Saga Bacardí
00069
CREACION DE VARIOS CENSOS DE GABRIEL PAGES HACIA ANTONIO TOMBA EN SARRIA
.

En nom de Deu. Amen: Sia notori com jo Gabriel Pagés y Baixeras pages de los horts y Parroquia de St. Vicens de Sarriá bisbat y territori de Barcleona. Per millorar, y no en ninguna manera deteriorar: De mon grat y certa ciencia per mi y mos hereus y successors establesch y en emphiteusim cedesch a Anton Tomba comerciant ciutadá de Barcelona present y avall aceptant, y als seus , y a qui ell voldrá perpetuament abils empero y capaces de alienar: Tot aquell tros de terra campa de tinguda de amplaria, a saber es al principi de entrar a ella per poder girar los carros de trenta pams, y despres fins arribar, a la siquia dal vint y quatre pams, y de llargaria sexanta passes, o mes si hi son fins arribar, a la expressada siquia dal, devense compendrerse dit tros de terra desde capdemunt de la pessa que inmediatament se expressara fins arribar al prat de indianas que dit adquiridor de nou ha construhit, qual tros de terra es part, y de pertinencias de aquella pessa de terra de tinguda set quartas de sembradura poch mes o menos sircuhida de siquias ab sas entradas y eixidas, drets, y pertinencias de aquella que per los titols avall escrits tinch y posehesch en lo terme de Port, devant la capella de Nstra. Sra. de Port inmediata al Port Gran. Y se te lo sobre dit tros de terra, junt ab lo restant de dita pessa de terra, y altres pessas de terra en tercer, quart, sise, y seté lloch continuadas en lo avall calendat establiment en Señoria mitjana del Señor Dn. Joseph Fidel Pujol, y Senillosa succehint, a las Señoras Geltrudis Senillosa, y Maria Antonia Pujol, y Senillosa mare y filla, avia y mare de dit Señor respective, sens prestació alguna de cens en virtut de venda, que a favor de las prop ditas Señoras mare, y filla otorgá de dita Señoria mitjana lo Magnifich Señor Francisco Timboni ciutadá honrat de Barcelona ab acte rebut (segons se diu) en poder de Joan Francisco Casas difunt notari publich de numero de la present ciutat, als vint y sinch dias del mes de Setembre del any mil set cents trenta, y vuyt; se ha de saber que antes la dalt designada pessa de terra junt ab las demes que foren estavlertas ab la mateix avall calendat establiment, se tenian per la Señora Violant Timboni viuda, y per lo Magnifich Sor. Dr. en dret Olaguer Gerome Timboni, a cens de sexanta quatre lliuras, y de tres parells de gallinas, y un parell de pollastres de las quals, deduhidas las corresponcions dels censos dels Señors Alodials de la Casa, foren de coneixer , y pessa de terra en qui está fundada dita casa, y de altra pessa de terra en la mateixa avall calendat. Establint en primer, y segon lloch designada, y la prestació de tres lliuras deu sous delegadas, a Joseph Crest botiguer de telas ciutadá de Barcelona ab lo mateix establiment los quadavan francas quaranta una lliuras divuyt sous, tres parells de gallinas, y un parell de pollastres qual penció de quaranta una lliura tres parells de gallinas, y un parell de pollastres fou enterament venuda, y absolta segons se assereix, a vafor de las enunciadas Señoras mare y filla Gertrudis Senillosa, y Maria Antonia Pujol y Senillosa com a pocessoras de dita casa, foser y gleva, y de la altre pessa de terra, en primer, y segon lloch en lo avall calendat establiment designadas per lo indicat Magnifich Sor. Francisco Timboni de la mateixa prop calendat acte de venda y cessió del domini mitjá en ordre, a las demes pessas de terra compresas en dit establiment, segons aixi se expressa en dit acte de present venda y absolució, y part venda y cessió: No obstant de que apart irregular de que sia media lo domini de dit Señor Dr. Joseph Fidel Pujol y Senillosa respecte de la sobredesignada pessa de terra, no manifestarse Señor directe sobre ella, ni de las demes, que sobre se mencionan en lo prop calendat acte de venda, y cas sia ni en lo avall calendat establiment, lo que no obstant, se ha continuat en la mateixa conformitat, per no innovar cosa alguna sobre est particular. Y confronta, de llevant ab Francisco Capolá comerciant ciutadá de Barcelona, a mitg dia part ab Dr. Mariano Casany y Montaner en Barcelona domiciliat, y part ab dit adquisidor, mediant una sequia, a tremuntana ab Don Ignasi Aperici los dos en Bacelona domiciliats. Y me especta la sobre dita terra com a hereu universal de la heretat, y bens de Miquel Pagés mon pare per est instituhit ab son testament que feu, y firmá, en poder de Joan Huget difunt notari publich de numero de Barcelona als sis de Mars de mil set cents setanta nou, a dit Miquel Pagés espectava com, a sucehint a Jacintho Pagés pagés de ditas Cors y parroquia de Sarriá son pare, y abi meu respective, mort ab intestat com aixis se expressa en la fe de son obit que feu als vint y dos de Abril mil set cents vint y dos a dit Jacintho espectava com a hereu dels bens que foren de Francesch Pages tambe pages son difunt pare per aquell intituhit ab son testament que feu, y firmá segons se diu en poder del Rnt. Magí Carulla Pbre., y rector de la propdita parroquial Iglesia de Sarriá als vint y quatre Abril mil siscents noranta hu, y a dit Francesch Pagés espectava en virtut de establiment de la sobredita, y altres pessas de terra per Biolant Timboni viuda del Magnifich Geroni Timboni ciutadá Honrat de Barcelona y per lo Dr. en Dret Olaguer Geroni Timbori en Barcelona domiciliat mare y fill en los noms de usufructuari y propietaria respective, ab acte rebut en poder de Jacintho Borrás notari publich de Barcelona als set Agost mil seiscents setanta dos. Lo qual establiment fas aixi com millor dir y entendrer se pot ab los pactes empero, y condicions seguents; Primo que dit adquisidor, y los seus deganb fer en lo expressat terreno per mi establer, y a la part de baix una rampa de ample sis palms de llargaria tot lo expressat terreno perque sas carretas no me perjudiquian lo restant tros de terra: Item ab pacte que dit aquisidor y los seus no obstant lo pacte sobre expressat de haver de fer la mencionada rampa degan donarme pas per la mateixa per anar a la referida pessa de terra ab carreta, o ab animals, com també per la carretera que va hadificarse, qual servitut unicament se entenga per mi y mos decentdents no empero en lo cas que jo, o los meus passasem alienar dit restant tros de terra, y extraurerlo de nostre domini y poder, y en dits casos dega cessar dita servitut.
