Saga Bacardí
00067
ESCRITURA DE DONACIÓN DEL MASRAM HACIA ISIDRO CAMPS, POR ANTON TOMBA.


En nom de Deu, amen. Anton Tomba perxer ciutadá de Barcelona. Atenent la edat adelantada en que me trobo que exedeix de setanta añs. Los favors que tinch rebuts y espero rebrer del infrit Isidro Camps y Martorell gendre meu. Y aaltras justas consideracions. Perso. No induit ni ceduit de dolo, ni engany algun ni tampoch compellit, de forsa temor, ni violencia alguna. Sei de ma libre voluntat y certa ciencia mia, per mi y per mos hereus, y succesors, dono y per titol de donació per—pura, perfeta, simple e irrevocable anomenada entre vius, concedesch a dit Isidro Camps y Martorell del comers de aquesta ciutat mon apreciat gendre predit y avall acceptant, y a qui ell voldrá perpetuament, baix la reserva infra, y no en altra manera, totas aquellas casas ab dos portals exteriors antes ab tres, ab jardí anexo, a ellas per la part de ponet y un tros de terra plantada de vinya, ab arbres fruyters, circuit tot de parets, que los titols, baix calendats, tinch y possehesch en lo lloch de Sant Vicens de Sarriá de aquest territorio en lo camí Real que dirigeix desde la Parroquia de dit lloch al Convent, de Santa Eulalia de P.P. Capuchinas del mateix lloch. Tenintse com se tenen las expresadas casas, jardí, y tros de terra anexos de terreno que integraban lo Masram, vuy Castelló y Oriol per la Noble Señora Abadesa y Real Monastir de Nostra Señora de Pedralbes del orde de Santa Clara, baix regla del serafich P. Sant Francesch de observancia dels predits Bisbat y territorio de Barcelona, y baix son domini y alou a cens de sinc lliuras pagadoras ttos añs en lo dia de la festivitat de Tots los Sants. Lo qual cens pagan y deuhen satisfer los hereus y successors de Pau Castelló y Modolell pagés de dita Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, sens dany, ni gastos dels pocessors de las cosas compresas en esta domació, ni dels seus, pero ab tot deu esser salvo, y segur lo expressat cens a la referida Illustre Señora Abadesa, y Real Monastir tant sobre las proprias cosas, com sobre las demes proprietats de ques componía lo insinuat Masram, al present Castelló y Oriol. Advertintse que sobre lo mateix Mas, no se pot imposar cens, ab senyoria mitjana, sino tantsolament en nua percepció, fadiga, a efecte de retenir, y firma per la conservació dels drets, segons aixis es de veurer, del precari fet per dita Illustre Señora Abadesa, y Real Monastir a favor dels predecessors de dit Pau Castelló y Modolell, y de diferents confessions fetas per estos. Adcertintse també que antes las mateixas cosas compresas en la actual dnació particular, se tenían per dit Pau Castelló y Modolell a la prestació de diferents generos, annuals, en nuda percepci´ño, a aber, un de nou lliuras, y sinch sous també en primer de Janer, y altre de set lliuras deu sous pagadoras en igual dia. Los quals tres censos, ab dos distintas escripturas rebudas en poder del Dr. Joseph Ubach notari publich de número de Barcelona la primera a trenta hu Agost mil setcents noranta sinch, y la segona en vint Janer mil vuit cents hu, firmadas degudament per rahó de Senyoria foren venuts, y absolts per dit Pau Castello y Pere Martir Castelló pare y fill a favor de mi dit Anton Tomba donador. Terminant com terminan las ditas casaas, ab lo jardí y porció de terra annexo,. A orient ab lo expresat camí real que dirigeix a dit Convent de P.P. Capuchins; a mitgdia ab los hereus, y successors de Guillem Timmermans difunt comerciant matriculat, ciutadá de Barcelona; y a ponent y tramontana ab altres honors de Mariano Ribas del comers de la expresada ciutat. Y me espectan las mateixas cosas, a saber, las casas y una petita porció de hort, per titol de venda perpetua feta a favor meu, per Joseph Carreras dorador ciutadá de Barcelona, rebuda en poder del Dr. Joseph Gualsa y Roig notari publich real collegiat de número de dita ciutat, a quatre Janer mil setcents vuytanta hu. Y lo restant terreno de que es compon lo mateix hort y porció de vinya per titol de dos distichs establiments firmats a favor meu per los mateixos pare y fill Castelló, ab dos altras publicas escripturas, rebudas en poder del nomenat Dr. Joseph Gualsa notari en tretse Mars y vint y quatre Juliol del any mil setcents vuytanta sinch. La qual donació particular fas, aixis com millor dir, y entendrer se puga, baix la condició expresa de reservarme, com me reservo expresament durant la mia vida natural, doscentas lliuras barcelonesas annuals, sobre las cosas donadas las quals cediran en ajuda de la mia manutenció. Debent aquellas cessar, luego de verificada la mia mort. Essent de la obligació de dit Isidro Camps, mon gendre donatari lo cobrar las explicadas doscentas lliuras dels reddits reddituaran las mateixas cosas donadas, e immediatament entregantmelas ab dos plassos iguals de cent lliuras cada un. Prevenint que si en algun temps no arribas dit reddit annual a ditas dos centas lliuras, fa per no traurerse tant de lloguer, com per rahó de ocuparho per son propri us, lo donatari, deurá no obstant ferme efectivas annualment las citadas doscentas lliuras. Baix la qual reserva, y condiciò y no altrament entench fer com fas la present donació, estrahent las cosas donadas de mon domini, y poder, transferintlas al del nomenat Isidro Camps gendre meu. Donatari, prometent entregarli pocessió de las mateixas cosas ab facultat de pendrersela de sa autoritat, propria, ab clausula de constitut, cesió y mandat de tots drets, y accions, constitució de procurador com en fet propri ab clausula de notificació, y demes oportunas. Lo que confirmo ab jurament que librement presto, ab promesa de tenir la present donació particular per ferma agradable y no contravenirla ni revocarla en temps ni per motiu algun, baix obligació de tots mos bens, y drets ab las renuncias de dret y de fet oportunas. Renunciant com renuncio expresament a la lley, permetent la tal revocació y a qualsevol altre que puga afavorirme. Y present dit Isidro Camps y Martorell, no sols accepto la antecedent donació particular feta a mon favor per dit Señor Anton Tomba mon sogre, ab retracció de moltas gracias. Sino que també, de ma libre voluntat y certa ciencia, prometo al propri Señor observar la expresada reserva, y condició per lo que ve a mon carrech en los termes está concebuda, sens dilació, ni escusa alguna, ab lo salari estilat de procurador, restitució y esmena de danys y gastos, obligant per lo cumpliment, tots mos bens y drets, actuals, y successius ab las renuncias de dret y de fet oportunas. Quedant advertits per lo notari baix firmat, haberse de pendrer la rahó de aquest acte en lo ofici de hipotecas de aquesta capital dins sis días proxims. Inseguint la Real Pragnatica Sanció publicada en ella a disset Marz mil setcents sexanta vuyt. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a deu días del mes de Abril, any del Naixement del Señor mil vuitcents quatre. Essent presents per testimonis Mariano Ribas comerciant, y Joseph Anton Vall perxer, ciutadans de dita ciutat.
Anton Tomba, Isidro Camps y Martorell, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer als atorgants.