesch en marmesors, y del present meu testament executors a Balthasar Bacardí, a Christofol Gironella, los dos comerciants ciutadans de Barcelona mos oncles, a Joan Suñol sastre ciutadá de Barcelona mon cunyat, a Theresa Tomba viuda de Carlos Tomba ma madrastra, y al Magnifich Dr. en drets Anton Pauñosuira y Martorell en Barcelona domiciliat, als quals dono ple poder y facultat de cumplir y executar esta ma testamentaria disposició segons, que per mi avall tobaran ordenat, y disposat.
Primerament: vull y mano, que tots mos deutes sian pagats sens estrepit, ni figura de judici, segons que de ells legitimament aparexerá la veritat del fet conciderada.
Elegesch la sepultura, a mon cadaver fahedora en la Iglesia solemnitat, modo, y forma disposaran dits mos marmessors, gastant de mos bens lo que convinga.
Item: Vull, que seguit mon obit, y lo mes prest sia possible per salut, y repós de la mia anima, de mos pares, y demes de ma obligació sian celebradors doscentas missas de caritat so es cent set sous y sis quiscuna celebradoras per lo Sacerdot, que de paraula tinch encomenat al sobredit Joan Suñol mon cunyat. Y las restants cent de caritat sis sous quiscuna en las Iglesias, Capellas, y per los Sacerdots disposará dits mos marmessors.
Item: Deixo y llego a Ignasi Tomba mon germá tota la roba y las sivellas de plata dels peus, y xarrateras.
Item: Deixo y llego a Gayetana Suñol y Tomba, a Maria Anglada Tomba y Galceran a Maria Anna Tomba y Galceran, y Theresa Tomba y Puja-----, las quatre germanas mias, cent lliuras a quiscuna de ellas per una vegada tansolament.
Item: Deixo y llego a Ignasi Tomba y Galceran a Agustí, Joseph Tomba y Pujal----- y Bruno Tomba y Ruymanar, los tres germans meus vint y sinch lliuras a quiscun de ells per una vegada tansolament, y per lo cas, que mos bens no fossen suficiants pera pagar los llegats, que tinch fets a dits mos germans y germanas, vull y declaro, que aquells sian disminuits a proporció dels llegats, que a cada un de ells he fet.
En tots los altres emperó bens meus mobles e immobles haguts, y per haver, noms, veus, drets, forsas, y accions mias universals, que a mi me pertañen y espectan ara, y en lo esdevenidor en qualsevol part del mon per qualsevols causas, y rahons, deix, y atorch, y a mi hereus unicersal fas, e instituesch a Deu Nostre Señor, y a la mia anima, colent que per mos marmessors luego de seguit mon obit, y lo mes prest sia possible prengan tots mos bens ab benefici de inventari, y aquells vengan en lo encant publich al mes donant, y de resultant d ells en fassen dir y celebrar tantas missas resadas, quantas celebrarsen podrian de charitat sis sous quiscuna en las Iglesias, y Altars los apareixeran, dexantho est a sa disposició, y voluntat per la gran confiansa, que de ells fas.
Revocant ab lo present tots y qualsevols altres testaments, codicils, y altras especies de ultimas voluntats, per mi fins lo dia present fets y fetas, encaraque en aquells si aques continuadas qualsevols paraulas derogatorias, y atesas, de las quals ab lo present no hagues de fer exrpessa menció, per quant de aquellas me penedesch, y vull que lo present a ttos los altres prevalega.
E aquesta es la mia ultima voluntat, la qual vull que valga per testament, o per aquella altra especied e ultima voluntat, que millor en dret valer puga, de la qual mon obit seguit, vull en sian fetas las copias, que demanadas en serán, per lo qui pretendrán tenirhi interés.
Fet y firmat fonch lo present meu testament en Barcelona als quinse dias del mes de Maig del any mil setcents vuytanta. Se+nyal de mi Joseph Tomba testador predit, qui lo present meu testament ratifico, y confirmo.
Testimonis cridats y per boca propria de mi dit testador pregats son Pau Ballet y Domingo Capdevila jovens cirurgians los dos en Barcelona habitants.
Per dit Joseph Tomba testador, y de sa voluntat per dir no poder escriurer a causa de la gravedat de sa malaltia firmao jo Pau Bellots altre dels testimonis, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari qui aformo coneixer a dit testador, y que per dir no poder escriurer per causa de la gravedat de sa malaltia ha firmat per ell, y de voluntat pau Ballet altre dels testimonis.