Saga Bacardí
00064
CAPITULOS MATRIMONIALES DE ISIDRO CAMPS Y MARTORELL CON MARIA ANTONIA TOMBA Y SERRAHIMA.


En nom de Deu Nostre Señor y de la Gloriosa e humil Verge Maria mare sua, y Señora nostra sia, amen.
Per rahó del matrimoni celebrat en fas de Santa Mare la Iglesia per, y entre Isidro Camps y Martorell, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Joan Camps, fabricant de mitras de seda, ciutadá de Barcelona vivint, y de Maria Antonia Camps y Martorell conjuges difunta de una, y Maria Antonia Camps y Tomba muller de dit Isidro Camps, filla llegitima y natural de Antón Tomba perxer, ciutadá de Barcelona, y de Maria Tomba y Serrahima conjuges vivint de part altre se han fet, firmat, y jurats los capitols, y pactes seguents.
1. Primerament: Lo dit Antón Tomba pare de la referida Maria Antonia Camps y Tomba, per lo molt amor que aporta a dita sa filla y per lo molt ha desitjat sa collocació en matrimoni, y altrement en paga de tots sos drets de legitima paterna y materna, part de creix, augment y donació per noces a favor de ella, y demes germans seus estipulat en lo temps del contracte del matrimoni de ell dit Antón, y de dita Maria muller sua, y generalment en paga de qualsevols altres drets que puga tenir y pretendrer en sos bens, y en los de dita sa mare per donació es a saber; pura, perfecta, simple e irrevocable ques diu entre vius, y de present baix, empero los pactes y condicions avall escrits. Dona y per titol de donació otorga, y concedeix a dita Maria Antonia sa filla com a ben mereixent present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ella voldrá perpetuament, de una part tres mil lliuras barcelonesas, y de altre part dos calaixeras de fusta de noguera ab sos panys, y claus, ab las robas, y avarias acostumadas, tot lo que promet pagarli, y entregarli lo dia present. La qual donació fa així com millor dir y entendrer se pot, ab pacte, vincle y condició: Que si ita Maria Antonia sa filla, morirá ab fill, o fills un, o moles legitims y naturals y de legitim y carnal matrimoni procreats en dit cas puga desposar de totas las referidas cosas per ell a ella donadas, y en la present donació compresas. Si empero, morirá sens dits fill, o fills un, o moles legitims, y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, (lo que Deu no permetia) sols puga desposar de mil sinch centas lliuras, y las restants mil sinch centas lliuras, calaixeras y robas en la conformitat que a las horas se trobarán existir tornin a dit donador, si viurá, e si no viruá a son hereu o successor universal, o a qui ell haurá olgut de paraula, en escrit, o en altre qualsevol manera. E promet y jura corporalment, y solemne a Nostre Señor Deu, y sos Sants quatre Evangelis la present donació, y totas las cosas a ella contengudas, tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer ni venir per algun pret, causa, o rahó, ni dita donació revocar per rahó de ingratitud, inopia, necessitat o ofensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó, renunciant a qualsevol lley o pret tal revocació per qualsevol de ditas, o altres causas. Y dita Maria Antonia Camps y Tomba accepta la present donació per dit son pare a ella feta ab referiment de moltas gracias y besament de mans que lin retribueix.
2. Item: La dita Maria Antonia Camps y Tomba, fent estas cosas, y havent contractat son matrimoni en presencia de voluntad, y consentiment de dits sos pares, y altres parents seus. De son grat y certa ciencia dona, y constitueix y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua al referit son marit las ditras tres mil lliuras, calaixeras, y robas que per lo expressat son pareli han estat donadas en lo antecedent capitol. Volent y consentint, que dit son marit, en virtud de la present constitució dotal hage, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y los fruits o cuasi de aquella provenients seus propris fasse durant lo present matrimoni per lo carrech de aquell suportadors. Lo qual finit, y altrement en tot cas, lloch y temps que resstitució de dot hage lloch, ella dita Maria Antonia, y los seus recobren salva, y segura la proprietat de la dita sua dot, sens contradicció alguna de dit marit seu ni dels seus, ni de algun superior tribunal. E promet y jura corporalment, y solemne la present constitució dotal, y totas las cosas en ella contengudas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir per algun pret, causa, o rahó. En virtud del qual jurament, per quant es menor de vint y sinch anys, major empero de divuit, per tant promet a ditas cosas no contravenir per raho de dita sa menor edad, renunciant al benefici de aquella lesió, facultat o ignorancia, restitució in integrum demanant, y a qualsevol altre dret, o lley de son favor.
