Saga Bacardí
00063
ESCRITURA DE ACUERDO DE PAGO ENTRE GIRAL Y ANTONIO TOMBA Y ROCA.


Sia a tots notori, com jo lo Patro Jaume Giral y Catá de la vila de Canet de Mar Bisbat de Gerona. De ma libre voluntat confesso, y en veritat rebonesch a Anton Tomba perxer, ciutadá de Barcelona present. Que de diner comptat, realment y de fet, en presencia del notari y testimonis infrits me ha donat, y pagat y de ell tinch rebut la quantitat de sinch centas vint y tres lliuras divuit sous y vuit diners moneda barcelonesa. Y son per reintegració so restitució de semblants, que li havia jo pagat y satisfet a cumpliment de sinch centas vuitanta tres lliuras tr sous, y quatre de dicha moneta, y estas per tot quant pogués dit Tomba pretendrer per rahó de las dos mil doscentas vuitanta tres lliuras tres sous y quatre de son capital e interessos que lo competían en la societat, o compañía de negoci, que entre los dos junt ab Francisco Espinós comerciant de la vila de Reus Archabisbat de Tarragona se havia fet y firmat, de capital sinch mil doscents sinquanta tres lliuras un sou, y sis diners per lo efecte de comprar jo com a comissionat aiguardents, vendrerlos y beneficiarlos com millor pogués, havent de estar los tres compañs, a las perdias y ganancias per nostres respectius capitals, y de dit Espinas, quals sinch centas vint y tres lliuras divuit sous, y vuit, havia jo promés pagar comptants a dit Tomba ab acte rebut en poder del notari avall escrit als trenta de Nohembre del any mil setcents setanta nou,no obstant de no haver jo encara a las horas cobrat, ni menos el dia tot lo resultant de dits aiguardents, y del pago de la dita quantitat consta ab la apocha, que lo dit Tomba feu, y firmá a mon favor ab lo mateix dalt chalendat acte, y en continuación de dita promessa per mi feta. La qual restitució, o reintegració de ditas sinch centas vint y tres lliuras divuit sous, y vuit diners me fa ab lo present lo referit Anton Tomba, en virtut de la promesa, y caució que en segunda de dita apocha, me feu ell, y firmá de restituhírmelas, en cas que lo Señor Joseph Pastor a Cádiz en poder del qual quedaban, y en el dia quedan las mil trescentas diset lliuras vuit sous resultadas de dits aiguardents, de qui encara no se ha pogut conseguir lo cobro de aquellas, hagues quebrat o fellit, en avant fallis, o altrament per altre qualsevol causa, no hagues pogut jo cobrar de dit Señor Joseph Pastor la próxima dita partida dis lo termini de mitg any a las horas proxim, de manera que per haverse verificat lo propdit ultim cas de no haver encara jo cobrar de dit Señor Pastor la referida quantitat, com ho acreditan las varias diligencias que pera conseguir dit cobro he practicat, y entre estas lo protest del pagare per ell firmat a la orde mia de la quantitat de noucents quaranta y un pesos de a cent vint y vuit quartos sis reals plata y tres quartos, que per no haver ell volgut pagarlos se li protestá per D. Salvador Vaquér comerciant residint en Cádiz, de tots dañs, y menoscabos, com de dit protest consta ab escriptura publica que fou otorgada en poder de D. Anton de Torres notari publich de número de dita ciutat de Cadiz als sinch de Octubre proxim passat en deguda forma legalisada. Perço ha tingut lloch la paga y reitegració, que se me fa de ditas sinch centas vint y tres lliuras divuit sous y vuit diners de las quals en testimoni de veritat firmo a dit Tomba la presenta pocha, canfellant, y anullant la dita promesa per ell firmada, y totas las obligacions de ella resultants, de manera que estas no pugan mes aprofitarme, ni a dit Tomba respective anar. Y en consequencia, respecte quelo credit de las expresadas mil trescentas diset lliuras, vuit sous existents en poder del dit Señor Joseph Pastor es de compte de la mencionada societat, de que resulta, que lo mateix Anton Tomba a proporció de son capital, que en ella interessa, deurá corer al carresch de dita partida sens la menor obligació mia, y que cobrada per mi aquella, li especta en ella la part corresponent a son capital, e interessos. Per tant per lo total resguart de dit Tomba convinch, y en bona fe prometo, que en cas de haver conseguit jo lo cobro del referit credit de dit Señor Joseph Pastor ja sie per enter,o en partida, correspondre, y pagaré al mencionat Anton Tomba tot quant per porrata li pertaía a proporció de son capital, e interessos, ab lo bon entes, que del que lo corresponga, deurá regaixarse lo import dels gastos, que per sa part li tocará pagar, ja sien fets, o que en avant se fassien per la consecutiva de la cobranza de dita partida en poder de dit Señor Pastor existent. Lo que cumpliré y observaré sens dilació, ni escusa alguna, ab restitució de tots dañs, y gastos. Y per cumplirho obliga a dit Tomba, y als seus tots, y qualsevols bens meus mobles, e immobles, presents y esdevenidors, renunciant a qualsevol lley o dret que ajudarnos puga, y a la lley que prohibeix la general renunciació, sens precehir, o subseguirse la especial. En testimoni de lo qual firmo la present escriptura, en Barcelona als divuit días del mes de Nohembre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents vuitanta. Essent presents per testimonis Mariano Cassani y Quintana escrivent, y Jaume Nadal clergue en Barcelona habitants.
Jaume Gual y Catá, En poder de mi Joseph Anton Cassani y Mascaró notari publich de número de Barcelona qui fas fe coneixer al otorgant lo qual ha firmat de la su ama propria. Quedant ditas parts per mi advertidas que de la antecedent escriptura se ha de pendrer la rahó, esto es, en lo ofici de hipotecas de esta capital en los sis días seguents de sa fecha, y en lo de la dita ciutat de Mataró per ser dit poble de Canet de mar de aquell corregiment, dins lo termini de un mes proxim al tenor de la Real Pragmatica Sanció sobre hipotecas.