Item y finalment ab pacte que dit adquisidor y los seus degan millorar lo sobre dit tros de terra per mi establert, y que per curs y milloras en ell fahedoras degan fer y prestar, a mi y als meus perpetuament ab tota sa señoria mitjana, y demes drets al mateix cens annexos y corresponents dos lliuras moneda barcelonesa tots anys pagadoras del dia present ab un any, y aixis los demes anys en semblant termini, en las quals cosas no puga lo referit adquisidor ni los seus proclamar altre señor que, a mi, y als meus, y als señors sobre anomenats, pugan empero despres de pasats los trenta dias de la fadiga mia, y dels meus y dels señors sobre expressats vendrer, permutar, establir y en altre manera alienar aquellas salvantme y reteninme sobre las cosas establertas lo cens per mi sobre imposat ab tota sa señoria mitjana, y demes drets, a ell annexos que expressament me reservo. Y salvat tambe aixi sobre las referidas cosas establertas com sobre lo expressat mon cens, los censos y demes drets dominicals, als señor sobre anomenat, y salvat tambe lo lluisme asl mateixos competent. La entrada del present establiment es tres centas lliuras moneda barcelonesa las que confessa tenir rebudas de dits adquisidors en diner compant realment y de fet en presencia del notari y testimonis avall escrits y que ab la present li firmó la corresponent apoca. Y aixi renunciant a la excepció de la entrada en lo modo convinguda, y a qualsevol altre dret, y lley que afavorir me puga, dono y retreto lo que podria valer mes las cosas establertas del cens, y entrada referits; Mes avall prometo, a dit adquisidor y als seus tenir y posehir y estarlosne de ferma y legal evicció en tot, y qualsevol cas ab restitució y esmena de tots danys, gastos interessos y despesas. Y per cumplir las sobre ditas cosas ne obligo tots mos bens, y drets mobles, e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsevol lley, o dret que afavorirme puga. Y present jo lo sobre dit Anton Tomba adquisidor predit llohant, y aprobant las referidas cosas, y acceptant lo present establiment per lo cens entrada pactes modo y forma sobre referit, als quals expressament consento: De mon grat y certa ciencia prometo a dit Gabriel Pagés, y als seus que pagaré lo cens sobre imposat en son degut termini cumpliré los pactes sobre dits, y observaré tot lo demes aque en virtut del present estiga obligat sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució, y esmena de tots dañs, gastos, interesos, y despesas, per lo que especialment obligo, e hipotheco las cosas sobre establertas, eo lo dret emphiteotich que en ellas me competeix. Y generalment sens perjudici de dita especial hipotheca ne obligo tots mos bens, y drets, mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant, a la lley que diu que primerament se dega passar per la cosa hipothecada no pose la ma a altra cosa y a qualsevol altre dret, y lley, que a favorir me puga. Y per pacte a mon propri for sosmetentl, a mi , y a mos bens al for del Illustre Señor Corregidor de la present ciutat y de altre qualsevol tribunal, o superior secular tant solament, ab facultat de variar lo Judici fent, y firmant escriptura de ters, baix pena de ters en los llibres dels tersos de la Curia de dit Señor Corregidor, y de altre qualsevol Tribunal Secular tantsolament tots mos bens, y drets mobles, e immobles hagut, y per haver ab la solita constitució de procurador per firmar dita escriptura de ters a causa de encontrarse lo dia present feriat per ser diumenge, y per major firmesa de tot lo sobre estipulat nosaltres los dits contrahents. Estabilient es a saber, y adquisidor prometem, y juram, a Deu nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit no sols que contra las sobre ditas cosas no farem, ni vindrem, ni per causa, o raho alguna sino tambe que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors Dominicals, ni de sos drets. Quedant advertits per mi lo notari avall escrit que del present acte se ha de haver la raho en la officina de hipothecas de esta capital dins sis dias proxims altrament no ha de donar fe en judici per los effectes expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat, tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als vint y sinch dias del mes de Juliol del any del Naixament del Señor de mil set cents vuytanta quatre. Essent presents per testimoni Jaume Obradal estudiant en musica y Ramon Rodriguez y Pou escribent en Barcelona habitants.
Gabriel Pagés Anton Tomba, En poder de mi Francisco Joan Elias y Bosch notari que afirmo coneixer a dits contrahents, que tots han firmat de sas mans.