3. Item: Lo dit Isidro Camps y Martorell, de son grat y certa sciencia fa, y firma carta dotal, y de expoli a la expressada Maria Antonia muller sua, de totas las referidas per ella a ell en dit constituidas y aportadas en lo antecedent capitol. De y per las quals lin fan creix, augment, o donació per noces la quantitat de mil sinch centas lliuras barcelonesas, la qual dot y creix li salva, y asegura, asigna y consigna en y sobre tots, y sengles bens y drets seus, mobles e immobles, haguts y per haver, prometent que dita dot, y creix, o donació de creix jaga lloch, sens dilació ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador,r estitució y esmena de tots danys y gastos, per lo que ne obliga a dita Maria Antonia tots sos bens mobles e immobles haguts y per haver; Volent y consentint que dita Maria Antonia Camps y Tomba muller sua, hage, reba, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y creix tot lo temps de la vida sua natural ab marit, y sens marit, ab infent, o infants y sens aquells, sens contradicció alguna de ell ni dels seus. Lo die empero del obit de dita Maria Antonia, hage, o cobre tota la sua dita dot. Lo dit empero creix o donació per noces, torne y previnga al infant o infants idest liberis que del present matrimoni serán procreats, als quals en cas de existencia de aquells, y ara per las horas los ne fa donació, pura, perfecta, simple e irrevocable, ques diu entre vius, en ma, y poder del notari dels presents capitols com a publica persona per dits infants naixedors, rebent, acceptant, y estipulant, si emperotal infant, o infants no sobreviuran (lo que Deu no vulla) a las horas, lo dit creix, augment o donació per noces torne y pervingue a dit donador si viurá, y si no viruá a son hereu, o successor universal, o a qui el haurá volgut, y disposat de paraula, en escrits, o altre qualsevol manera. E promet, y jura corporalment y solepne a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis la present carta dotal, y de espoli, y totas las cosas en ella contingudas tenir per fermas y agradables, y contra aquellas, no fer ni venir per algun dret, causa o rahó. E lo notari dels presents capitols accepta la present donació com a publica persona per dits infants naixedors, acceptant y estipulant.
4. Item: La dita Maria Antonia tenintse per contenta, pagada y satisfeta ab las expresadas tres mil lliuras, calaixeras y robas que per dit son pare li han estat donadas en lo primer dels presents capitols per lo motiu en aquell contenguts. De son grat y certa sciencia (fent estas cosas en presencia y de voluntat, y consentiment, de dit Isidro Camps son marit) fa y firma llargas, y bastant donació, absolució, difinició y remissió de tots sos drets de legitima paterna y materna, part de creix, y demes sobre referits. Salvas empero, y se reté vers si tots vincles, institucions, substitucions, fideicomissos, successions ab testament o ab intestat, e mes si dits sos pares donar, y deixar lin voldran tot lo que puga demanar y haver la present difinició de drets en res no obstant. E vol y consent que la present difinició de drets sie dictada a totas clausulas necessarias ab pacte de no demanar cosa alguna mes, y demes en semblants posar acostumadas. E promet, y jura corporalment y solemne a Nostre Señor Deu y sos Sants quatre Evangelis, la present renucia, absolució, y difinició de drets, y totas las cosas en ella contengudas tenir per fermas, y agradables y contra ellas no fer ni venir per algun dret, causa o rahó. En virtut del qual jurament per quant es menor de vint y sinch anys, major empero de divuit per tant promet a ditas cosas no contravenir per rahó de dita sa menor edat. Renunciant al benefici de aquella lessió, facilitat, e ignorancia, restitució in integrum demanant, y a qualsevol altre dret o lley de son favor. Y dit Isidro Camps y Martorell consent a las referidas cosas com executadas en sa presencia de voluntat, y consentiment. Y dit Anton Tomba accepta estas cosas en quant saben a donació.
Finalment, volent las ditas parts que dels presents capitols y de cada un de ells, ne sien fetas, y donadas las copias autenticas que demanadas ne serán per las sobreditas parts, y altres de qui será interes.
Y las ditas parts llohant y aprobant los sobre dits pactes, y capitols, y tot lo en ells, y cada un de ells expressat. Prometen la una part a la altre vicitudinariament aquells atendrer, y cumplir baix las mateixas obligacións, renuncias y clausulas, modo y forma en ells expressat. Y se adverteix que la present escriptura se deu registrar dins sis dias en la escrivania de hipotecas de la present ciutat, y demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que dit Anton Tomba, Maria Antonia Camps y Tomba, y Isidro Camps y Martorell otorgan la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als divuit dias del mes de Janer del any del Naixament del Señor de mil setcents vuitanta y tres. Y dits otorgants (als quals jo lo infrit notari dono fe coneixer) ho firmaren. Essent presents per testimonis Esteve Mora, y Francisco Colell joves perxers en Barcelona habitants.
Anton Tomba, Maria Antonia Camps y Tomba, Isidre Camps y Martorell, En poder de mi Ramon Matheu y Smandia notari.